Victoria Vikstrand

54

"Närpes, en trygg och välmående stad."

Jag är en handlingskraftig och samhällsintresserad person som bor på landsbygden i Träskböle, Närpes tillsammans med min man och våra två söner.
Efter grundskolan i Närpes, valde jag kombistudier, d.v.s. avlade både student- och husbyggarexamen samtidigt. Senare avlagt restonomexamen från Vasa Yrkeshögskola.
I yrkeslivet arbetar jag som verksamhetsledare för Kristinestads 4H. Jag är också företagare, driver grönsaks- och bärodling. Primärnäringen har alltid funnits nära eftersom jag är uppvuxen i en växthusföretagarfamilj. Mina fritidsintressen är bland annat motion, matlagning, jakt och föreningsliv.

Jag ställer upp i valet för att jag vill att alla invånare skall kunna tryggt bo och leva där de vill oavsett om man bor i glesbygden eller i stadskärnan, både som ung och gammal. Detta genom att tillräckligt god service finns nära tillgängligt.
Under pågående mandatperiod har jag bl.a. suttit som ordinarie medlem i sektionen för byggnadstillsyn. Där har jag fått vara med och fatta flera beslut som har påverkat utvecklingen av vår stad i en positiv riktning.

Namn: Victoria Vikstrand
Födelseår: 1992
Kommun: Närpes
Hemort: Töjby
Titel: Restonom (YH), verksamhetsledare, företagare
Tel: 0400696238
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Närpes skall vara en kommun där alla kan känna sig trygga och må bra oavsett om man bor i centrum eller ute i byarna på landsbygden, ung eller gammal. Det innebär att servicen skall finnas nära kommuninvånarna. Under olika skeden av våra liv är vi alla i behov av hjälp för att vardagen skall fungera. Därför är det viktigt att sociala tjänster, dagvård och äldreomsorg fungerar på individens villkor.
Även fritidsaktiviteter bör finnas på nära håll för alla åldrar, med god hobbyverksamhet skapas gemenskap och välbefinnande bland kommuninvånarna. Kommunen skall fortsättningsvis tillhanda ha lämpliga utrymmen för fritidssysselsättning samt understöda de lokala föreningarnas verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Företagen i kommunen skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt. Genom ett gott samarbete mellan kommunen och företagen skapas de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Då näringslivet är välskött fås gynnsamma effekter på kommunens ekonomi vilket ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Infrastrukturen och grundförbättring av vägarna runt om i kommunen bör det sättas mera resurser på, det gynnar företagen lika mycket som vanliga kommuninvånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Kommunen skall tillgodose högklassig småbarnspedagogik och grundskoleutbildning, detta lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Utbildningen och undervisningen ska vara jämlik och fri från trånga könsnormer. Skolan skall vara en plats alla är trygga och ingen mobbas. Elever skall garanteras stödundervisning i skolan samt att tillräckligt med resurser läggs till skolkuratorer och elevvården.
Lärandet pågår under en individs hela livstid, därför är det viktigt att också utbildning och fortbildningar erbjuds för vuxna eftersom arbetsmarknadens kompetenskrav ständigt kommer att ändras. Med kunniga arbetstagare och arbetsgivare skapas välstånd i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›