Ulla-Maj Salin

64

"Till val för ett välmående självständigt Korsholm "

Jag
..är glad pensionär sedan 2013 med ett förflutet inom vården.
..bor i min födelseby Kvevlax tillsammans med min man, "älskar min hembygd", värnar om traditioner och talar gärna en genuin "KvievLaks"-dialekt.
..är till utbildningen sjukskötare med vidareutbildning inom psykiatrisk sjukvård, hälsovård, administration och ledarskap.
..har arbetat som sjukskötare, avdelningsskötare och överskötare på Roparnäs mentalsjukhus, som projektarbetare inom demensvården i Korsholm och som föreståndare på Fylgia i Vasa - ett privat servicehem för äldre.
..är samhällsintresserad och har varit med i kommunalpolitiken i Korsholm i en följd sedan 1993 med inriktning i huvudsak på social- och hälsovårdsfrågor, f.n. ordförande för socialnämnden.
.. är aktiv i ett flertal föreningar, bl.a. ordförande för Kvevlax Hembygdsförening, är intresserad av språk, läsning, körsång, trädgård, daglig motion och uteliv.

Namn: Ulla-Maj Salin
Födelseår: 1944
Kommun: Korsholm
Hemort: Kvevlax
Titel: Pensionär
E-post: ulla-maj.salin@netikka.fi
Tel: 0504909034
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vi ska ha en framsynt tomt - och bostadspolitik, som gynnar inflyttning och företagsetablering, vilket i sin tur genererar arbetsplatser och inkomster till kommunen.
Vi ska erbjuda variationsrika boendemiljöer i alla kommundelar och ge möjlighet för inflyttare att välja boendesätt. Synen på var och hur man bor har påverkats av året med Covid-19-pandemin , vilket gynnar boende i mera perifera landsbygdsmiljöer.
Vi ska ha tillräckligt med hyreslägenheter i kommunens regi eller på fria marknaden för ungdomar som söker sin första bostad, för inflyttare, för barnfamiljer och för äldre som vill ha ett enklare sätt att bo.
Vi ska ge invånarna möjlighet att bosätta sig permanent i sina fritidshus.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Vi ska kunna utnämna Korsholm till en "seniorvänlig kommun", där man räknar med seniorernas resurser.
Dagens seniorer är aktiva och delaktiga i samhället. Seniorerna har ett aktivt föreningsliv som berikar tillvaron och bidrar till välmående hos en stor grupp kommuninvånare. Det frivilligarbete som seniorerna utför ska kommunen värdesätta, uppmuntra och stöda. Seniorernas bidrag till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bland de äldre blir synnerligen viktigt för kommunen efter att den etablerade social- och hälsovården i fortsättningen upprätthålls av välfärdsområdet.
Många seniorer fungerar som närståendevårdare och utgör en viktig länk i vårdkedjan mellan hem och serviceboende -den för kommunen fördelaktigaste länken. Den ska vi värna om.
I samhällsplaneringen ska seniorerna komma till tals och deras synpunkter beaktas. Lättillgänglighet till service och trygghet i trafiken ska ses som viktiga delar. Vi ska se seniorerna som både goda producenter och konsumenter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Korsholm ska vara en välmående kommun med välmående invånare. Graden av välmående brukar mätas i hur väl ett samhälle tar hand om de allra svagaste. I Korsholm ska vi värna om invånarnas trygghet och välmående från den yngsta till den äldsta.
Fastän tillhandahållande av bashälsovård, socialservice och -vård övergår från kommunen till Österbottens välfärdsområde har kommunen fortfarande ett ansvar för sina invånares hälsa och välbefinnande. Att bevaka och följa upp hur vårdens och servicens tillgänglighet, tillräcklighet och nivå utvecklas inom välfärdsområdet blir de förtroendevaldas och kommunens uppgift framöver. Vi måste se till att vård- och servicepunkterna fortsättningsvis finns nära användarna. och att vård- och servicekedjorna fungerar.
De hälsofrämjande och förebyggande insatserna för kommunen invånare blir desto viktigare. Där kommer verksamheten i musik-,. vuxeninstitut och bibliotek tillsammans med idrotts- och fritidssektorn att ha en viktig roll.

Läs mer i vårt valprogram ›