SFP i Lovisa kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

 

SFP i Lovisa – Valprogram 2021

   • Vården ska finnas nära oss även i framtiden – bashälsovården lokalt och sjukhusvården i Borgå.
   • Svenskan är inte längre en självklarhet. För oss har den alltid varit det och vi fortsätter jobba för att du ska få service på svenska.
   • Lovisa har tvingats göra stora inbesparingar. Nu gäller det att satsa på framtiden och livskraften.
   • Vi behöver alla våra företagare, både stora och små. Lovisa ska bli Finlands företagarvänligaste stad!
   • Vi har satsat på våra skolor, och byggt några nya – nu gäller det att upprätthålla också kvaliteten!
   • Lovisa är en stad av livskraftiga byar. Så ska det vara också i fortsättningen.
   • Kultur, motion och fritid behöver vi alla. Varje satsad euro ger mångfalt tillbaka.
   • Vi lyckas med Bostadsmässan 2023. Början på en bättre framtid.

En stabil ekonomi är grunden för allt

 • SFP har burit ett tungt ansvar för att få stadens ekonomi i balans. Vi har gjort stora investeringar och därför också tvingats till stora inbesparingar. Dags att satsa på framtiden och livskraften.
 • Välfärd möjliggörs av skattemedel som skapas genom arbete och företagande. För att trygga en hög servicenivå behöver vi fler nya Lovisabor och företag. Vi vill göra Lovisa möjligast attraktivt för både nuvarande och nya invånare samt företag.
 • Utöka samarbetet med våra aktiva föreningar och den övriga tredje sektorn, på alla plan. Där finns vilja, energi och kreativitet.

Trygghet och hälsa

 • De närmaste åren är avgörande för hur social- och hälsovården ordnas i Östra Nyland.
 • Lovisa hälsocentrals framtid ska tryggas. Äldrevården ska stanna nära, i vår egen kommun.
 • Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Vi vill att Borgå sjukhus erbjuder mångsidig vård, också på svenska. Här behövs aktivt östnyländskt samarbete.
 • Vi måste utreda möjligheten att ta i bruk en mobil hälsostation i Östra Nyland. Så att vården kommer till patienten.
 • Coronapandemin får allt fler att överväga en flytt bort från huvudstadsregionen. Lovisa framstår för många som ett tryggare alternativ, särskilt för småbarnsfamiljer och äldre.
 • Vi poängterar samarbete och ömsesidig respekt mellan tjänstemän och politiker för Lovisas och Lovisas invånares bästa.
 • Vi vill arbeta för att de anställda i staden ska ha god arbetsförmåga och att sjukfrånvaron är låg. Ett gott ledarskap är centralt för personalens välmående.
 • Centralt för vår hälsa och trygghet är att vi alltid har rätt till vårt modersmål, vilket det än är. För Lovisa som tvåspråkig stad bör servicen på båda språken fungera, i alla sammanhang och situationer.

Skola och utbildning

 • Barn får inte ha orimligt lång skolväg. En kvalitativt god utbildning i friska utrymmen bör finnas tillgänglig både i centrum och på landsbygden. Alla barn ska garanteras en trygg skolväg.
 • För att stöda inlärningen i det andra inhemska språket och öka samröret mellan språkgrupperna vill vi intensifiera samarbetet över språkgränsen, med Forsby skolcenter och Isnässkolorna som inspirerande exempel.
 • Vi motarbetar mobbning, utanförskap och mental ohälsa. Det sker genom ökad medvetenhet, snabbare åtgärder och ett intensifierat samarbete på området.

Livskraft i hela staden

 • Lovisa har gått in för att vara byarnas stad. Det ska synas konkret i våra framtida beslut.
 • Vi måste erbjuda fler möjligheter åt dem som vill köpa en tomt, både i centrum och ute i byarna. Stadens marknadsföring måste bli bättre.
 • Fungerande bussturer är a och o, särskilt för pendlare. Staden ska främja möjligheter till distansjobb.
 • Staden måste lobba effektivt för den nya järnvägen, flera bussturer, bättre glesbygdstrafik och för att våra lokala landsvägar hålls i skick. Våra vägar måste vara trygga!
 • Både erfarenhet och ny forskning visar att de länder och kommuner som välkomnat flyktingar och annan inflyttning från andra kulturer klarar sig bättre ekonomiskt. Närpes visar vägen!

Lovisa ska bli Finlands företagarvänligaste stad

 • Företagarvänligheten ska synas i stadens alla processer och all kundservice. Markplanering, bygglov och andra tillståndsprocesser ska ske smidigt.
 • Staden bör föra en aktiv dialog med våra företagare. Analys av företagskonsekvenser ska användas oftare för att stöda beslutsfattandet.
 • Vi har ett växande nätverk av småföretagare. Vi vill ge dem allt stöd de behöver.
 • Det måste i samband med upphandlingar och offertrundor gå att definiera kriterierna så att man bättre stöder det lokala näringslivet, inom ramen för rådande lagstiftning.
 • Vi har denna valperiod framgångsrikt jobbat för att Lovisa-Lahtis järnvägen fått tilläggsfinansiering så den kan förbättras. Vi vill fortsätta arbetet för Lovisa hamn. Till nästa vill vi att farleden fördjupas.
 • Mera draghjälp åt våra företagare!
 • Företagarna väntar sig mycket av bostadsmässan, som stimulans för näringslivet. Pengarna ska snurra lokalt.

Hållbarhet och miljö

 • Lovisa bör främja och prioritera klimatsmarta lösningar, och en högre återvinningsgrad. Målet är att vara klimatneutral till 2030.
 • Lovisa är redan känt för kreativt och framgångsrikt träbygge. Det bör vi satsa mera på!
 • Lovisa har många jordbrukare och andra närmatsproducenter som bör stödas. Minska matsvinnet!
 • Det sker mycket på energiområdet just nu, och Lovisa bör välkomna etableringen av nya, miljövänliga och hållbara alternativ inom energiproduktionen, i dialog med invånarna.

Kultur, motion och fritid

 • Lovisa har med framgång profilerat sig som en kulturstad, trots många nedskärningar. Dags för nya tag i samarbete med näringslivet och tredje sektorn.
 • Evenemang som har potential att locka publik nationellt och internationellt ska lyftas fram.
 • Stadens kulturarv i form av välbevarade kvarter med gamla hus, pittoreska bruksmiljöer och en mångsidig natur med vidsträckt skärgård är pärlor som vi måste marknadsföra bättre.
 • Traditionscentrum Kuggom med sitt unika träbåtskunnande får ny betydelse genom utvidgad läroplikt.
 • Alla barn och unga skall ha möjlighet till en hobby de trivs med.
 • Förutsättningarna för kommuninvånarnas motion bör tryggas. Smart planläggning främjar fysisk aktivitet. En trivsam omgivning sporrar till motion utomhus.
 • Många motions- och idrottsplatser sköts redan nu av föreningar och frivilliga, i samarbete med staden. Det samarbetet bör utvecklas ytterligare!