Terhi Vörlund-Wallenius

79

"För ett jämlikt och blomstrande Åbo!"

Jag är borgmästarkandidat för SFP i Åbo.

Jag föddes i Vasa för 56 år sedan och växte upp där. Sommarloven tillbringades i Sommarösund på Replot. År 1982 skrev jag studenten och flyttade till Åbo för att studera. Samma höst började jag sjunga i Florakören och kom på så sätt in i Åbo Akademis studentliv fast jag bedrev mina studier vid Turun Yliopisto. Jag blev medicine licenciat 1989, träffade Kaj och blev kvar i Åbo. Jag är allmänläkare i hjärta och själ och har jobbat 30 år för Åbo stad och Åbosvenskarna. På fritiden sjunger jag fortfarande. Jag tycker om att göra handarbeten, bl.a. historiska kostymer, och läsa böcker. Min kondition sköter jag om genom att promenera i hemtrakterna i Perno. Till familjen hör nuförtiden också rescue-katten Gebhard Leberecht von Pörrendahl.
Jag har vid det här laget lång erfarenhet av kommunalpolitik: 19 år i stadsfullmäktige och 25 år i olika nämnder, delegationer och arbetsgrupper. Jag blev vald till fullmäktige som första ersättare i valet 1996. Särskilt insatt är jag i social- och hälsovården, undervisningssektorn och kultursektorn. Jag är samhälleligt engagerad även utanför kommunalpolitiken: jag är arbetande ledamot i Samfundet Folkhälsan, styrelsemedlem i Folkhälsans Förbund och i Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland samt representerar Åbo och SFP i Kommunförbundets Svenska delegation. I den sistnämnda har jag kunnat syssla med intressebevakning av svenska ärenden på många nivåer, i synnerhet gällande den planerade social- och hälsovårdsreformen. På fritiden verkar jag också på gräsrotsnivå mot rasism och diskriminering.

Namn: Terhi Vörlund-Wallenius
Födelseår: 1964
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo/Turku
Titel: Hälsocentralläkare
E-post: terhi.vorlund-wallenius@turku.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunens service ska vara tillgänglig på jämlika och rättvisa grunder för alla invånare. I en tvåspråkig stad som Åbo ska all serviceproduktion finnas på båda nationalspråken. När det gäller andra språkgrupper är det viktigt att erbjuda tolktjänster. Den offentliga sektorn ska vara stark men köptjänster kan användas som komplement. Bashälsovården får inte strypas längre utan måste få mera resurser.
Satsningar på barn och unga är för staden en satsning för framtiden. En välfungerande hälso- och sjukvård, dagvård, undervisningssektor och fritidssektor bidrar till välmående barn och ungdomar. Varje barn ska ha rätt till åtminstone en hobby oberoende av familjens inkomstnivå. Ett tidigt ingripande ska gälla om man märker att barn eller ungdomar mår dåligt. Samarbete mellan kvarterspoliser och ungdomsarbetare kan förhindra att ungdomar hamnar på sidospår. En högklassig undervisning är varje barns rätt och skolorna ska ges tillräckliga resurser.
Åbo skall vara en entreprenörsvänlig stad. Stadens upphandlingar måste utvecklas på ett sådant sätt att de har en positiv inverkan på den lokala ekonomin och sysselsättningen och tar hänsyn till kvalitets- och miljöaspekter. När det är möjligt skall anbuden delas så att även mindre företag kan delta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Staden bör i all sin verksamhet sträva till ökad jämlikhet och tolerans och skall inte tåla rasism eller diskriminering i någon form. Alla människor är lika värda oberoende av hudfärg, kön, språk, funktionshinder, religion, eller sexuell identitet. Rörelser och organisationer vars ideologi eller påverkningsmetoder är lagstridiga skall inte tillåtas synlighet eller verksamhetsförutsättningar. Hatretorik behöver inte tolereras i någon som helst form. En individ som känner sig utslagen ur samhället är ett lättare byte för extremrörelser. Därför bör samhället på bred front motverka utslagning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Åbo har alltid varit en kulturstad och det är vår plikt att se till att den traditionen lever vidare. Det är välkänt att kulturen främjar människans välmående både fysiskt och psykiskt. Därtill medför ett rikt kulturutbud ekonomisk nytta för hela området. Staden måste göra sitt yttersta för att försäkra sig om bra förutsättningar för olika kulturaktörer. All slags kultur är viktigt och det ska inte skiljas mellan ”högkultur” och ”populärkultur”. Det nya Konserthuset behöver byggas i snabb takt men inte på Självständighetsplanen. I ett senare skede står historiska muséet i tur. I byggandet får man dock inte mera gnaga på grönområdena i centrum. Allt måste inte finnas inom tre kvarters avstånd från Salutorget.

Läs mer i vårt valprogram ›