Laura Finne-Elonen

661

"Trygg barndom, värdig ålderdom, fungerande social- och hälsovård. "

Jag är stadsfullmäktigeledamot och har varit medlem i stadsfullmäktigegruppen sedan 2008. Denna period är jag medlem i sektionen för Byggnader och allmänna områden. Jag är läkare, specialist i allmän medicin och har arbetat länge som hälsovårdscentralläkare. Jag har haft många ledande förtroendeposter i internationella och inhemska medborgarorganisationer. Mina intressen är språk, kultur, och internationellt samarbete. Jag är också intresserad av husbolag, deras skötsel, reparationer och rörremonter.

Namn: Laura Finne-Elonen
Födelseår: 1943
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Specialläkare
E-post: laura.finne@fimnet.fi
Tel: 0400 818701
www: https://www.finne-elonen.net
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

”Som hälsocentralläkare, barndrådgivinings- och skolläkare har jag på nära håll sett de problemen inom social-och hälsovården samt utbildningen som människor drabbas av och kämpar med. Jag vill arbeta flitigt för att råda bot på samhälleliga missförhållanden och befrämja människornas välbefinnande.”

Social-och hälsovården bör fungera bra. Den bör utvecklas så att alla inom en rimlig tid får den vård och det stöd de behöver. Under pandemitiden har köerna till alla vårdinstanstanser blivit enormt långa. Det har lett till att många allvarliga sjukdomar inte har blivit upptäckta i tid och vården blivit försenad. Efter pandemiperioden kommer det också att dröja länge innan alla de som t ex väntar på en icke brådskande operation får behandling. Inom dessa verksamhetsområden är kontinuiteten viktig och goda resultat baserar sig på ett långvarigt vårdförhållande mellan personalen och klienten. Ett långvarigare vårdförhållande gör också arbetet mera tillfredställande för personalen. Om man dessutom kan påverka arbetet så att det blir mera mera flexibelt kan man mottarbeta personalbristen.

Dagens exceptionella situation har genom restriktioner, besökförbud, arbete och undervising på distans samt bristen på sociala kontakter lett till nedstämhet och andra psykiska problem hos både yngre och äldre. Samtidigt har det blivit allt svårare , speciellt för ungdomar, att få mentalvård inom en rimlig tid och då även elevhälsovården har varit överbelastad har situationen utvecklats till ohållbar. Inom social- och hälsovårdssektorn bör man brådskande tillsätta mer elevvårdspersonal och skolungdomsarbetare samt utveckla utbudet av lågtrösklade mentalvårdstjänster och andra stödformer.

Jag är bekymrad över att specialundervisningen ofta hamnar i kläm och att undervisningsgrupperna blir för stora. Man borde se till att barn med specialbehov får den stöd de behöver. Skolgångsbiträden borde få en fast anställning eftersom specialbarn behöver kontinuitet med trygga vuxna. Om stödpersonen ofta byts skapar det otrygghet, möjligen mental kaos för barnet och stör skolgången.

Läs mer i vårt valprogram ›