SFP i Kimitoöns kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

Kommunen är till för sina invånare

All verksamhet ska vara kundorienterad och serviceinriktad, flexibla digitala tjänster för all ärendehantering bör tas i bruk. Sektorerna ska samverka för att ge bästa möjliga service. Skatteprocenten ska inte höjas, istället ska kommunens tjänster produceras smart och effektivt.

Barnen ska få den bästa tänkbara starten i livet

En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas.
Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning
Daghem och skolor på Kimitoön får gärna satsa på, språkduschar och gemenskap över språkgränserna.
Kommunen behöver ett välfungerande och mångsidigt gymnasium som lockar ungdomarna att studera och stanna kvar på ön. Utbildningen vid Brusaby är viktig och ger unga möjlighet att välja.

Livskraft ger god ekonomi och välfärd

En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för god service. Bara genom en hållbar ekonomi kan den höga servicenivån bibehållas. Små skolor och daghem, bibliotek i flera kommundelar, vård- och omsorgstjänster av hög kvalitet och ett nätverk av kultur och fritidsaktiviteter skapar trygghet och trivsel. Befolkningsunderlaget och de ekonomiska realiteterna är avgörande för utformningen av framtidens servicenät.
Det är företagen som skapar arbete och välfärd. Vi vill se ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. Kommunens roll är att möjliggöra och se till att planering och markanvändning stödjer etablerandet av företag och näringslivsutveckling. En aktiv markpolitik som ser till att kommunen har ett attraktivt tomtutbud är viktigt för att öka inflyttningen.
Det är viktigt att kommunen jobbar för smarta och hållbara upphandlingar där man betonar kvalitet och tar hänsyn till klimatpåverkan. Att upphandla lokalt när det går ger grogrund för fler arbetsplatser.
Kommunens byggnader är skattebetalarnas egendom. I en sund ekonomi har alla byggnader en underhållsplan som följs. Byggnader som inte längre är i användning bör avyttras, det är god ekonomi.

Välmående invånare behöver mindre sjukvård

Lågtröskeltjänster och hälsofrämjande arbete är en framtidsinvestering, Kommunen kommer att ha ansvar för den hälsofrämjande verksamheten också efter att välfärdsområdena tar över hälso- sjuk- och socialvården.
Satsningar på vardagsmotion är viktigt. Trygga gång- och cykelleder, friluftsleder, trivsamma parker och avgiftsfria utegym bör vara en del av kommunens infrastruktur.
Idrott och kultur, såsom vuxeninstitut, ett aktivt föreningsliv, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör kommunen livskraftig och trivsam. Genom att samarbeta med tredje sektorn och föreningslivet kan den hälsofrämjande verksamheten växa och utvecklas.

Kimitoön den äldrevänliga kommunen

Vårt ansvar och engagemang för att de äldre ska kunna leva ett gott liv hela livet upphör inte i och med vårdreformen. Formellt tar välfärdsområdet över verksamhet och ekonomi men de äldre finns kvar bland oss, som familjemedlemmar, släktingar, forna arbetskamrater och vänner. SFP vill trygga en god vård och omsorg för de äldre, på modersmålet och så nära hemmet som möjligt.
För att äldreomsorgen ska fungera på bästa möjliga sätt behövs den privata och tredje sektorn som ett komplement till den offentliga. De äldre ska genom en skattefinansierad servicesedel själva kunna välja den boende- och serviceform som passar bäst.
Att tryggt kunna bo kvar i sitt eget hem, så kallat ”kvarboende”, är något som många önskar. Därför behövs satsningar på friskvård, rehabilitering, hemvård och hemsjukvård. Kommunen bör även informera om möjligheten att få bidrag för olika former av hjälp i hemmet genom att använda momsfria tjänster och hushållsavdrag.
Det behövs också moderna trygga och tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter och gemenskapsboenden i både Dalsbruk och Kimito. För att underlätta de äldres möjligheter att högt upp i åren kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar måste seniorhusen byggas nära övrig samhällsservice.
Seniorhuset i Kimito ska även omfatta en modern vårdbyggnad, det nya Almahemmet. Hannahemmet och Silverbacken fortsätter i kommunens regi. Ifall ett framtida välfärdsområde anser Silverbacken som en för liten och inte tillräckligt kostnadseffektiv enhet så vill SFP att kommunen förbereder alternativa verksamhetsformer som kan trygga framtiden för äldreboendet Silverbacken.

En levande skärgård där vardagslivet fungerar

Det ska vara möjligt för den som vill att leva och verka i skärgården. Avgiftsfria och effektiva kommunikationer som passar invånarnas transportbehov, likaså möjlighet till snabb internetuppkoppling. Skärgårdstrafiken står inför stora förändringar. Kommunen bör vara proaktiv och i samarbete med NTM-centralen och statsmakten utveckla moderna flexibla lösningar för skärgårdstrafik.
För att öka antalet inflyttare vill SFP underlätta omändringen av fritidshus till permanent boende. Skola, dagvård, bibliotek och äldreboendet Solglimten är viktiga och nödvändiga samhällsfunktioner som behövs för att trygga skärgårdens livskraft. Kommunens samarbete med skärgårdens byalag och föreningar bör utökas.

SFP vill stärka den lokala demokratin och öppenheten

Kommunen ska föra en aktiv dialog med kommuninvånare och föreningsliv. Vi vill införa öppna frågestunder inför fullmäktiges möten och regelbundna invånarträffar i alla kommundelar. Vi anser att diskussioner och beslut ska baseras på fakta och tar avstånd från alla former av nättrakasserier.

Vi ska vara steget före i miljöfrågor Ren mat – ren miljö

Målet är att Finlands kommuner ska vara klimatneutrala år 2030. Kommunen har en central roll när det gäller att lyfta fram och främja klimatsmarta lösningar. SFP ser positivt på olika former av alternativa energikällor. Lokal energiproduktion stärker den lokala energiförsörjningen och lokalt företagande.
Vi vill också att miljövänliga och lokalt producerade produkter ska prioriteras inom kommunala verksamheter.
Att öka byggande i inhemskt trä är innovativt, hållbart och förnybart. Det har även positiva effekter för såväl klimatet som för byggnadernas användare.
Kommunens skogsbruksplaner bör främja ett mångsidigt, hållbart skogsbruk och välja skogsskötselmetoder som lämpar sig för den berörda skogsmarken.
Det hållbara skogsbrukets mångsidiga roll måste erkännas. Kommunen bör ställa sig positivt till skogsskötsel och till att öka kolbindning genom tillväxt i skogen. En mångsidig verktygsback som inte utesluter någon skogsvårdsmetod ska tillämpas.