Henrik Wickström

48

"Ett livskraftigt Ingå där kommuninvånarna mår väl"

Jag heter Henrik Wickström och är en 26 årig kommunalpolitiker från Ingå. För tillfället är jag kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå. Därtill är jag vice ordförande för SFP.

Jag föddes i Täkter, Ingå, i en jordbrukarfamilj som familjens andra barn. För mig har arbete, företagsamhet, respekt för andra och en ödmjuk livsstil varit viktiga element i min barndom. Utan att glömma tvåspråkigheten. Min pappa är svenskspråkig och min mamma är finskspråkig och tack vare det har jag lärt mig de båda språken, vilket jag är jättetacksam för. Den fräscha naturen har alltid varit en viktig del i min barndom och därmed har naturen blivit speciellt viktig för mig.

Under de senaste åren har jag arbetat och studerat. Jag blev i början av detta år färdig med mina studier och snart ska jag kliva in i arbetslivet. Jag upplever att det är viktigt att prova på olika saker i livet och det har jag gjort. Efter att ha inlett mina studier hade jag några år paus i studierna då jag jobbade på flygbolaget Finnair.
På fritiden sysslar jag på med motion i olika former. Att göra längre löprundor i Ingå är det bästa sättet för mig att koppla av från allt arbete. Jag har ett brinnande intresse för kultur. Speciellet teaterkonsten står mig nära.

För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Jag har varit hela mitt vuxna liv aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. Jag är ödmjukt tacksam för att jag får vara fortsättningsvis med och utveckla min kära hemkommun Ingå. Det vill jag fortsätta med under de kommande åren.

Namn: Henrik Wickström
Födelseår: 1994
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå
Titel: Politices Magister
E-post: henrik.wickstrom@inga.if
Tel: 0445553885
www: https://www.henrikwickstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill att du som bor i Ingå ska må bra. Ingåborna ska även framöver kunna lita på att närservicen fungerar och finns lättillgänglig nära dem. Alla Ingåbor ska ha jämlika möjligheter att få en bra service på eget modersmål, det vill säga, svenska eller finska.

Befolkning åldras även i Ingå som i övriga Finland. Jag upplever att alla äldre i Ingå ska erbjudas en värdig ålderdom. Vi måste satsa på förebyggande verksamhet och service som på ett helhetsmässigt stödjer de äldres välmående.

Coronavirusepidemin har påverkat våra allas välmånede på olika sätt. Ensamheten och utmaningar med psykiska hälsan har ökat på grund av epidemin. Det här är något vi även i Ingå måste notera och beakta.

Jag vill att Ingå ska erbjuda en trygg och trivsam livsmiljö för alla Ingåbor. Vi ska respektera de mänskliga rättigheterna, värna om jämställdheten samt aktivt inkluderar invånarna i beslutsfattandet. Genom en aktiv dialog mellan kommunen och ingåborna kan vi skapa ett trevligare Ingå för oss alla.

Som förtroendevald vill jag arbeta för följande:

-Vi ska se till att vår service lokalt fungerar bra. Det bästa sättet att garantera att vi får behålla vår närservice i Ingå även efter vårdreforemen är att se till att servicen sköts på ett ändamålsenligt sätt, även ekonomiskt.

-Vi förverkligar en renovering av HVC som möjliggör nya och mer ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten.

-Vi bygger ut ett campus Lönneberga där vi erbjuder mer tjänster för äldre. Det är viktigt att vi skapar utrymmen för samvaro och olika former av rehabilitering eftersom utrymmena just nu är bristfälliga.

-Olika former av aktiviteter för äldre är viktiga och det bör kommunen ordna i samråd med föreningar.

-Vi ser till att vi har tillräckliga personalresurser inom äldreomsorgen.

-Vi bör förebygga ensamheten inom alla åldersgrupper.

-Vi måste göra aktivt tvärsektoriellt arbete för att undvika marginalisering av barn och unga.

