SFP i Vörå kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

Nära dig i Vörå kommun

Välmående invånare i Vörå

Vi arbetar för ett samhälle där alla skall känna sig trygga och må bra. Vi försöker ordna service som är lätt att nå för alla i Vörå. Vi följer med så att hälso- och socialvården med äldreomsorgen fungerar även inom det nya välfärdsområdet. Det är av största vikt att det förebyggande arbetet fungerar i kommunen. Samarbete mellan kommunen och tredje sektorn är en viktig del av det förebyggande arbetet.

 • Vi vill att kommunen fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Vid beslutfattande använder man sig av barnkonsekvensbedömningen och Vörå strävar till att bli Unicefs Barnvänlig kommun.
 • Till den hälsofrämjande verksamheten hör förutom motion, idrott och kultur även medborgarinstitutet, biblioteken, musik- och konstklubbar m.m. Föreningslivet är en av grundpelarna i det hälsofrämjande arbetet. Kommunen bör jobba för att dessa kan fortsätta och utvecklas.
 • Vörå behöver ha fungerande ungdomstjänster, t.ex. uppsökande verksamhet och skolcoacher förutom elevhälsans tjänster.
 • Via representation i ungdomsfullmäktige, handikappråd och äldreråd ges människor med olika bakgrund möjlighet att vara med och påverka.
 • Människan i fokus vid alla beslut oberoende av om det gäller hälso- och sjukvård eller socialvård. Vi stödjer lågtröskelmottagningar och stöd till familjer samt möjlighet till mångprofessionellt samarbete inom det nya välfärdsområdet. Speciellt betonas det våldsförebyggande och drogförebyggande arbetet.

Den bästa skolan i Vörå

En högklassig småbarnspedagogik och skola lägger grunden för framtiden. Utbildningen måste ges tillräckliga resurser. SFP i Vörå arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas.

 • Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik och det bör gälla på alla kommunens enheter. Vi vill att språkinlärningen i det andra nationalspråket inleds redan inom småbarnspedagogiken genom språkduschar.
 • Vi vill fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning
 • Elevvården är viktig och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen.
 • En fungerande morgon- och eftermiddagsvård behövs och den ska ge möjlighet till mångsidiga aktiviteter både ute och inne.
 • Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel – såväl traditionella som digitala.
 • Vi jobbar för friska och ändamålsenliga skolbyggnader som är trivsamma och engagerande lärmiljöer.
 • Vi fortsätter investera i en högkvalitativ gymnasieutbildning och bidrar till ökad attraktionskraft till såväl gymnasiet som kommunens andra utbildningsaktörer.

Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet

Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.

 • Vi vill stödja ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet.
 • Vi arbetar målinriktat för att höja sysselsättningen.
 • Planering och markanvändning ska stödja utvecklingen av näringslivet.
 • Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.
 • Nödvändiga investeringar bör planeras och genomföras på ett ansvarstagande sätt och långsiktighet och en god planering är ledstjärnan.

Föregångare på klimat och miljö

För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Vi stöder ett hållbart näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen.

 • Vi vill arbeta för en klimatsmart utveckling. Användningen av förnybar energi ska främjas och fossila bränslen utfasas, särskilt i uppvärmningen.
 • I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckligt med resurser för underhåll. För detta behövs långsiktiga planer.
 • Vi jobbar för goda kommunikationer, god trafikplanering, flera lättrafikleder.
 • Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att kommunen satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter.