Ulla Granfors

73

"Med erfarenhet framåt med omsorg om Dig!"

Jag har nu snart tre mandatperioder bakom mig i politiken. Politik är kontinuerligt lärande och jag ställer upp igen för att ge dig den erfarenhet jag denna mandatperiod fått i fullmäktige, i stadsstyrelsen, som viceordf för nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning och ordf för svenska sektionen. Jag har också varit ordförande för kultursektionen inom SÖFUK och därmed suttit i styrelsen. Sitter nu också som ordförande för Vasa sommaruniversitets styrelse. Många givande uppdrag som gett mig kunskap i mitt politiska arbete.

Jag är lektor i modersmål och litteratur, har studerar vid Konstindustriella högskolan och verkat som rektor under de senaste 20 åren. Är tvåbarnsmor och har fyra barnbarn,
Mitt element är havet, mina intressen är litteratur, konstnärliga uttryck i teatersalongen, i musiken, i eget målande, i inredning, i matlagning osv Min styrka är kreativitet som jag kan använda i mitt lösningsfokuserade arbetssätt i politiken.
Politik är ett sätt att delta i ett samhällsbyggande och den erfarenhet och kunskap jag nu fått vill jag använda i ett arbete där ”respekt i varje mänskligt möte” är mitt motto.

Namn: Ulla Granfors
Födelseår: 1951
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: FM
E-post: ulla.granfors@abo.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning är grunden till ett fungerande samhälle, i skolan behöver vi fokusera på förebyggande arbete för allas välmående. Framtidens skola skapas i Vasa genom att vi gör ett kvalitetsarbete som stärker lärandet genom hela lärstigen, från småbarnsfostran till tredje stadiet. Det är viktigt att elevvården är klassrumsnära. Alla skall ha möjlighet till en positiv utveckling.
Resurseringen bör tryggas så att lärarnas arbetsbörda är rimlig. Vi behöver också en strategi för gränssnittet mellan grundskolan och andra stadiet efter att läroplikten förlängts så att ingen faller emellan. I samarbete med det nya Välfärdsområdet och bildningssektorn behövs sektoröverskridande arbete så att välmåendet stärks och förebyggande insatser är tillräckliga.
Digitaliseringen utvärderas kontinuerligt och de goda sidorna tas tillvara utan att vi förlorar pennan och boken.
Det formativa tänket är bra där du stärker styrkor och ser vilka dina utvecklingsområden är - alla har rätt att må bra i skolan i en trygg, säker och frisk skolmiljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att uppnå målet Vasa den lyckliga staden behöver vi se över hur alla våra invånare mår, och vad vi kan göra för att förbättra trivseln och tryggheten för var och en.
Viktigt är också efter vården och omsorgens nyorganisering att all service fortsättningsvis finns Nära Dig på alla nivåer och i alla åldrar. Vi behöver mera generationsgemenskap i stadsplaneringen, vi behöver inkluderande sysselsättningar i uteaktivitetsområden som också förebygger ensamhet. Vi behöver en kvalitativ äldreomsorg som ser till olika behov av vård och stöd.
Kultur genererar välmående, idrott och fritidsaktiviteter likaså, detta är viktiga gemenskapsrum som behövs. Vår utemiljö i staden är viktig och vi har sett behovet öka under detta år. I detta arbete inkluderas miljötänk och att vi möter klimatkraven något som Vasas strategi också visar.
Tillgänglighet, jämställdhet, högklassig service är områden som vi behöver ta med oss i arbetet för välmående.
Vår gemensamma framtid skapar vi tillsammans.
Vi behöver ha en levande, attraktiv och trygg stadsmiljö. Vi behöver ett kvalitetsarbete som är förebyggande och hälsofrämjande från de yngsta till de äldsta i vår stad. Samspel och samverkan blir nyckelord i arbetet för allas välmående

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

I dag efter ett år med corona har vi sett hur viktigt det är för barn och unga att de får delta i aktiviteter. Vi ser hur viktig skolan är för växandet, för den sociala gemenskapen och för känslan av att höra till.
Vi ser mera behov av stödtjänster i skolan, vi får mera behov av stödtjänser i samhället och vi behöver hörsamma detta. Nu blir det viktigt att satsa på skolan så att vuxentätheten ökar, så att hemmen involveras på nya sätt och så att vi skapar en trygghet och en känsla av att jag hör till och jag duger som jag är. Vi skall ju jobba för den barnvänliga staden enligt UNICEFs modell och Vasa kommer att anhålla om detta. Då blir det fint att vara med och arbeta för att Vasa på riktigt blir den barnvänliga staden och vi ökar välmåendet.
Genom att prioritera och satsa på tidigare ingripande kanske vi når den nivå där vi ser till att bränder inte uppstår i stället för som det är i dag att vi släcker bränder.
Jag vill börja med en så enkel sak som att se över skolmaten, barnens energi räcker inte för en hel skoldag vilket bör åtgärdas. Vi behöver se över allas möjlighet till någon fritidsaktivitet som ger vardagen meningsfullt innehåll. Vi behöver jobba för tryggheten i våra miljöer och vi behöver jobba mot mobbning i vardagen och på nätet. Också detta arbete är en samverkan, varje insats för ett välmående bland barn och unga i Vasa är en värdefull insats.

Läs mer i vårt valprogram ›