Satu Roberg

730

"Ett gott samhälle bygger på att våra barn och unga mår bra och får utvecklas i en miljö där kultur och välmående står i centrum. "

Jag är rektor, lärare och musikvetare. Nu ställer jag för första gången upp som kandidat i kommunalvalet. I drygt 30 år har jag arbetat med barn och ungdomar samt med kultur och konst, områden som är särskilt viktiga för mig.

Jag vill arbeta för att barn och unga skall må bra och för att samhället ska satsa på kultur och vetenskap.
När coronapandemin är över och social- och hälsovårdsreformen genomförd gäller det för samhället att inte skära ner på anslagen för utbildning och kultur trots att de ekonomiska utsikterna blir sämre. Tvärtom borde vi ge bättre ekonomiska förutsättningar och inte minska dem. De viktigaste framgångsfaktorerna för vårt lands välfärd och ekonomi är god utbildning och satsningar på kultur och vetenskap.

Jag vill vara med och utveckla Helsingfors till en stad där bastjänsterna fungerar. Det skulle också vara viktigt att utveckla helsingforsarnas möjligheter att ägna sig åt till olika slags aktiviteter och att ge tillräckliga resurser till vetenskaps- och kulturinstitutioner. Privata aktörer bör ges möjligheter att verka inom konst och kultur. Helsingfors skall stå för hållbar utveckling baserad på hänsyn till människan, naturen och ekonomin.

Marginaliseringen av barn och unga är ett problem som kräver stora förebyggande insatser. Jag vill satsa på utbildning och bra tillgång till meningsfylld fritidssysselsättning. Staden bör se till att det finns lämpliga fritidslokaler.
De unga behöver också tillgång till mentalhälsovård, som bör vara en integrerad del av skolhälsovården. Stöd- och specialundervisningen för elever med särskilda behov bör utvidgas. Skolorna bör få arbeta under trygga förutsättningar i lokaler som är anpassade för sitt ändamål.

Tidigare har jag arbetat som musiker, lärare, frilansjournalist och som direktör för en konstinstitution. Fritiden tillbringar jag med min familj, helst ute i naturen. Det blir långa motionspromenader med familjens hund och hemma gillar jag att musicera eller läsa en bra bok.

Namn: Satu Roberg
Födelseår: 1970
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors Munksnäs
Titel: Rektor, FM
E-post: satu.roberg@gmail.com
Tel: 046 885 0461

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Om social- och vårdreformen förverkligas i den form som nu behandlas i riksdagen, kommer Helsingfors stad att framför allt handha utbildnings- och kulturfrågor. Staden behöver nu experter på området, som är väl insatta i kommunala beslutsprocesser.

En av grundpelarna i vårt samhälle är en jämlik skola med optimala förutsättningar för våra barn, börjande med småbarnsfostran för de allra yngsta, genom låg- och högstadiet och gymnasiet eller yrkesskolan och vidare till högre studier.

Pedagogerna skall trivas på sin arbetsplats och känna sig motiverade och inte byta till någon annan bransch på grund av dålig arbetsmiljö och utmattning. Då måste skolorna vara en inspirerande inlärningsmiljö där både elever och lärare känner sig trygga och motiverade. Skolbyggnaden skall vara sund och välfungerande och elevgrupperna tillräckligt små.

En god skola bör också satsa på olika stödfunktioner som t.ex. studie- och elevhandledning och eleverna skall ha tillgång till skolpsykolog och kurator.

Kunskap och utbildning är nycklarna till vår framgång.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Även om många av dagens ungdomar mår bra i dag finns det ett växande antal barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Deras andel är redan uppe i 20 procent. Psykiska problem leder ofta till utanförskap och marginalisering redan i tidig vuxenålder. Därför är det viktigt att vi ökar och stärker stödåtgärderna för ungdomar med problem.

Det är också viktigt att våra barn och unga kan ha en meningsfull fritid med meningsfulla aktiviteter. De aktörer och organisationer som erbjuder olika slags aktiviteter måste få stadens stöd, och staden skall tillhandahålla lämpliga lokaler. När det gäller kultur, utbildning och sociala frågor måste vi inse hur viktiga de är och se till att vi fattar kloka beslut om motions- och idrottsverksamhet och om grundläggande undervisning t.ex. vid musikinstituten och konstskolorna. De är alla viktiga faktorer när det gäller barns och ungas välmående.

Stadens förebyggande verksamhet, breda stöd och samarbete med ungdomsarbetare och specialister på ungdomsfrågor är garantin för att vi lyckas få våra barn och unga att klara skolan och må bra. De får inte marginaliseras för vi har inte råd att förlora en enda en. Det är vår sak att ta hand om dem och ge dem en bra och trygg uppväxt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen tillhör oss alla oberoende av ålder eller bakgrund. Den har ett värde i sig, men vi borde bli mera medvetna om hur kultur i alla dess former påverkar oss positivt. Det är viktigt att vi ser kultursektorns och social- och hälsovårdssektorns strukturer som en helhet och inte tvingar dem att konkurrera med varandra om resurser.

Vi bör stärka kulturfostran i skolor och övriga läroanstalter och integrera klubb-, konst-, kultur-, motions- och idrottsverksamhet i skolvardagen och skolans utrymmen. Stadens lokaler bör göras mera tillgängliga för kulturfostran och småföretagare i kulturbranschen.

Helsingfors ska vara en stad, där det finns fungerande kulturtjänster för varje invånare i alla åldrar. Helsingfors ska vara en stad där redan små barn på daghemmet såväl som seniorerna i servicehuset kan njuta av kultur.

Att satsa på kultur är framför allt en gynnande investering i framtiden och invånarnas trivsel. Välorganiserade och bra offentliga och privata kulturtjänster för med sig trivsel, välmående, upplevelser, positivt rykte och förstärker Helsingfors dragkraft.

Kultur är allemansrätt!

Läs mer i vårt valprogram ›