SFP i Kyrkslätts valprogram 2021

Hela valprogrammet som pdf
Korta valprogrammet som pdf
Tillbaka till kommunen

Vision 1 – Vårt Kyrkslätt är pärlan i Nyland. Ett unikt och inspirerande hem för alla.

Svenska folkpartiet är din röst för ett Kyrkslätt som sätter människan i centrum, och vi arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för alla.

Kyrkslätt är den kommun i Nyland, till vilken man gärna vill flytta och där man vill stanna hela sitt liv. Kommunens ekonomi är välskött, och skolor och andra utrymmen är trygga och jämställda. En jämställd kommun är en välmående kommun. Jämställdhet är en central grundvärdering i allt arbete vi gör. För SFP är det viktigt att vi har jämlikt med kvinnor och män på ledande poster i kommunen.

Svenska folkpartiet vill se ett Kyrkslätt, där alla känner sig inkluderade. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. Vi satsar på medskapande och engagemang. Det ska finnas mötesplatser för att träffas och umgås.

För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga och trivas i Kyrkslätt. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Våra elever ska ha rätt att få sin undervisning i friska skolbyggnader och därför är det viktigt att byggandet av GWP-centret kommer i gång så fort som möjligt och att också de andra skolprojekten framskrider planenligt. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver.

Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till invånarnas olika livssituationer. Vi jobbar även för ett större utbud av egnahemshustomter, som skulle locka naturnära barnfamiljer och andra som är intresserade att bo luftigt och grönt nära huvudstadsregionen och havet.

I frågan om kommunal- och fastighetsskatten stöder vi en återhållsam skattepolitik där nivåerna inte blir för höga. Vi måste därtill se till att den framtida utvecklingen av statens ekonomi inte alltför mycket inverkar på kommunernas ekonomi.

Vision 2 – Vårt Kyrkslätt är en tvåspråkig klimatsmart kommun nära huvudstaden, och här kombineras aktivt småstadsliv med trivsamt boende i natursköna miljöer. Mångsidiga sportmöjligheter och ett meningsfullt kulturellt utbud bör finnas för människor i alla åldrar.

Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Kyrkslätt med två starka nationalspråk, svenska och finska. Tvåspråkigheten bör fungera på alla nivåer. Vi vill skapa ett gott språkklimat och alla ska känna sig inkluderade och våga tala sitt eget språk.

Vi ser att Kyrkslätt är i en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar och hållbara upphandlingar. SFP jobbar för att Kyrkslätt skall bli klimatneutralt 2035. Användningen av förnybar energi ska främjas och fossila bränslen utfasas, särskilt i uppvärmningen. Det är också viktigt att man tar som mål att energi även skall sparas.

Kyrkslätt har en enastående och mångfaldig natur som vi vill värna om. I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckligt med resurser för underhåll. Vi vill se mera träbyggande för att minska vår klimatpåverkan. Vi vill utöka mängden laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för biogasbilar samt främja en parkeringspolitik som stöder miljövänliga bilar. Vi vill arbeta för att minska belastningen på Östersjön, som hotas av både övergödning och av klimatförändringen. Miljövänligt lantbruk borde främjas.

Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att Kyrkslätt och dess invånare satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många och mångsidiga insamlingspunkter.

Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, idrott och kultur, såsom medborgar- och arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör vår kommun livskraftig och trivsam.

Hobbyer är en viktig del av välmående. Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritidssysselsättning. Barn och unga ska få vara med och påverka vilka fritids-aktiviteter kommunen erbjuder. I kommunen ska det finnas mångsidiga möjligheter för människor i alla åldrar att röra på sig. Lekplatser, skateparker och andra motions-möjligheter, till exempel utegym och konditionstrappor ökar trivseln.

Konkret jobbar vi för uppmuntra invånarna till hållbara levnadssätt, och att öka på klimat-smartheten i både byggandet, boendet och arbets- och fritidsresandet. Vi jobbar för triv-samma centrumområden med tillräckligt med uppfriskande och välmående natur- och grönområden. Vi jobbar för att få en stor sal för evenemang/konserter till Kyrkslätt, konstisbana och konstskidbana utomhus samt bättre simstränder.

Vision 3 – Vårt Kyrkslätt består av nöjda kommuninvånare. Dessa gör aktivt sin röst hörd för att tillsammans bygga upp en flerspråkig kommun, där såväl unga som äldre skall kunna känna sig trygga, vilja bo och åldras. Ingen ska lämnas ensam.

SFP är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med oss förtroendevalda i fråga som fråga. Kyrkslätt är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren. Det är frågan om välmående invånare.

Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara beroende av hemort eller föräldrarnas arbetssituation. Vi vill att språkinlärningen i det andra nationalspråket inleds redan inom småbarnspedagogiken.

Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning. Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen.

