SFP i Korsholm kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

FRAMÅT TILLSAMMANS

SFP går till kommunalval med ledorden framtidstro, ansvarstagande och utveckling. Vi vill vara ansvarstagande i utmanande tider. Korsholm skall fortsättningsvis vara en välmående självständig kommun med nära samarbete med övriga kommuner i Österbotten. Korsholm är en naturlig sammanhållande länk mellan stad och landsbygd.

VÄLMÅENDE INVÅNARE

Både i kommunen och i det nya välfärdsområdet vill vi säkerställa en heltäckande och lättillgänglig omvårdnad för våra kommuninvånare, i livets alla skeden.

Den sociala distanseringen under pandemin har ökat ensamheten, speciellt bland våra äldre. Vi vill att våra äldre ska ha en meningsfull vardag och känna sig delaktiga i samhället. Vi vill satsa på kommunens kursutbud och skapa fler mötesplatser, där människor i alla åldrar kan träffas och umgås.

Vi vill skapa meningsfull fritid för alla och motverka ökande psykisk ohälsa, speciellt bland barn och unga. Det gör vi genom större insatser för fritidsaktiviteter runt om i kommunen och tillräckliga resurser för de som jobbar med barn och unga.

Korsholm ska fortsätta ta sitt globala ansvar, ta emot kvotflyktingar och satsa på integration. Olika kulturer, språk och etniciteter berikar vår kommun.

Hela Korsholm ska leva. Vi vill trygga en fungerande infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, samt tillgång till kommunal service inom rimliga avstånd.

Korsholm ska fortsättningsvis vara en trygg och trivsam kommun att bo i och vi ska fortsätta skapa trevliga bostadsområden runt om i hela kommunen. Vi vill ha ett levande kommuncentrum för alla åldrar, med modernt höghusbyggande och möjlighet till handel och mångsidiga aktiviteter.

VÄLSKÖTT EKONOMI, SYSSELSÄTTNING & FÖRETAGSAMHET

Korsholm strävar till att bli Finlands företagsvänligaste kommun. Vi vill stärka förutsättningarna för företagsamhet samt öka samarbetet och dialogen med våra företag.

Företagsamhet bygger samhället. Företagsområden i olika storlekar och för olika behov ska finnas tillgängliga runt om i kommunen för att välkomna såväl nyetableringar som växande företag.

Vi vill också göra det lättare för människor från andra länder att komma hit och jobba.

Världsarvet Kvarkens skärgård är ett unikt besöksmål, som behöver fortsatta satsningar för att klara av de allt ökande besöksströmmarna. Regeringens stöd till Björkö-Panikeområdet ska förvaltas i samråd med lokalbefolkningen. Målsättningen är också att den planerade världsarvsvägen mellan Vistan och Björköby snart ska bli verklighet.

DEN BÄSTA SKOLAN

Våra unga är vår framtid. Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi vill ha tillräckliga resurser för undervisningspersonal, skolcoacher, kuratorer och psykologer. Vi vill ha en skola där både inlärning och välmående betonas.

Vi vill öka samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna och skapa fler träffpunkter för svensk- och finskspråkiga elever. Vi vill satsa på ökad förståelse mellan språkgrupperna och på så vis skapa ett bättre språkklimat.

Vi vill fortsätta satsa på integrerad undervisning. Alla elever ska känna sig delaktiga och trivas i våra skolor, oavsett specialbehov eller bakgrund.

Skolan och vägen till och från skolan ska vara trygg för alla. Skolbyggnaderna ska vara i gott skick och sådana att eleverna trivs. Skolmaten skall vara varierande och näringsriktig.

Vi ska skapa ett modernt och framåtriktat skolcentrum i Smedsby med en kreativ inlärningsmiljö som stärker och tryggar en levande, attraktiv och mångsidig bildning.

VÅR MILJÖ

Korsholm har en fantastisk natur. Vi vill att kommunen ska fortsätta satsa på mångsidiga idrotts-, motions- och friluftsmöjligheter och samarbeta med tredje sektorn där det behövs.

Vi uppmuntrar till klimatsmart upphandling genom att prioritera inhemsk och närproducerad mat.

Korsholm ska kunna bli ett centrum för cirkulär ekonomi i Österbotten med nya företag på Fågelberget samt West Energy och Stormossen i centrum.

Jord- och skogsbruk ska ses som en tillgång och en del av lösningen på klimatfrågan.

Inrättande av nya skyddsområden ska ske på frivillig väg.