Christina Gestrin

593

"Jag vill verka för ett trivsamt och tryggt Esbo där människan och miljön är i fokus och där servicen fungerar bra på både svenska och finska."

Jag har varit medlem i Esbo fullmäktige sedan år 2000 och drivs av en vilja att jobba för en hållbar utveckling. De senaste åren har jag varit medlem av stadsstyrelsen och ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp. Till vardags arbetar jag på Folktinget som Folktingssekreterare. Åren 2000-2015 var jag riksdagsledamot. Jag bor i Mankby med min familj. Vi driver ett jordbruk i Esbo och hyr ut äppelträd till Esbobor som drömmer om en egen äppelträdgård.

Namn: Christina Gestrin
Födelseår: 1967
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Agroforstmagister, Folktingssekreterare
E-post: christina.gestrin@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

SFP ska arbeta för att att alla kommuninvånare får god vård inom social- och hälsovården och att våra barn och unga får högklassig undervisning och omsorg inom småbarnspedagogiken och skolan. Jag kommer att fortsätta verka för att vården på svenska förbättras i Esbo- idag är det ingen självklarhet att man får service på svenska. Just nu planeras ett social- och hälsovårdssamarbete med de västnyländska kommunerna och jag arbetar för att den svenska servicen beaktas i planeringen. Esbo ska ta väl hand om stadens barn och unga. Förutom tillräckliga resurser för skolan och småbarnspedagogiken måste det också erbjudas psykiatrisk hjälp och annat stöd inom socialvården för alla dem som behöver det. Den äldre befolkningen är en viktig resurs i Esbo och det är viktigt att alla ska ha en möjlighet att vara aktivt med i samhället, oberoende av ålder. Hemvård och stöd för närståendevårdare är viktiga stödformer. Om det inte mera är tryggt att bo hemma ska möjligheten att flytta till ett serviceboende finnas för alla dem som är i behov av det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Esbo fullmäktige har slagit fast att staden ska vara kolneutralt redan år 2030. Med tanke på att regeringens mål är att Finland ska vara kolneutralt år 2035 så är Esbos målsättning ambitiöst-och bra så. Som beslutsfattare i Esbo vill jag fortsätta arbeta för att kommuninvånarna ska kunna leva så miljövänligt som möjligt. Det innebär att kollektivtrafiken ska fungera överallt i Esbo, att det ska finnas trygga gång- och cykelvägar, tillräckligt med parkeringsplatser och säkra cykelställningar vid kollektivtrafikens knutpunkter och tåg- och metrostationer. Då stadsdelar planeras och utvecklas ska också nätet av laddningsställen för el-bilar utökas.
Grönområden, skogar, fria stränder, sjöar, åar och bäckar finns det gott om i Esbo. Större uppmärksamhet måste fästas vid att bevara naturen i gott skick, att skydda Esbos vattendrag och att bevara den biologiska mångfalden. Mindre mark ska läggas under asfalt och betong och mera mark ska täckas av växter. Att öka kolsänkorna genom ett större växttäcke är en klimatåtgärd som bör få en större uppmärksamhet. Esbo har en lång strandlinje och en unik skärgård. Genom en effektiv rening av avloppsvattnet och genom att samla upp och rena dagvattnet tar Esbo ansvar för Östersjöns miljö. Staden bör undvika muddring av stränder och dumpning av överskottsmassor till havs borde helt förbjudas. Det är en miljögärning att servera inhemsk fisk i stadens storkök. Esbo bör alltid då det är möjligt prioritera inhemsk, närproducerad mat och möjliggöra för elever och andra att välja vegetarisk mat. Överhuvudtaget är det av stor betydelse att staden har höga miljö- och etiska kriterier i den offentliga upphandlingen av varor och tjänster. Miljö- och klimataspekten bör alltid beaktas. Avfallshanteringen kan ytterligare förbättras så att avfallskärl på allmänna ställen töms ofta och materialåtervinningen förbättras. Det borde vara en självklarhet att alla skolor och daghem har mångsidiga och fungerande sorteringsmöjligheter för avfallet.
Esbo stad samarbetar med många företag, forskningsinstitut och Aalto Universitet kring klimat- och hållbarhetsinnovationer och praktiska lösningar. Under nästa fullmäktigeperiod ska både klimatmålsättningar och andra hållbarhetskriterier ingå i budgetplaneringen. Miljö- och klimatuppföljningen och rapporteringen till allmänheten ska förtydligas och populariseras. Jag anser att det är viktigt att staden på ett öppet och lättförståeligt sätt berättar om alla de klimat- och miljöprojekt som är på gång och som planeras. Invånarna måste få vara delaktiga i planeringen och förverkligandet av klimat- och miljöarbetet.

Läs mer i vårt valprogram ›