En fungerande morgon- och eftermiddagsvård behövs och ger möjlighet till mångsidiga aktiviteter både ute och inne. Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

Vi vill att allt fler ska ha möjlighet till språkbadsundervisning och språkduschar. Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. Vi jobbar för friska skolbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning.
SFP arbetar för att servicen skall finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till fungerande hälso- och sjukvård. Den äldre befolkningen erbjuds skräddarsydda tjänster utgående från sitt individuella behov. Ett fungerande stödboende står till förfogande den dag det behövs. Det skall finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både svenska och finska.

Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Vi anser att en högklassig äldreomsorg är en hederssak. Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående. Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre och unga.

Konkret jobbar SFP för att främja att alla grupper inom kommunen skall ha det bra. Vi jobbar för att det skall finnas tillräckligt med dagvård. Vi jobbar för att skolorna i Kyrkslätt skall ha tillräckliga resurser och för att eleverna skall få vara i en skolmiljö, där både inlärning och välmående betonas. Vi jobbar för fungerande morgon- och eftermiddagsvård. Vi jobbar för att förverkliga byggandet av GWP:s skolcentrum och det tvåspråkiga gymnasiecampuset. Vi jobbar för främjande av förenings-verksamhet, trygghet i äldreomsorgen, och ett svenskt stödboende för äldre.

Kort och gott, vi jobbar för en jordnära kommun där det skall kännas tryggt och trivsamt att bo!

Vision 4 – Vårt Kyrkslätt består av flera tillväxtcentrum, och SFP arbetar för att alla dessa skall frodas sida vid sida. Ett välfunger-ande trafiknät med vettig kollektivtrafik skall finnas tillgängligt för kommuninvånarna.

Vi behöver både starka tillväxtcentrum och en levande landsbygd. SFP vill trygga hela kommunens livskraft, där tillväxtcentrumen skall frodas sida vid sida. Tillväxtcentrumen skall planläggas inbjudande för såväl kommuninvånare som företag, och planläggningstidtabellen för både dessa centrum samt landsbygden får inte fördröjas. Vi jobbar för att centrumplanen fortskrider.

Kyrkslätt ligger enbart ett stenkast bort från huvudstadsregionen och man når oss väl med såväl kollektivtrafik som med andra färdmedel. Det skall vara lätt att kunna pendla till arbetet i huvudstadsregionen, men även lätt att nå landsbygden. SFP jobbar för en vettig trafikplanering med goda kommunikationer till/från samt emellan kommunens fyra tillväxtcentrum. Det skall finnas tillräckligt med parkeringsplatser, så att inte parkeringsövervakare behövs.

Konkret jobbar SFP för att trygga en bättre och smidigare kollektivtrafik, bättre tågförbindelser och flera fjärrtågsstopp i Kyrkslätt. Kanske metron eller stadsbanan i framtiden även når Kyrkslätt? Det skall vara lätt och förmånligt att använda kollektiva färdmedel. Vi jobbar för att specialgrupper, såsom äldre och studerande, skall ha möjlighet att åka till rabatterat pris.

Det är även klimatsmart och viktigt att kunna röra sig per fots eller med cykel, och SFP i Kyrkslätt uppmuntrat till detta. Vi jobbar för flera nya gång- och cykelvägar inom kommunen. Vi vill se till att lättrafikleder garanterar barn och ungas säkra hemväg till och från skolan och hobbyn.

Vision 5 – Vårt Kyrkslätt skall aktivt locka företagare och arbets-platser skall skapas nära hemmen. Kyrkslätts läge i Nyland ger oss potential till en lysande framtid. Kommunens dragningskraft skall utvecklas kontinuerligt, men inte på miljöns bekostnad.

Kyrkslätt är i ett ypperligt läge alldeles i utkanten av huvudstadsregionen, och såväl vältrafikerade rutter som omfattande kollektivtrafik når våra centrum. Här finns potential till så mycket!

Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förut-sättningarna för investeringar och företagande. Vi vill att Kyrkslätt lever i tiden, och fördomsfritt vågar förnya sig. Vi vill att vår kommun är aktiv när det gäller nyskapande och företagsetableringar, ty satsningar på sysselsättning och företagsamhet är centrala delar i en fungerande kommun.

Konkret jobbar vi också för att stöda landsbygdsnäringar, utöka utbudet på företagstomter för stora och små företag samt göra alla de lokala tillväxtcentrumen levande. Vi anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet.

Digitaliseringen ger möjlighet till en smidigare vardag, så vi jobbar för utrymmen för distanskontor på olika ställen i kommunen. Vid distansarbete får den mänskliga kontakten ändå inte förloras.

Vi jobbar även för att företag med miljövänliga värden skulle vara intresserade att etablera sig i vår kommun. Närheten till huvudstadsregionen, havet och naturen ger möjlighet att utveckla olika tillställningar, festivaler – och vi hoppas på att kunna utveckla gastronomin i Kyrkslätt.

Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.