Kristian Wahlbeck

759

"Jag vill arbeta för alla helsingforsares rätt till psykisk hälsa, stadsplanering på stadsbornas villkor, kolneutralitet, stadsnaturens mångfald och barnens rättigheter."

Jag är psykiater och forskare, arbetar till vardags som utvecklingsdirektör vid Psykisk Hälsa Finland rf och deltid som forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Jag är en av initiativtagarna till medborgarinitiativet för terapaigaranti, och i bagaget har jag också egen erfarenhet av psykoterapi. Jag har gått min skola i stadsaktivism i försvaret av Lappviken som ett öppet område för psykisk hälsa ur natur och kultur.

Namn: Kristian Wahlbeck
Födelseår: 1960
Kommun: Helsingfors
Hemort: Berghäll
Titel: Psykiater, forskningsprofessor
E-post: kristian.wahlbeck@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla helsingforsare ska ha rätt till psykisk hälsa. Det psykiska välbefinnandet byggs upp när staden stöder växelverkan mellan stadsborna, erbjuder möjligheter till meningsfull påverkan och lättillgänglig fritidsverksamhet, stadskultur och en rik stadsmiljö med parker och närhet till natur. Vid psykisk ohälsa ska det finnas sakkunnig hjälp med låg tröskel på både svenska och finska och en terapigaranti för tidiga psykoterapiinsatser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Staden och vi alla bär ett ansvar för jordens framtid. Jag vill arbeta för en stadsplanering som sker på stadsbornas villkor, för kolneutralt byggande, och för stadsnaturens mångfald. Sådan fordonstrafik som orsakar stora koldioxidutsläpp ska småningom avvecklas, och vi ska övergå till modernare former för persontransport. Att renovera byggnader är ofta mera klimatsmart än att riva.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

De statsstödda ARA-hyresbostädernas andel av alla bostäder i Helsingfors har minskat. Många stadsbor tvingas därför ty sig till fritt finansierade hyresbostäder, som är för dyra i förhållande till inkomsten. Till en del betalas de dyra hyrorna med skattemedel genom bostadsbidrag. För mig är det viktigt att öka stadens egen produktion av hyresbostäder, också inom ramen för stadens bolag HEKA.

Att bo i ägd bostad är i det långa loppet det förmånligaste alternativet. Allt fler borde beredas en möjlighet till egen bostad. Om staden sänker tomtpriserna, är det viktigt att försäkra sig om att nyttan kommer bostadsköparna till godo, och inte enbart hamnar i byggherrens ficka.

Bulevardiseringen av infartsvägarna är nödvändig för att frigöra byggnadsmark för nya bostäder. Förändringen är möjlig eftersom arbetspendlingen med bil minskar. Bulevarderna kan och ska byggas utan att skada grönområden.

Läs mer i vårt valprogram ›