SFP i Sibbo kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

Ladda ner kommunalvalsprogrammet som PDF.

Nära dig i Sibbo

SFP är det liberala partiet i Finland. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens frihet och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. I Sibbo jobbar vi för en livskraftig tvåspråkig kommun med välmående invånare som trivs.

Välskött kommunal ekonomi

Kommunens skyldighet är att förvalta kommunens tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

Ekonomin måste hållas i balans.

Kommunens tillväxt ska vara på en hållbar nivå.

Sibbo nära sibboborna

Invånarna ska ha möjlighet att påverka och känna delaktighet i beslut som berör deras vardag.

Kommunens verksamhet ska vara genomskinlig och begriplig.

Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas i alla typer av service, fritidsaktiviteter, planläggning och kommunikation.

Tredje sektorns arbete ska stödas.

Social- och hälsovård nära sibboborna

Lättillgänglig vård

Lättillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet för alla invånare är en grundförutsättning.

Satsningar görs på förebyggande vård samt på processer och metoder för att utveckla en smidig och effektiv vårdkedja.

Service på svenska är viktig.

Trygg vardag för äldre

Äldre ska kunna bo hemma med god hemvård så länge det är deras önskan och är tryggt, och få tillgång till serviceboende då det behövs.

De äldres olika behov av service beaktas på individnivå.

Närståendevårdarna är en resurs som ska stödas.

Bildning och kultur för sibboborna

Bildning av god kvalitet

Vi förespråkar mindre enheter och gruppstorlekar. Det nuvarande antalet timresurser får inte minskas.

Kvaliteten på språkundervisningen ska bibehållas.

Gymnasierna ska erbjuda ett tillräckligt kursutbud så att attraktionen för studeranden att välja kommunens utbildningsplatser bibehålls.

En god start i livet

Kommunen ska erbjuda olika former av dagvård, även t.ex. familjedagvård och vård under nattetid.

Tillräckligt med resurser krävs för att i tidigt skede kunna ta i beaktande barns olika behov.

Dagvårdsgruppernas storlek och antal personal per barnmängd hålls på en god nivå.

På ungas villkor

Det behövs ställen där ungdomarna kan umgås, både i Nickby och Söderkulla.

Ungdomsarbetarnas möjligheter att skapa nya aktivitetsformer tillsammans med ungdomarna uppmuntras.

Kulturen samlar sibboborna

Sibbo instituts resurser tryggas.

Bibliotekets betydelse som det samlande rummet erkänns. Litteraturen är fortsättningsvis en grundpelare i verksamheten.

Kommunens fastigheter ska kunna utnyttjas mångsidigt så att föreningar och sammanslutningar har ekonomisk möjlighet att samlas.

Jämlika möjligheter till idrott och friluftsliv

Invånarnas möjligheter att jämlikt utöva idrott och friluftsliv tryggas.

Tillgången tillnärområden för frilufts-och rekreationsaktiviteter tryggas i alla delar av kommunen.

Sibbo storskogs nationalpark är för Sibbo en pärla med många möjligheter.

Integration som stöd i en ny vardag

Nya sibbobor ges möjlighet att bli hemmastadda genom att erbjuda information om service och via kontakter till den sociala miljön.

Integration stöds via kulturarbete.

Integration ska ske på valbart nationalspråk.

Förnuftig markanvändning och levande näringsliv

Mångsidigt byggande i hela kommunen

Sibbo behöver mångsidiga bostadsområden för olika behov.

Planläggningen ska ha tillräckligt med resurser för effektiv och inkluderande planläggning.

Byggandet i byarna ska underlättas.

Generalplanen för hela Sibbo ska revideras.

Sibbo ska utvecklas med respekt för kultur och tradition.

Levande landsbygd och basnäringar

Basnäringarnas behov ska beaktas vid planering och beslut om bl.a. markanvändning och byggande av infrastruktur.

Kommunen bejakar den dragningskraft som en levande landsbygd utgör.

Kommunen ska, alltid då det är möjligt, använda och underlätta tillgången till närproducerade produkter.

Livskraftig skärgård för alla

Sibbo skärgård utvecklas utgående från de bosattas och näringsidkarnas behov.

Skärgården ska vara tillgänglig för alla i kommunen. Detta ställer krav på båtplatser, parkering, kollektivtrafik och övrig service i skärgården och i hamnarna.

Lokal företagsamhet skapar livskraft

Kommunen ska i mån av möjlighet stöda lokala företag genom ansvarsfulla upphandlingar.

Smidig behandling av företagarärenden ska vara en självklarhet.

Utrymmen för småföretagare och distansarbetare samt affärsutrymmen behövs.

Rådgivning och företagarutbildning ska finnas tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Kommunen kan hjälpa till med att marknadsföra de lokala företagen.

Fungerande infrastruktur i sibbobornas vardag

Fungerande kollektivtrafik till skäligt pris

Kollektivtrafikens prissättning ska vara jämlik och skälig för alla användargrupper.

Linjerutterna anpassas till de faktiska behov invånarna har av kollektivtrafik.

Flera anslutningsparkeringar behövs och nuvarande parkeringsplatser optimeras.

Vi säger fortsättningsvis nej till trängselavgifter och vägtullar.

Friska byggnader och funktionell infrastruktur

Kommunens fastigheter ska underhållas så att deras värde och användbarhet består.

Enkelt men hållbart, energismart och funktionellt nybyggande eftersträvas.

Utbyggnad av vatten-och avloppsnätet fortsätter i hela kommunen. I samband med detta bereds möjlighet för utbyggnad av fibernät.

En miljö- och klimatvänlig kommun

Kommunens verksamhet ska vara möjligast miljö- och klimatvänlig.

Miljöövervakningens resurser ska vara tillräckliga.