Anders Wenman

55

"Ett Närpes för alla! "

Anders Wennman heter jag och är 54 år gammal. Jag är pensionär och bor i Närpes. Detta är andra gången jag ställer upp i kommunalvalet. Under förra perioden har jag verkat som ordinarie medlem i fritidsnämnden och ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Jag är en person som tycker om att vara i naturen. Utöver det har jag ett stort intresse för musik och den har alltid varit en stor del av mitt liv. För mig är det viktigt att hjälpa andra och tack vare musiken har jag kunnat göra det genom att till ex ordna olika humanitära musiktillställningar. Jag är engagerad och en person som vågar ta kontakt med både personer och myndigheterna för att få svar på viktiga frågor
Jag vill jobba för alla Närpesbors bästa, vara med och fortsätta utveckla Närpes att vara en bra stad att bo och leva i!

Namn: Anders Wenman
Födelseår: 1966
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Penisonär
E-post: wenman-66@hotmail.com
Tel: +358407256984

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Infrastruktur
Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för välfungerande samhället speciellt på landsbygden. För statliga vägar kan kommunen anhålla om underhållsbidrag som beviljas av NTM-centralen. Det är viktigt att kommunen underhåller egna vägar men även i god tid anhåller om bidrag för underhåll av statliga vägar.
För Sydösterbotten och för Närpes är det viktigt att vi fortsätter kämpa för en fungerande järnväg i regionen. Kommunala beslutsfattare ska vara på alerten och tillsammans med våra beslutsfattare på nationell nivå jobba för en välfungerande infrastruktur i Närpes och hela regionen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Missbrukarvård på svenska
Att få rätt hjälp i rätt tid är avgörande för rehabilitering för personer som lider av missbruk. Att kunna kommunicera på sitt modersmål är ytterst viktigt för varje drabbad individ. Lågtröskel tjänster för missbrukarvård på svenska behöver utvecklas men framförallt behöver vi i våra kommuner satsa på förebyggande åtgärder. Vi måste skapa och utveckla stödtjänster för missbrukare men även för anhöriga. Missbruk ska inte vara ett tabu tema. Vi måste öka kunskapen och förståelse om missbruksproblematiken både hos invånarna och beslutsfattarna. På så vis skapar vi förutsättningar att hjälpa till med rätt åtgärd i rätt tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Primärnäringarna och företagande
Närpes är en stad har en stark primärnäring och företagande. Det är tack vara detta som sviter av Coronakrisen har varit hanterbara i vår stad. Vi fortsätta att ha framförhållning och stödja producenter inom primärnäringarna och våra företagare även i framtiden. Att skapa förutsättningarna för företagare att bygga ut, stödja och uppmuntra innovativa lösningar till ex inom hållbarhet samt ha gott samarbete med näringscentralen Dynamo är en av saker som jag vill jobba för.

Läs mer i vårt valprogram ›