Nära dig – SFP:s kommunalvalsprogram 2021

Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. I det valet är just du viktig!

Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och finska. Vi är din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, och arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för alla. Vi behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd. Beslut som fattas i kommunen påverkar dig och din vardag.

Kommunen är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun och stad, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren.

För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, och trivas i sin hemkommun. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till din livssituation. Vi vill även se en tydlig stadspolitik i våra större städer, med fungerande kollektivtrafik och intressanta bostadsområden.

Svenska folkpartiet vill se kommuner som är trygga och där alla inkluderas. I våra kommuner vill vi skapa förutsättningar för det goda livet, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. I våra kommuner satsar vi på medskapande och engagemang. Det ska finnas mötesplatser att träffas och umgås. Vi behöver svenska rum på orter där svenskan är i minoritet.

Vi vill skapa ett gott språkklimat i hela landet och i alla kommuner. Alla ska känna sig inkluderade och våga tala sitt eget språk.

Vi vill att kommunerna lever i tiden, och fördomsfritt vågar förnya sig. Vi vill att våra kommuner är aktiva när det gäller nyskapande och företagsetableringar. Satsningar på sysselsättning och företagsamhet är centrala delar i en fungerande kommun. Digitaliseringen ger möjlighet till en smidigare vardag, den mänskliga kontakten får ändå inte förloras.

Kommunerna har en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar. SFP jobbar för att Finlands kommuner är klimatneutrala 2030.

Alla människor har rätt att skapa sin egen framtid. Den nu aktuella social- och hälsovårdsreformen ska trygga en jämlik service för alla.

En jämställd kommun är en välmående kommun. Jämställdhet är en central grundvärdering i allt arbete vi gör, också i kommunerna. För SFP är det viktigt att vi har jämlikt med kvinnor och män på ledande poster i kommunerna. SFP vill att alla kommuner undertecknar och genomför den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan könen.

Vi jobbar mot segregering och vill att våra kommuner tar ett aktivt grepp för att inkludera nyfinländare i det lokala samhället. Alla kommuner ska vara fria från rasism.
 SFP arbetar för mångfald och inkludering och vill att man ska kunna integreras också på svenska. Service på samiska ska erbjudas regionalt. Tjänster på teckenspråk ska också fungera. Det nordiska samarbetet är på många sätt unikt och aktiva kommuner kan dra nytta av ett gränsöverskridande samarbete.

Coronaviruset har gjort att allt fler distansjobbar, och fritidsboenden har fått en ny betydelse för många. Det här ställer nya krav på servicen i den tillfälliga hemkommunen. Vi behöver utreda möjligheten till dubbla hemkommuner.

SFP är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med dina förtroendevalda och med oss – i fråga som fråga.

Den bästa skolan


Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas. Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten...

Läs mer

Valprogram, kommunalvalet 2021 lättläst version


Nära dig. Det är kommunalval söndagen den 13 juni 2021. Det är ett viktigt val för dig! Svenska folkpartiet (SFP) arbetar för ett Finland där både svenskan och finskan är starka språk. För partiet SFP är människan viktig. Vi jobbar för ett land där alla har möjlighet att leva ett gott liv. För oss är...

Läs mer