Susanna Westermarck

48

"Din röst blir hörd via mig "

Hej och trevligt att du tar dig tid att titta in här.

Förväntansfull flyttade jag till Grankulla för 28 år sedan och visst var det ett gott beslut! Mina fyra barn växte upp i Grankulla och snabbt blev det uppenbart att den unika gemenskapen, vår fina närmiljö och den fungerande service blev en styrka i vardagen.

Nu är jag redo för en ny omgång i kommunalpolitiken.
Som speciallärare, ekonom och tidigare medlem i både fullmäktige och skolnämnden har jag ett stort kunnande som jag är villig att bidra med. Jag har stora insikter i skolfrågor och vet hurdana utmaningar våra barn och unga med familjer tampas med. Speciellt intresserad har jag alltid varit av att stärka det förebyggande arbetet i skolan. Förutom mina femton år i skolvärlden har jag har även mångårig erfarenhet från företagsvärlden, både inom IT- och flygbranschen.

Jag har alltid tyckt om att vara engagerad och har under årens lopp t.ex. varit ordf. för Hem och Skola föreningen vid Granhultsskolan, suttit med i Förbundet Hem och Skolas styrelse och varit aktiv Martha. För tillfället sitter jag i Barnavårdsföreningen i Finlands styrelse. Ett rättesnöre för mig är att följa mina värderingar i det jag företar mig - respekt, jämlikhet och rättvisa.

Några av mina favoritställen i Grankulla är: spången över Träskmossen, slalombackens topp, Kasabergsskogens skidspår, och vårt bibliotek.

Ta gärna kontakt - det värdefulla och insiktsfulla växer ur diskussioner och blir till visdom i beslutsfattandet.

Namn: Susanna Westermarck
Födelseår: 1963
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: speciallärare, ekon.mag.
E-post: susanna.westermarck@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Våra skolor ska vara våra flaggskepp! Gruppstorlekar och antalet kunniga vuxna i skolvardagen har avgörande betydelse för hur våra barn och unga trivs och lyckas i sin skolvardag. Med en fungerande elevvård ska vi skapa och stärka processer som möjliggör proaktivt arbete och fångar in barn med stödbehov i ett tidigt skede. Det rätta tidiga stödet får barn att lyckas i sin skolvardag och med ett målmedvetet arbete skapar vi en accepterande miljö med nolltolerans för alla former av kränkningar. Nu efter pandemitiden är det avgörande att vi satsar på att få alla elever både psykiskt och fysiskt välmående igen. Andra kommuner planerar sparåtgärder i detta skede, vilket kan medföra dyra kostnader i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Grankullabor ska känna trygghet och samhörighet i sin vardag. Smidig service av god kvalitet ska erbjudas i alla livets skeden, från baby till senior. Ett genomgående drag i stadens tjänster, oberoende om det är frågan om t.ex. småbarnspedagogik eller äldreomsorg, är att processerna ska vara effektivt förverkligade så de svarar väl på invånarnas behov. Detta kräver kontinuerlig utvärdering och vidareutveckling.

Jag vill säkerställa att vi har ett rikt utbud på fritidssysselsättningar i framtiden, såväl kulturella satsningar som målmedvetna satsningar på friluftsliv och motion. I alla åldrar ska vi ha möjlighet att leva ett sunt och aktivt liv, och kunna njuta av livskvalitet.

Vår närmiljö har många fina drag och ett luftigt byggande med satsningar på grön- och idrottsområden är viktigt. Det ska vara lätt att röra sig tryggt i Grankulla, både som fotgängare och cyklist. Centrumplanen är inte alls färdig än och stora mastodontbyggen känns främmande. Vårt centrum ska utgöra en aktiv samlingsplats med trivsamma ute - och innerum, ett centrum som svarar på framtidens behov, både för invånare och företagare. Trafikarrangemangen, och speciellt parkeringen behöver långsiktigt hållbara planer.

Gemenskap och delaktighet bäddar för en välmående stad!


Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Goda beslutsprocesser, var man aktivt samlar in kunskap och hör sakkunniga bäddar för långsiktiga, ekonomiskt hållbara beslut. Ett viktigt synsätt är att planera med framförhållning och undvika kortsiktiga inbesparingar som i framtiden kan medföra dyra kostnader. T.ex. kan vi med tidiga och ändamålsenliga stödåtgärder för barn och unga undvika dyra specialsjukvårdskostnader i framtiden.

En välskött ekonomi kräver att man inom staden har goda processer kring utvärdering och en särskilt stark kutym kring hur man går vidare med uppvisade missförhållanden. Med aktiva tag gäller det att kontinuerligt utveckla och söka nya fungerande, kostnadseffektiva modeller. Kostnadseffektivitet är inte en motpol till kvalitet i servicenivån.

Företagarna i Grankulla utgör en viktig del av vår livskraftiga stad. De ska höras och ges förutsättningar för sin verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›