Sofia Stolt

41

"Jag vill jobba för en trivsam stad som jag själv vill bo i och ge barnen möjlighet att växa upp i ett tryggt och inkluderande samhälle som fungerar naturligt och smidigt på flera språk."

Som trebarnsförälder vet jag hur viktigt det är att den kommunala närservicen fungerar och är av god kvalitet. För mig är det viktigt att barnen har en säker skolväg, att de blir erbjudna goda förutsättningar för småbarnspedagogik och grundskola och att de kan delta i en jämlik och kvalitativ fritidsverksamhet i den egna staden. De ska få växa upp i ett tryggt och inkluderande samhälle som fungerar naturligt och smidigt på flera språk.

Som stadsstyrelseledamot under de fyra senaste åren vill jag gärna fortsätta jobba för Grankulla, "världens lyckligaste stad".

Jag har varit förtroendevald under två mandatperioder och efter de fyra första åren ville jag förkovra mig i och lära mig mera om offentlig förvaltning. Det ledde till en magisterexamen inom offentligt ledarskap. Den utbildningen har hjälpt mig som förtroendevald och gjort mig mer bekant med förvaltnings- och beslutsprocesser. Goda beslut fattas genom samarbete och dialog.

Som utbildad modersmålslärare och doktor i didaktisk svenska ligger skola och utbildning mig varmt om hjärtat. Min forskning fokuserar på en jämlik skola och på bedömning av texter.

Jag innehar rektorsbehörighet och vid sidan om mitt jobb som universitetslektor på Hanken i Helsingfors fungerar jag också som censor för Studentexamensnämnden.

På fritiden sysslar jag med hundar och till mina dolda talanger hör att cykla på enhjuling.

Genom mina kommunala förtroendeuppdrag är jag
- stadsstyrelsens representant i Grankulla konstskola,
- stadsstyrelsens representant i ungdomsutskottet,
- ersättare i personalsektionen (Grankulla stad)
- suppleant i styrelsen för Finlands nationalopera,
- suppleant i Kårkulla fullmäktige,
- ersättare i styrelsen för Sydkustens landskapsförbund (ordinarie medlem 2018-2021).

Jag är också styrelsemedlem för
- Stiftelsen för Grankulla svenska samskola
- Hanken Svenska handelshögskolan

Jag vet vad jag ger mig in på!

Namn: Sofia Stolt
Födelseår: 1982
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Fil.dr, pol.mag., universitetslektor i svenska och affärskommunikation
E-post: sofia.stolt@grankulla.fi
www: https://harisportal.hanken.fi/sv/persons/sofia-stolt/publications/

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

SKOLA

Jag brinner för utbildning och vet mycket om både utbildningsförvaltning och om att ha egna barn i skola och dagvård.

En jämlik skola och goda förutsättningar till utbildning kräver resurser i form av god personal och ekonomiska insatser för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Utbildningssektorn kommer efter sote-reformen att bli kommunernas största och viktigaste sektor som vi på ett ansvarsfullt sätt måste ta hand om.
Eleverna ska få möjlighet till undervisning som överstiger minimivån: vi ska satsa på finska och på modersmål för att stärka kunskapsspråket och ge eleverna en god grund för fortsatta studier.

Vi har en fantastisk skola med duktiga lärare i Grankulla och jag vill jobba för att undervisningen ska fortsätta vara lika bra också i framtiden.

SMÅBARNSPEDAGOGIK

En kvalitativ småbarnspedagogik ger både föräldrar och barn en trygghet i vardagen. Grankulla har fått goda resultat i utvärderingar kring den småbarnspedagogiska verksamheten och jag vill jobba för att den fortsättningsvis håller samma kvalitet.

Under den förra mandatperioden initierade jag i stadsstyrelsen mindre barngrupper per vuxen inom småbarnspedagogiken än vad lagen krävde och Grankulla gick in för det, det är ett element av goda förutsättningar för småbarnspedagogik.

Barnfamiljer ska ha möjlighet att välja att vårda sitt barn på ett sätt som passar familjen. Jag är glad över att vi i fullmäktige beslöt att hålla kvar kommuntillägget för hemvårdsstödet så att de ca 70 grankullafamiljer som vill kan utnyttja det.

