Välmående invånare

SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både svenska och finska. Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land och därför vill vi också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljerna.

 • Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, idrott och kultur, såsom medborgar- och arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör våra kommuner livskraftiga och trivsamma.
 • Det ska finnas rastplatser och hundparker i våra städer och kommuner. För allas trivsel är det även viktigt att det finns tillräckligt med avfallskärl.
 • I kommunen ska det finnas mångsidiga möjligheter för människor i alla åldrar att röra på sig. Lekplatser, skateparker och andra motionsmöjligheter, till exempel utegym och konditionstrappor ökar trivseln. I planeringen ska man alltid ta hänsyn till användarna, oberoende av funktionsförmåga.
 • För att social- och hälsovården ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Vi anser att servicesedlar borde användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna.
 • Coronaviruset har utmanat alla världens samhällen, också vårt. SFP kommer att fortsätta jobba för att stävja smittspridningen lokalt, regionalt och nationellt. När vaccinet är här vill vi att du ska kunna få det i din kommun.
 • Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Vi anser att en högklassig äldreomsorg är en hederssak. Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående.
 • Unga har rätt att må bra. Vi vill se fungerande ungdomstjänster som stöder en trygg uppväxt och motverkar utslagning. Uppsökande ungdomsarbete, navigatortjänster och ungdomsverkstäder hjälper unga att ta steget in i vuxenlivet. Eftersom SFP vill se en maxgräns för antalet elever per skolpsykolog och skolkurator måste den akuta bristen på behörig personal åtgärdas.
 • Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre och unga.
 • Vi vill att avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år erbjuds i kommunerna. Detta har visat sig minska antalet aborter hos unga.
 • Hobbyer är en viktig del av välmåendet. Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritidssysselsättning. Barn och unga ska få vara med och påverka vilka fritidsaktiviteter kommunen erbjuder. Kommunen ska erbjuda jämlika möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler oberoende kön eller ålder.
 • Ungdomsfullmäktige, äldreråden och handikappråden fyller en viktig funktion i kommunen. Då fler människor, med olika bakgrund, engageras kan vi bygga ett bättre samhälle. Vi vill även att deltagande budgetering används för att i högre grad inkludera invånarna i kommunens beslutsfattande.
 • Vi vill se ett fungerande samarbete mellan kommunen, staten och den tredje sektorn. Vi vill trygga tredje sektorns långsiktiga verksamhetsförutsättningar.
 • Vi jobbar för att alla, också personer med funktionsvariation, ska ha rätt till arbete, självbestämmande och en möjlighet att påverka sitt liv.
 • Integrationstjänster blir allt viktigare i våra kommuner och behöver fungera bra för att säkerställa att nyfinländare känner sig delaktiga. Kommunerna ska höja kvaliteten på integrationstjänsterna för nyfinländare utanför arbetsmarknaden.
 • Förebyggande av våld mot kvinnor och av våld i nära relationer samt tjänster för offer för våld ska vara en naturlig del av kommunernas arbete. För att främja hälsa och välbefinnande ska kommunerna utveckla ett tvärsektoriellt, långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.
 • Vi vill att kommunerna inför könsmedveten budgetering och att könskonsekvenserna av besluten bedöms.
 • Social- och hälsovården står inför en stor förändring. Patienten ska också framöver vara i fokus. Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas.
 • Trenden med ökad användning av droger är oroväckande. För att stödja både missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi vill se fler lågtröskelmottagningar, stöd till familjer och multiprofessionellt samarbete till exempel mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen.
 • Vi vill att kommunerna fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Därför vill vi att kommunerna i högre grad använder sig av barnkonsekvensbedömningar.
 • Vi vill ändra åldersgränserna för avgiftsfri bröstcancerscreening från nuvarande 50-69 år till 40-74 år. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland.

Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet


Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala...

Läs mer

Den bästa skolan


Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas. Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten...

Läs mer