Lena Gammelgård

39

"Mitt Korsholm är en självständig landsbygdskommun med livskraftiga byar som valt att ordna en del av sin service gemensamt i ett centrum och inte ett kommuncentrum med ambitioner att utvecklas till en stadsdel på bekostnad av byarnas livskraft. "

Jag är 59 år och har jobbat hela min yrkesverksamma tid med rehabilitering, till en början i Umeå och senare på Korsholms HVC. För tre år sedan valde jag att tillsammans med en kollega starta ett företag som erbjuder avlastning för närståendevårdare kombinerat med aktiverande och rehabiliterande dagverksamhet i grupp för den som vårdas, något som har gett värdefulla erfarenheter och en oväntad tillfredsställelse med tillvaron.
Samhällsengagemang har länge varit en stor del av mitt liv och efter en paus från mina mångåriga politiska uppdrag är jag åter igen motiverad att delta i beslutsfattandet. Mitt motto i politiken är att tala klarspråk och jag vill se ett Korsholm som är en kommun för alla sina invånare, oavsett adress inom kommunen.

Namn: Lena Gammelgård
Födelseår: 1961
Kommun: Korsholm
Hemort: Björköby
Titel: Företagare, konditionsskötare
E-post: lena.gammelgard@netikka.fi
Tel: 0505884440
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunernas primära uppgift är att tillhandahålla kommunal service för sina invånare inom de lagstadgade ansvarsområdena. I det uppdraget behöver det finnas goda kommunikationskanaler mellan invånarna och kommunen samt en beredskap och flexibilitet från kommunens sida att anpassa servicen utifrån de behov som finns. Det behöver också vara möjligt att utifrån de olika förutsättningar och förhållanden som råder i kommunens olika delområden ordna servicen på ett sätt som gör att kommuninvånarna utifrån sina behov och prioriteringar får bästa möjliga service inom ramen för de ekonomiska resurserna. Då kommunen drar upp riktlinjer för fortsatt utveckling och satsningar på invånarnas trivsel och möjlighet till fritidssysselsättningar skall hela kommunens befolkning tas i beaktande och delområdena behandlas som likvärdiga kommundelar. Särskilt nu efter den pågående pandemin gäller det för kommunens beslutsfattare att vara lyhörda för hurudant samhälle våra ungdomar vill ha framöver och vilka prioriteringar de vill se för ett hållbart användande av våra gemensamma resurser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin i balans, med utgifter som anpassas till inkomsterna, är en förutsättning för långsiktig och hållbar planering. Korsholm har ambitioner på att bli landets företagsvänligaste kommun, en målsättning som måste synas och bli känd för både små-, medelstora- och större företag på sätt eller annat. Kommunen är vid sidan av sina skattebetalare beroende av ett aktivt näringsliv för att optimera inkomsterna som utgör grunden för all verksamhet och investeringar. Via samarbetsorgan deltar kommunen i regionala satsningar på näringslivsutveckling men vid sidan om det är ett aktivt samarbete med omkringliggande kommuner i näringslivsfrågor av största vikt.
Då Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet kommer Korsholms hälso- och socialvård att flyttas över dit och det är idag omöjligt att säga exakt hur ekonomin kommer att påverkas. Tills det blir klart vilka resurser som kommer att finnas till förfogande framöver bör kommunen vara återhållsam med investeringsbeslut som inte är absolut nödvändiga. Vi har en skyldighet att inte låta lånebördan växa för mycket med tanke på att våra barn och barnbarn kommer att ha nog med egna utmaningar utan att behöva avkorta skulder som vi lämnar efter oss.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

På grund av allt bättre sjukvård och goda levnadsförhållanden lever vi allt längre och andelen äldre i vår befolkning växer. Vi är också friska och lever ett aktivt liv allt högre upp i åldrarna. Det här är en verklighet som behöver synas i samhällsplaneringen och i de linjedragningar som görs inom kommunen. Våra seniorer bör ses som den resurs de är och ges de förutsättningar som behövs för att aktivt kunna vara delaktiga i framtidens samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›