SFP i Grankulla kommunalvalsprogram

Tillbaka till kandidaterna.

GRANKULLA – EN MÄNNISKONÄRA STAD

Människan i fokus

Vi bryr oss om människan. Vi vill bevara Grankullas identitet och självständighet samtidigt som vi utvecklar staden.

En tvåspråkig villastad med hållbar utveckling

Vi vill bibehålla vår villastad och vårt byasamhälle. En behärskad ökning av invånarantalet garanterar fortsatt god service.
Vi vill möjliggöra tätare boende i centrum för både nya och äldre invånare. Vi vill ge grankullaborna möjlighet att i en rådgivande folkomröstning ta ställning till hur stadshusområdet ska gestaltas.
Vi tror på hållbar utveckling. Befintliga byggnader ska utnyttjas och hållas i gott skick – att riva och bygga nytt ska inte vara det enda alternativet.

En sund ekonomi

En sund ekonomi och en attraktiv skatteprocent tryggar stadens självständighet. Vi behöver en realistisk ram för de kommande 10 årens fastighetsinvesteringar.
Stadens ekonomi är ansträngd på grund av stora satsningar som påförts Grankulla, bland annat HRT:s biljettreform, utbyggnaden av stadsbanan och den stora social- och hälsovårdsreformen. För att trygga basservicen, nödvändiga investeringar och stadens handlingsförmåga måste ekonomin skötas med eftertanke och sparsamhet.

God service för en fungerande vardag

Vi ska satsa på och förbättra vårt goda serviceutbud. Skolor, hälsovård, seniorboende, Medborgarinstitutet, bibliotek, simhall och motionstjänster ska fortsättningsvis -finnas inom räckhåll för alla Grankullabor.

En inkluderande miljö

Vi ska bibehålla en naturligt tvåspråkig miljö. Också personer med funktionsvariation och personer från andra kulturer ska känna sig inkluderade. Vi behöver en miljö där företag kan etablera sig och blomstra – och på så sätt erbjuda våra invånare tjänster och service.
I Grankulla går utveckling och framtidstro hand i hand. Både senior- och barnrådgivningen håller hög nivå. Våra daghem och skolor ger god omsorg och pedagogik och våra gymnasier hör till de bästa i landet. Stadens personal ska kunna betjäna på båda språken.

Satsa på hållbar utveckling

Vår närmiljö ska vara trygg och trivsam och främja ett hälsosamt, aktivt liv. Vi behöver en fungerande kollektivtrafik, men också parkeringsplatser och smidiga lösningar för fotgängare, cyklister och bilister.


Ekonomi

SFP i Grankulla vill:

 • att stadens ekonomi sköts med iakttagande av sparsamhet.
 • att tonvikt läggs på att garantera god basservice för invånare i alla åldrar.
 • ha en attraktiv skatteprocent som tryggar stadens självständighet.
 • ha en realistisk ram för de kommande 10 årens fastighetsinvesteringar.

Social omsorg, trygghet och hälsa

SFP i Grankulla vill:

 • bevara vår hälsovårdscentral även då social- och hälsovårdsreformen genomförs.
 • satsa på preventivt arbete och tidigt ingripande.
 • garantera rådgivning, service, aktiviteter och stöd för seniorerna.
 • att seniorer som vill bo hemma får det stöd de behöver.
 • satsa på stöd till anhörigvårdarna.
 • motverka ensamhet och mental ohälsa.
 • ge stöd till familjer i sårbara situationer.
 • att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för ett aktivt, självständigt liv.

Skola och utbildning

SFP i Grankulla vill:

 • ha en fungerande mödra- och barnrådgivning och den bästa småbarnspedagogiken för båda språkgrupperna.
 • att Grankulla har de bästa skolorna med undervisning som beaktar elevens förutsättningar.
 • ha tillräckliga elevvårdstjänster för att minska den psykiska ohälsan bland våra unga.
 • ha god och hälsosam skolmat för att minska matsvinnet.
 • ha nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkande be-teende.
 • ge stöd och goda möjligheter för fortbildning och kompetensutveckling för småbarns-pedagogerna, lärarna och skolpersonalen.
 • att elevvården ska hållas nära de ungas vardagsmiljö.

Integration

SFP i Grankulla vill:

 • främja en positiv samhällsintegration på båda språken.
 • arbeta för integration i samarbete med lokala föreningar och församlingarna.

Stadsplanering, bostäder och trafik

SFP i Grankulla vill:

 • bibehålla vår villastad och vårt byasamhälle. Staden ska hellre arrendera ut än sälja sitt markinnehav.
 • att hållbarhet främjas i planläggning och -byggande, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckliga resurser för underhåll. Vi vill se mera träbyggande i Grankulla för att -minska vår klimatpåverkan.
 • att stadshuskvarteret planeras utgående från villa-stadens småskaliga karaktär och för ett ekologiskt byggande med låga klimatavtryck.
 • att detaljplanerna och bostadsprogrammet ska trygga en balanserad befolkningsutveckling.
 • att samhällsplaneringen främjar hälsosamma aktiviteter – det ska finnas motionsstigar, gröna oaser och cykelbanor.
 • ha fungerande kollektivtrafik som beaktar både ekonomi och miljö.
 • att centrumområdet ska vara en samlingspunkt för Grankullaborna, med en blandning av parker och offentliga utrymmen.

Miljö och klimat

SFP i Grankulla vill:

 • att ett medvetet miljötänk genomsyrar all verksamhet.
 • värna om vår kulturhistoria, våra grönområden och vår villastad.
 • ha trygga trafikarrangemang som stimulerar till promenader och cykling.
 • ha bättre möjligheter att återvinna plast och annat avfall.

Kultur och fritid, idrott och motion

SFP i Grankulla vill

 • ha ett mångsidigt fritidsutbud i samarbete med föreningarna och andra aktörer.
 • ha ändamålsenliga lokaler för kultur, föreningsverksamhet och idrott.
 • ha ett välutrustat bibliotek som fungerar som samlingsplats för alla åldrar och erbjuder både läsupplevelser och arbetsro.