-Samarbetet med tredje sektorn är viktigt. Vi måste stödja föreningar i deras verksamhet (t.ex. genom föreningsbidrag och gratis salturer).

-Kultur skapar välmående för invånarna men också livskraft för hela kommunen. Jag upplever att vi kunde satsa mer på kulturverksamheten under de kommande åren eftersom det också ger en positiv effekt med tanke på kommunens image.

-Trevliga och trivsamma utomhusanläggningar där man kan spendera tid är viktiga delar av en trivsam miljö.

-Vi bör upprätthålla MBI-verksamheten. MBI är en viktig del av invånarnas vardag. Vi bör även i framtiden möjliggöra mer digitala MBI-kurser utan att glömma undervisning som sker live.

-Ingå ska vara en attraktiv arbetsgivare som visar respekt för sina anställda och behandlar alla jämlikt och rättvist.

-Vi involverar aktivt och gör kommuninvånarna delaktiga i kommunens verksamhet bl.a. genom att ordna öppna invånartillfällen samt genom en aktiv extern kommunikation.

-Vi utvecklar fler trevliga utomhusanläggningar och områden där det är trevligt att motionera och tillbringa tid på. Det är vitkgit att vi utvecklar Björkudden

och Lilludden. Vi måste också beakta att de olika områden ska vara tillgängliga för handikappade.

-Vi förverkligar ett promenadstråk i kyrkbyn tvärs igenom Ingåstrandområdet till Lilludden.

-Det är viktigt med tillräckligt många motionsanläggningar utomhus. Samarbetet med föreningar och speciellt IIF är viktigt.

-Vi bör se till att Kopparnäs även i framtiden är ett för rekreation.


Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag upplever att vi har en bra utvecklingsfas på gång i Ingå. Jag vill att Ingå ska vara en livskraftig och en aktiv kommun som vill utvecklas på ett modigt sätt. Ingå ska vara en föregångare som beaktar sina styrkor som naturen, närheten till huvudstadsregionen
och starka känslan av samhörighet i utvecklingsarbetet.

Ingå har ett gott rykte bland företagarna och kommunens samarbete med företagslivet har även noterats på nationell nivå. Livskraftiga företag är en viktig del även av att kommunens ekonomi är i skick.

För kommunen är företagarna viktiga. Jag vill att Ingå är en företagarvänlig kommun som aktivt möjlggör ny företagsverksamhet i kommunen. Det är viktigt att vi bl.a. fortsätter på utvecklandet på Ingåport-området samt av Joddböleområdet. Jag vill att vi skulle kunna utveckla en kultur där start-up tänkandet skulle vara normaliserat. Etablerandet och grundandet av nya företag är och ska vara i Ingås intresse.

Kommunen ska med andra ord aktivit skapa förutsättningar för företagsamhet i Ingå. Ingåstrandområdet kommer att byggas ut under de kommande åren och det betyder att vi måste fortsätta med utvecklingsarbetet i Ingå kyrkbyområdet. Vi får inte glömma våra unika byar med sina särdrag. Barösunds turismservice har utvecklats en hel del under de senaste åren och det här utvecklingsarbetet kommer även att fortsätta i framtiden.

Kollektivtrafiken är en viktig del av kommunens livskraft och den här servicen är även viktig för flera familjer. För att öka intresset för Ingå och för att säkerställa en smidig vardag är fungerande kollektivtrafikförbindelser viktiga. Vi bör även fortsätta det aktiva lobbningsarbetet för utvecklandet av stamväg 51 och även med tanke på kustbanan. Just nu har vi inte aktiv tågtrafik men i och med att staten gör stora satsningar med tanke på tågtrafiken i hela landet bör vi även utarbeta vår åsikt angående tågtrafiken samt hur vi kunde bäst dra nytta av den.

