Valprogram, kommunalvalet 2021 lättläst version

Nära dig.

Det är kommunalval söndagen den 13 juni 2021. Det är ett viktigt val för dig!

Svenska folkpartiet (SFP) arbetar för ett Finland där både svenskan och finskan är starka språk. För partiet SFP är människan viktig. Vi jobbar för ett land där alla har möjlighet att leva ett gott liv. För oss är både städer och landsbygd viktiga.

Det här valet är viktigt eftersom beslut som fattas i kommunen påverkar dig och din vardag. Det handlar om hur din hemkommun ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren.

För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare känner sig trygga och trivs i sin hemkommun. Servicen ska fungera. Vi vill att barnen trivs i daghem och skolor. Vi vill att de äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. I städerna ska det finnas bra kollektivtrafik med till exempel bussar och tåg.

Svenska folkpartiet vill göra det möjligt för alla kommuninvånare att leva ett bra liv, utvecklas, växa och vara lyckliga. I våra kommuner ska det finnas mötesplatser där människor kan träffas. På orter där inte så många talar svenska ska det ändå finnas platser med verksamhet där man kan tala svenska. Vi vill att inställningen till svenska och andra språk ska vara bra i hela landet. Alla ska känna att de vågar tala sitt eget språk.

Vi vill att våra kommuner skapar möjligheter för företag med nya goda idéer. Det är viktigt att kommunerna satsar på företagsamhet och är med om att skapa arbetsplatser. Digitaliseringen ger möjligheter men det är också viktigt att människor kan träffas på riktigt.

Kommunerna ska vara med och hitta på energismarta lösningar. SFP jobbar för att Finlands kommuner ska vara klimatneutrala 2030.

Den nu aktuella social- och hälsovårdsreformen ska trygga en jämlik service för alla.

Jämställdhet är viktigt för oss. SFP vill att vi har ungefär lika många kvinnor och män på viktiga jobb i kommunerna.

Vi jobbar mot segregering och vill att våra kommuner försöker hjälpa nyfinländare att känna sig hemma i samhället. Alla kommuner ska vara fria från rasism. SFP arbetar för mångfald och vill att nyfinländare också ska kunna välja att lära sig svenska när de börjar bo i Finland. Service på samiska ska finnas på en del orter. Tjänster på teckenspråk ska också fungera.

Samarbetet mellan Finland och till exempel Sverige och Norge är viktigt för oss.

SFP är ett parti som vill vara nära dig oberoende av om du är ung eller gammal. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med den du röstat på. Du kan fråga oss saker och berätta vad som är viktigt för dig.

Den bästa skolan.

Den svenskspråkiga grundskolan är en av de viktigaste sakerna i det tvåspråkiga Finland. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Det måste finnas tillräckligt mycket pengar för skolan. SFP vill att barnen både trivs och lär sig mycket i skolan.

 • Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet och verkligen försöka få bort all mobbning.
 • Eleverna ska må bra i skolan. Vi vill att det finns tillräckligt med pengar för elev- och studiehandledning. Det ska också finnas skolpsykologer och kuratorer i skolorna för elever som behöver stöd.
 • Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i skolan direkt efter skoldagen.
 • Skolan och vägen till och från skolan ska vara trygg för alla. Vi jobbar också för att skolbyggnaderna ska vara i gott skick och sådana att eleverna trivs där.

Välmående invånare.

SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Vi vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till fungerande hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Det ska finnas stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på både svenska och finska. Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land.

 • Vi vill satsa på verksamhet som får kommuninvånarna att må bra och hållas friska. Vi tror att satsningar på motion, idrott och kultur gör våra kommuner livskraftiga och trivsamma. Därför vill vi stöda till exempel medborgar- och arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor.
 • I kommunen ska det finnas goda möjligheter för människor i alla åldrar att röra på sig. Lekplatser, skateparker och andra motionsmöjligheter, till exempel utegym och konditionstrappor ökar trivseln. I planeringen ska man ta hänsyn till alla användare också de med funktionsvariation.
 • Unga har rätt att må bra. Vi vill att det ska finnas ungdomstjänster som stöder de unga medan de växer upp.
 • Vi anser att alla unga har rätt till en fritidssysselsättning som inte kostar någonting. Kommunen ska erbjuda möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler så att de passar unga och gamla, kvinnor och män.
 • Vi jobbar för att alla, också personer med funktionsvariation, ska ha rätt till arbete, självbestämmande och en möjlighet att påverka sitt liv.
 • Det är viktigt att nyfinländare känner sig hemma i vårt land. Därför behöver integrationstjänsterna för nyfinländare bli bättre.

Välskött ekonomi och goda möjligheter för företagen.

Det är ont om pengar i många kommuner. Coronaepidemin har gjort bristen på pengar värre än förut. Vi anser att om ekonomin sköts bra i kommunen så finns det möjlighet för kommuninvånarna att ha en fungerande vardag. Efter social- och hälsovårdsreformen blir det ännu viktigare att kommunen skapar goda möjligheter för företagen i kommunen.

 • Vi vill jobba för att kommunen och näringslivet ska samarbeta. Då finns det goda möjligheter för företagen att vara framgångsrika. Det skapar arbetsplatser och är bra både för kommunen och för hela landet.
 • Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens arbetstagare är viktiga. Det är viktigt att arbetstagarna får hälsovård så att de hålls friska och mår bra.
 • Vi vill att kommunerna ska göra det lättare för människor från andra länder att komma hit och jobba.

Vi vill vara en föregångare på klimat och miljö.

Vi vill att Finland ska vara en föregångare i frågor som handlar om klimat och miljö. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. För att bromsa klimatförändringen behöver vi göra många saker. Vi vill också jobba mot att djurarter och växtarter dör ut.

 • Vi vill arbeta för en klimatsmart utveckling. Det kommunerna gör är viktigt för att Finland ska kunna nå de klimatmål man har lovat. Vi vill jobba för att det används mera förnybar energi. Vi vill också att man slutar använda fossila bränslen, särskilt för att värma upp hus.
  Vi vill att allt flera ska använda miljövänliga transportmedel. Vi jobbar för goda kommunikationer, god trafikplanering, flera cykel- och gångvägar och för bilfria områden.
 • Vi vill att det ska finnas snabba och pålitliga nätförbindelser. Då har människor möjlighet till distansarbete och det är bra för hela landets digitala konkurrenskraft. Det ska finnas bra nätförbindelser också i skärgården och på landsbygden.
 • Vi vill att kommunen satsar på att minska sitt avfall. Det är en del av arbetet för klimatet. Det behövs bra återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter.

Nära dig – SFP:s kommunalvalsprogram 2021


Kommunalvalet går av stapeln den 13 juni 2021. I det valet är just du viktig! Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och finska. Vi är din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, och arbetar för lösningar som fungerar på lika villkor för alla. Vi...

Läs mer