Ta kontakt med mig om du vill veta mera om vad jag tycker om småbarnspedagogik, tvåspråkiga skolor, enhetsskolor eller förskolan i skolan!

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Vad jag tycker om det omtalade stadshuskvarteret mitt i centrum?

1. Det är inte så svartvitt; ett ja-nej till ett "ormhus" på stadshustomten är inte riktigt detsamma som att i praktiken sitta med i planeringsprocessen för en detaljplan. En minoritet av dem som nu sitter i fullmäktige har fått vara med och tycka till om planen, den fortfarande under planering och har ännu inte kommit så långt som till fullmäktige och man har därför inte kunnat ta ställning till den där.

2. Ett ormuhus är för min del definitivt inte ett självändamål med planeringen av stadshusområdet. Däremot är jag lyhörd och säger kategoriskt varken ja eller nej innan jag har ett förslag eller olika alternativ att ta ställning till, som stadsstyrelsemedlem har jag ett ansvar över stadens ekonomi och utveckling och ratar inte planer innan jag sett över dem ur alla tänkbara perspektiv.

Processen har kommit så långt som till stadsstyrelsen där vi, med respekt för den detaljplanering som utgåede från en arkitekttävling inletts, försökt att genom kompromisser få den i mål. Den debatt som nu pågår grundar sig på den ursprungliga planen och idag är vi långt från den. Närmare bestämt har en tredjedel av massan fösvunnit samtidigt som den omtalade svansen som ursprungligen var tänkt att slingra in i Junghansparken kapats av i den plan som sts remitterat till samhällstekniska utskottet.

3. Jag vill inte ha ett mastodontbygge i centrum och det har heller aldrig varit Sfp:s mål. Centrum har varit en byggarbetsplats så länge mina barn levat och jag fasar för när tågbanan rivs upp och byggs ut för den kommande stadsbanan. På stationens parkeringplats planeras dessutom flervåningsbygge som skulle skymma både Vallmogård och Tusculum. Jag hoppas att kommande fullmäktige är aktsamma på detta så att stationsområdet inte fylls av höghus. Det ska absolut få finnas och byggas höghus, men de måste stämma överens med stadens prägel och erbjuda både mindre bostäder och stora familjelägenheter.

Samtidigt är det oundvikligt att samhället utvecklas, om inte tidigare beslutsfattare tagit de beslut de tagit skulle vi heller inte ha det Grankulla vi har idag. Det handlar om långsiktiga och ansvarsfulla planeringar och få kan sia in i framtiden om vad om är förnuftigt samtidigt som vi måste ta ett ansvar om ekonomin. I Grankulla har följande fullmäktige investeringar på tiotals miljoner euro att se fram emot; bl.a. en större finskspråkig skola, en ny simhall, och en stadsbana. På något sätt måste allt detta finansieras och beslutsfattare måste vara beredda på att fatta svåra beslut och att ibland välja mellan pest och kolera för att inte försämra servicen eller stadens prägel.

Med det sagt har jag under processen med stadshusplanen kommit fram till att det säkert är bäst att inleda planeringen från början, vilket också känns harmset med tanke på de investeringar som hittills lagts ner. Vi kommer knappast längre med ormhusmodellen och mycket med den känns förlegat. Något måste ändå göras åt området där det nuvarande stadshuset (som är i restaureringsbehov) står och ett stadshus i någon form ska Grankulla ha!

Jag utgår från att den planering som jag är med och fattar beslut om ska motsvara sådana kriterier som jag ställer på eget boende. Jag vill kunna tänka mig att bo i de hus och de områden som planeras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Alla invånare ska ha möjlighet att delta i hobbyverksamheter på lika villkor, pojkar ska få delta i redksapsgymnastik och flickor ska få spela ishockey. Vuxna ska få prova på nya aktiviteter och jag vill gärna fortsätta jobba med Granimodellen som håller på att ta form för att stöda fritidsverksamhet i kommunen.

Ungdomarna ska få vistas i ändamålsenliga utrymmen och jag har stora förväntningar på den nya ungdomsgården som nu är under renovering. I den ska alla som är intresserade få delta i fritidsverksamhet, där ska finnas bl.a. Digilab och bandutrymmen och jag hoppas också på innovtiva arbetsutrymmen för alla invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›