Rolf Sund

66

"Tillsammans skapar vi framtiden"

Bosatt i Södra Vallgrund där jag har släktrötterna från min fars sida. Nu är jag invald andra perioden i fullmäktige och arbetar i revisionsnämnden (ordf.) och i direktionen för Österbottens räddningsverk.

Jag vill se ett tryggt, trivsamt och företagarvänligt Korsholm som utvecklas jämlikt. Resurserna vi har till vårt förfogande skall fördelas rättvist så att vi också har en positiv utveckling av servicen i våra byar, för unga såväl som för gamla. Vi skall ha en fungerande vardag och infrastruktur oavsett var i Korsholm vi bor. Det ger möjlighet för unga att skapa sin framtid och bosätta sig i hela vår kommun.

Jag vill att Korsholm även i fortsättningen stöder det aktiva och rika föreningsliv som finns runt om i kommunen. Med en relativt sett liten insats kan kommunen bidra till att så mycket mera välbefinnande och värde skapas med gemensamma krafter. Vi ska ta vara på folks engagemang och kraft, låt oss skapa det lilla extra i vardagen, i hela kommunen.

Markägarnas, föreningarnas och lokalbefolkningens åsikter och intressen måste beaktas och tas tillvara när Världsnaturarvet förvaltas och nya naturskyddsområden planeras. Med rätt inställning och genuin samarbetsvilja från alla involverade parter skapar vi en bra grogrund för företagande i service- och turismnäringen. Med lokala entreprenörer och företagare har vi själva bra möjligheter att påverka turismnäringens utveckling. Vi som bor här skall också vara betjänta av dessa områden och skyddsprogram.

Vi behöver Vistanvägen för att knyta ihop skärgården. Vägen betjänar såväl befolkningen, företagare, myndigheter som besökare. Målsättningen är att den byggs under kommande mandatperiod.

Korsholm är idag en bra skött och välfungerande kommun. Tiden står inte stilla och arbetet blir aldrig färdigt. Tillsammans med gemensamma krafter skall vi arbeta för att Korsholm också i framtiden är ett bra ställe att leva, verka och bo på.

Namn: Rolf Sund
Födelseår: 1968
Kommun: Korsholm
Hemort: Södra Vallgrund
Titel: Beredskapschef - Valmiuspäällikkö
E-post: rolf.sund@netikka.fi
Tel: 050 5170 150

Viktiga politiska frågor