Eva-Maria Strömsholm

120

"Ett naturnära och välmående Vasa."

Jag är en glad, positiv och aktiv kvinna under 40 år som har många järn i elden. Jag brinner bland annat för patientens rättigheter, god vård, rätt till jämlik vård var än du bor.
Som sjukskötare och cancersjukskötare möter jag olika människor varje dag, ett gott bemötande är viktigt inom vården men minst lika viktigt är att lyssna på patienten och ge tid och trygghet.
Viktigt för mig är också att kunna spendera tid i skogen och på havet. För att ladda mina batterier gör jag långa skogspromenader, det är en bra terapi för att återhämta sig efter mina olika uppdrag.
Jag ställde upp i kommunalvalet 2017 och har under dessa fyra år som fullmäktigegruppens första ersättare fått vara med om mycket och lärt mig mycket om olika politiska frågor både inom kommunen men även i Finland. Jag sitter med som ordinarie medlem i nämnden för fostran och undervisning.
Jag vill jobba för utbildning och välmående men även satsa på att Vasa ska bli en stad där alla trivs och mår bra. För att barn och unga ska må bra behövs nu åtgärder, förebyggande åtgärder. Småbarnspedagogiken har flera år varit ansträngd och jag kommer att jobba för att öka antalet assistenter inom småbarnspedagogiken men även inom skolan. För den äldre befolkningen som lever med en minnessjukdom bör de olika minnesföreningarnas verksamhet stärkas så att patienterna kan få den viktiga verksamhet de behöver men även de anhöriga en andningspaus i vardagen.
Jag är invald styrelsemedlem i Österbottens Cancerförening samt i delegationen för Finlands Cancerförening.
Jag har under våren 2020 varit med och grundat, och är viceordförande för, Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf som är en patientförening för kvinnor med någon form av gynekologisk cancer.
Dessutom är jag patientrepresentant i Europeiska EURACAN rare gynecological cancer domain. Jag ingår även i European Cancer Organizations HPV Network samt Quality of life Network.

Namn: Eva-Maria Strömsholm
Födelseår: 1981
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare, cancersjukskötare, pedagogie magister (klasslärare), politices magister (utvecklingspsykologi)
E-post: evamaria.stromsholm@gmail.com
www: http://eva-mariastromsholmsfpvasa.simplesite.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Barnen är vår framtid och därför är det av stor vikt att satsa på barnen i kommunen. Småbarnspedagogiken har varit ansträngd i många år och tyvärr har Vasa stad och nämnden för fostran och undervisning varit tvungna att de senaste fyra åren spara rejält. Det har för mig varit mycket givande att i fyra år fått sitta med som ordinarie medlem i den nämnden men på samma gång har jag vid flera tillfällen under möten haft gråten i halsen när svåra och stundvis hårda beslut tagits gällande småbarnspedagogiken. Vi har inte haft den möjligheten att utveckla småbarnspedagogiken i den takt vi i nämnden har velat.
Personligen önskar jag att om jag blir invald i fullmäktige kommande fyra år och får möjlighet att igen ingå i denna viktiga nämnd att vi då ska kunna utveckla småbarnspedagogiken och få mer resurser till daghemmen i kommunen.
Jag har pratat i nämnden om att det skulle vara viktigt för Vasa stad att få inrätta ett eller flera daghem till så kallade "utomhusdaghem" som genomför sin pedagogik mestadels utomhus. Utomhusdaghem finns på flera orter i Finland och jag anser att en så stor stad som Vasa bör ha åtminstone ett daghem som satsar på utomhuspedagogik.
Jag är även av den åsikten att lärarna inom småbarnspedagogiken behöver få mer resurser för att kunna utveckla verksamheten på daghemmen men samtidigt även få möjlighet att själv kunna gå på skolningar och utbildningar. Vi behöver fler lärare inom småbarnspedagogiken de kommande åren och även språkbadsundervinsingen i Vasa är viktig att utveckla mera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunen behöver en god men även effektiv och välfungerande hälso- och sjukvård. När en del av detta nu övergår till Österbottens välfärdsområde 2022 kvarstår i kommunen exempelvis förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete.
För mig som sjukskötare är det viktigt att människorna mår bra, både fysiskt och psykiskt. I dessa tider med många utmaningar i landet och världen mår människorna också tyvärr sämre.
För individer i arbetsför ålder handlar det i dagens samhälle om att prestera och prestera även om man kanske inte orkar. Jag är personligen rädd för att många av oss i arbetsför ålder kommer i framtiden att behöva stöd för att orka i arbetet. Det är inte lätt att hinna med i svängarna och många klarar inte av takten. Här behövs även förebyggande åtgärder för att vi ska orka med arbetslivet.
En annan sak som jag är väldigt orolig över är sjukvårdspersonalens ork. De som jobbar inom vården har flera år berättat om arbetets börda och att det hela tiden dras in personal och resurser och att samma jobb ska göras med mindre antal personal. Detta kommer inte att fungera i längden och vi ser redan nu hur det gått under corona-tiden. Sjukskötare är helt slutkörda, sjukskriver sig, orkar inte med jobbet, säger upp sig och byter bransch. Så ska det inte behöva vara. Här behöver vi också i kommunerna fundera på hur vi ska kunna stöda vårdpersonal att orka med jobbet.
Till förebyggande arbete och välmående hör även screeningar av olika slag, tex för bröstcancer och livmoderhalscancer. Dessa screeningar är viktiga och pålitliga och kvinnorna får gratis gå på dessa screeningar i sin egen kommun. Det är någonting som jag personligen tycker är mycket viktigt och bra som kommunerna erbjuder. Screening för livmoderhalscancer påbörjas i Vasa stad först vid 30 års ålder medan det i de flesta Österbottniska och andra kommuner påbörjas redan vid 25 års ålder. Jag kommer att jobba för att screening för livmoderhalscancer påbörjas i Vasa stad vid 25 års ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungdomars och barns välmående eller rättare sagt illamående har ökat med åren och här behöver vi mycket stöd både nu och i framtiden.
Jag anser att man inom kommunerna bör fördjupa sig i denna problematik och se vad man kan göra för att våra ungdomar ska må bättre och orka gå i skola och ha fritidsintressen.
För ett par år sedan skrev jag en motion om att införa skolcoacher i skolorna årskurserna 7-9 i Vasa stad. Denna motion togs emot väldigt positivt och många kommuner i Österbotten har redan skolcoacher i skolorna.
Vasa stad har haft skolcoach i Borgaregatans skola i ungefär ett år med väldigt goda och positiva erfarenheter. Detta anser jag bör få fortsätta men mitt mål är även att de finska skolorna i Vasa stad ska kunna få möjligheten att inrätta tjänster för skolcoacher.
En skolcoach är en extra vuxen i skolan som finns där för eleverna under hela skoldagen, även på rasterna. Skolcoacherna har tid och möjlighet att diskutera med eleverna, finnas där för dem, hjälpa dem med olika saker under skoldagen men även vara den personen som är på elevernas nivå och har samarbete med tex kuratorn och skolpsykologen om det behövs. Skolcoacherna är med andra ord en förebyggande verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›