Den bästa skolan

Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas.

 • Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara beroende av hemort eller föräldrarnas arbetssituation. Vi vill att språkinlärningen i det andra nationalspråket inleds redan inom småbarnspedagogiken.
 • Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning
 • Utbildningen och undervisningen ska vara jämlik och fri från trånga könsnormer
 • Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen.
 • En fungerande morgon- och eftermiddagsvård behövs och ger möjlighet till mångsidiga aktiviteter både ute och inne.
 • Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.
 • Skolan ska bygga på närundervisning. Distansundervisning ska fungera som komplement där särskilda skäl finns. Både närundervisning och distansundervisning måste fungera på ett hållbart och jämlikt sätt. Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel – såväl traditionella som digitala.
 • En mångsidig språkundervisning ska påbörjas redan i förskolan. Vi vill att allt fler ska ha möjlighet till språkbadsundervisning och språkduschar.
 • Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. Vi jobbar för friska skolbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning.
 • Samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet är viktigt, men måste genomföras så att inlärning i arbetet och den teoretiska undervisningen är i balans.
 • Vi fortsätter investera i en högkvalitativ gymnasieutbildning på svenska och finska.
 • Vi satsar mera resurser på yrkesutbildningen för att höja på dess kvalitet och attraktionskraft i alla våra regioner.

Välmående invånare


SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för...

Läs mer

Nära dig – SFP:s kommunalvalsprogram 2021


Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. I det valet är just du viktig! Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och finska. Vi är din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, och arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för alla. Vi...

Läs mer