Flera pendlar även med bil till arbetet. Därmed bör vägnätet vara skick. Med tanke på elbilar som blir vanligare måste vi i samråd med staten utveckla laddningsinfrastrukturen.

Jag vill arbeta för ett dynamiskt, nytänkande och modernt Ingå.

I egenskap av fullmäktigeledamot vill jag arbeta för följande:

-Vi ska fortsätta utvecklandet av Ingås kyrkbys service genom att skapa nya förtustättningar för företag genom att bättre använda oss av de tomma utrymmen som t.ex. torget. Målsättningen ska vara en trvisam miljö med mångsidiga aktiviter för olika åldrar.

-Utvdigandet av småbåtshamnen ska göras tillsammans med Ingå båthamnar ab. De nya båtplatserna och gästbåtplatserna är välkomna. Därtill ska man satsa på utvecklandet av hamnservicen (t.ex. en bastu behövs).

-Vi samarbetar aktivt med företag och föreningar för att tillsammans skapa trivsamma evenemang och aktiviteter. Trevliga evenemang lockar gäster, skapar glädje bland ingåborna och bildar en dynamisk bild av Ingå. Evenemangen är även viktiga för företagen och föreningarna.

-Vi stärker ytterligare samarbetet mellan företagen och kommunen.

-Jag vill att Ingå ska var Finlands bästa kommun att distansarbeta i. Vi ska satsa på utvecklandet av goda dataförbindelser (bl.a. fibernät) och se till att vi har en god service i Ingå även i framtiden. Då kommungården renoveras kunde dit planeras distansarbetsutrymmen som kommuninvånarna kunde använda.

-En stabil ekonomisk politik är viktig med tanke på kommunens livskraft. Skattehöjningar vill jag undvika.

-Vi ska aktivt utveckla Joddböle och möjliggöra där bl.a. datacentralverksamhet genom vår planläggning.

-Vår anskaffningspolitik ska vara rättvis och vi ska även möjliggöra att lokala entreprenörer kan delta i upphandlingsprcesserna.

-Ingåportområdet ska utvecklas så att fler företagstomter planeras söder om 51:an.

-Genom en stark marknadsföring ökar vi intresset för Ingå.

-Kollektivtrafiken ska göras smidigare och förbindelserna mot huvudstasregionen, Lojo och Raseborg bör utvecklas.

-Vi stärker marknadsföringen av vår kollektivtrafik och arbetar med att skapa ett mer enhätligt biljettsystem för att göra användandet av kollektivtrafik mer attraktivt. Vi utvecklar även anslutningsparkeringsplatser vilket även ska möjliggöra pendlandet i större grad.

-Vi lobbar aktivt gentemot myndigheterna för att utveckla vår infrastruktur av lättrafikleder vilket även ökar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Det vore viktigt att jobba för en lättrafikled som skulle koppla ihop Degerby med Ingå kyrkby.

-Kommunen bör även aktivt lobba för förbättrandet av stamväg 51. Vi måste få belysning längs med hela vägen. De farliga korsningarna bör på sikt åtgärdas längs med vägen med hjälp av undergång.

-Vi måste tillsammans med övriga västnyländska kommuner arbeta för riksväg 25 och för dess förbättring.

-Vi ska utreda möjligheterna för en servicesedel som kunde användas för att handla lokalt.

-Ingå ska vara en föregångare gällande digitaliseringen och vi ska vara redo att utveckla vår digitala service.

-Vi ska satsa på utvecklandet av goda förutsättningar för närtursim i Ingå.

-Vår planläggning är aktiv och ska möjliggöra mer boende i Ingå. Vi bör speciellt satsa på vår markanvändningspolitik i Ingå kyrkby. Genom en fungerande planläggningspolitik kan vi möjliggöra även boende i Ingås byar.

-Fler hyresbostäder behövs speciellt för unga. Vi behöver även seniorvänliga bostäder i närheten av Ingå kyrkby där servicen finns tillgänglig.

-Kommunen är en aktiv samarbetspartner och möjliggör Ingåstrandområdets utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Barn, unga och familjers välmående är en hjärtefråga för mig. Barn och unga är vår framtid och det är viktigt för oss att inse att alla beslut som görs idag påverkar framtiden för våra barn och unga.

Jag vill se ett barn- och familjevänligt Ingå. Ingå är en unik kommun och jag tror att flera familjer kunde vara intresserade av att flytta till vår kommun. Det är viktigt att vi i vår politik alltid utvärderar noggrant konsekvenserna på barn, unga och familjernas välmående.

Coronavirusepidemin och de begränsningar i vår vardag som viruset medfört har haft en negativ effekt på speciellt barn och unga. Det är viktigt att vi gör allt för att se till att barns och ungas välmående inte ska påverkas negativt på långsikt av det pågående läget.

Det är viktigt att vi kan erbjuda en trivsam hobby för alla barn och unga. Tillräckliga resurser inom ungdomsväsendet är viktig för att bl.a. undvika ungas marginalisering.

Jag vill att vardagen för familjerna i Ingå ska vara så smidig som möjligt. Jag vill att våra dagisar och skolor ska vara trivsamma miljöer där barn och unga får goda förutsättningar för att förverkliga sina drömmar. Samarbetet mellan skolan och familjen är viktig för att möjliggöra en trygg och trivsam tillväxtmiljö för barn och unga i Ingå.

Som beslutsfattare i Ingå vill jag arbeta för följande:

-Vi bör trygga tillräckliga resurser för våra skolor och i våra dagisar. Det är viktigt att hålla gruppstorlekarna på den nivå vi har idag.

-Genom riktade resurser bör vi se till att barn och unga inte lider av utmaningar med skolgången som distasstudietiden p.g.a. covid-19 har förorsakat.

-Samarbetet mellan språkgrupperna i Ingå måste stärkas. Grunden till en levande tvåspråkighet skapas bland barn och unga. Vi borde utreda chansen för bl.a. språkbad i våra dagisar och skolor även med främmande språk (andra än svenska och finska).

-Vi förverkligar ett nytt familjecenter som samlar under sig all central familjeservice (rådgivning, familjerådgivning med mera). Bäst vore att förverkliga detta i blivande HVC:s uppdaterade utrymmen.

-Vi bör fortsätta med den sk. Finlandsmodellen (en verksamhetsmodell där en trivsam hobby erbjuds gratis till alla barn direkt efter skolan) och den borde möjliggöras för alla årskurser. Då coronaläget lugnat ner sig kunde även grupperna blandas över språkgränsen vilket skulle möjliggöra ett naturligt språkbad.

-Alla barn, unga och personalen ska ha tillgång till friska skol- och undervisningsutrymmen.

-Vi måste se till att barn och unga har lågtröskeltjänster för att få stöd ifall man tampas med psykisk ohälsa. Vi bör definitivt se till att vi får rekryterat en egen skolpsykolog till våra skolor.

-Vi ska ha nolltolerans för all mobbning och traksserier i våra skolor. Elevvården och dess roll är väsentlig i dylika fall.

-Nya utrymmen ges för ungdomsgården och dess verksamhet. Helheten ska planeras tillsammans med kommunens unga.

-Vi satsar på förebyggande arbete med tanke på missbruk.

-Uppsökande ungdomsarbetet bör även i fortsättningen vara en del av ungdomsarbetet i Ingå. Ungdomsarbetet måste aktivt besöka skolor samt även vara aktiv på nätet och i sociala medierna för att nå unga.

-Fungerande kollektivtrafikförbindelser är viktiga för unga. Vi måste se till att man kommer smidigt till bl.a. skolorna i huvudstadsregionen, Lojo och Raseborg.

-Skolskjutsarna och skolvägarna ska vara trygga för våra barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›