Hans Snellman

69

"Hasse är Din röst i Karlebys stadsfullmäktige och övriga beslutande organ. Hasse är erfaren, kunnig, målmedveten, samarbetsinriktad, beslutsam kandidat. Hasse är ett säkert och tryggt val. "

Hej ! Jag heter Hans Snellman, kallas för Hasse, och kandiderar som Sfp:s kandidat i kommande kommunalval.
Jag är född i Pedersöre, Ytteresse i en familj med 7 syskon, ett hem präglat av kristna värderingar. Sedan 1978 är jag bosatt i Kaleby, Öja. Gift med Bodil och har 3 barn och 8 barnbarn. Till professionen är jag polisbefäl, överkommissarie och chef för polisinrättningens i Österbotten tillståndsserviceenhet. Jag har jobbat inom polisen över 40 år. De senaste 30 åren har jag jobbat med olika befäls- och chefsuppgifter, varav 10 års tid som biträdande polischef. Mitt verksamhetsområde är hela polisinrättningens område från Kristinestad till Karleby.
Jag har avlagt polisbefälsexamen vid Polisyrkeshögskolan och magistersexamen i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet.
Jag är en social person, med förmåga att lyssna. Jag vågar säga både ja och nej och vågar stå för sina åsikter. Jag är målmedveten, kreativ, omsorgsfull och har samarbetsförmåga.
Jag är en kandidat med gedigen erfarenhet av olika förvaltningsområden och förtroendeuppdrag såsom; (44 år) inom statlig förvaltning, (36 år) av kommunala förtroendeuppdrag, 9 perioder i Karleby stadsfullmäktige samt även styrelse- och olika nämnduppdrag. Jag har suttit flera perioder i Möcs beslutande organ, M-Ö:s lanskapsfullmäktige, Soites fullmäktige och ordförande för dess svenska sektion. Därutöver även många år i Söfuks styrelse samt Yrkeshögskolan Centrias styrelse. Jag har (25 år) erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag, 3 perioder som stiftsfullmäktigeledamot i Borgå stift samt i detta nu som Karleby gemensamma kyrkofullmäktiges viceordförande. Jag har även verkat som många år som delegat i Folktinget och dess styrelsemedlem samt nu som medlem i förvaltningsutskottet.
Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med nämnda erfarenheter och egenskaper ställer jag mig ödmjukt till Ert förfogande som kandidat i kommande kommunalval.

Familjen och villalivet är naturligtvis de viktigaste sakerna i mitt liv. Vi bor på villan 3-4 månader från maj till september. Jag är en praktisk person, Jag har utövar aktivt mina hobbies och ägnar mig åt praktiska saker. Jag tycker om att utföra arbete med händer. Det är givande att se resultatet av sina händers verk. Ifrågavarande praktiskt arbete är ett effektivt sätt att koppla av från förvaltningens och beslutsfattandets vardag.

Mina etiska rättesnören och värderingar:
Bemöt andra som du själv bli bemött.
Värderingarna är av många olika slag. För mig är bl.a. följande värderingar viktiga: rättvishet, öppenhet, ärlighet, ödmjukhet, tro, barmhärtighet, tolerans, tron på människans godhet, accepterande av andra, att glädjas över andra, värnandet av vänskapsband, att förlåta, att tacka och att ha omsorg om andra och sig själv.

Hasse = Din kandidat i valet

Namn: Hans Snellman
Födelseår: 1955
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby, Öja
Titel: Överkommissarie
E-post: hans.snellman@anvianet.fi
Tel: 0503494638
www: https://hanssnellman.home.blog

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Arbete och företagande
En framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning förutsätter en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik.
Endast genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad så kan vårt välfärdssamhälle garanteras både nu som på lång sikt. Målet är att sysselsättningsgraden borde vara över 75 procent. Nya arbetsplatser skapas i detta nu främst i de små och medelstora företagen. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande.

Beskatt¬ningen å sin sida ska sporra till företagande och arbetande. Inkomstskatten skall hållas på en nivå som sporrar till arbete och samfundsskatten skall likaså hållas på en nivå som främjar företagsamheten. Familjeföretagandet bör sporras med åtgärder som slopande av arvs-. och gåvoskatten vid generationsskiften.

Bristen på arbetskraft i framtiden kan och bör åtgärdas genom familjepolitiska beslut och åtgärder som ger unga familjer möjligheter att skaffa flera barn. Detta är dock inte tillräckligt, utan förutsätter även en ökad arbetskraftsinvandring. Särskilt behov av arbetskraft med yrkesutbildning finns inom handeln, näringslivet, jordbruket, industrin samt sjukvården. De invandrare som i Finland avlagt yrkesutbildning eller högskoleutbildningen borde omgående beviljas arbets- och uppehållstillstånd om förutsättningarna i övrigt uppfylls för beviljande av dessa. Detta skulle till en del tillgodose arbetskraftsbehovet inom vissa sektorer.

En konkret åtgärd för att höja sysselsättningen och minska på bristen på arbetskraft är att samarbetet mellan arbetsgivare, privata arbetsförmedlingar och TE-byråerna skulle intensifieras för att lediga jobb och arbetssökande skulle bättre möta varandra. De till TE-byråerna riktade anslagen för sysselsättningsstöd åt arbetsgivare borde utvecklas på ett sätt som är mera långsiktigt. De regler som nu tillämpats har inte gagnat arbetsgivarna och inte heller personerna som avlönats med sysselsättningsstöd på ett sådant effektivt sätt som det avsetts, eftersom personernas anställningsförhållande med nämnda anslag varat endast 6 månader, varefter person bytts ut mot ny person. Genom ett direkt 2-3 års stöd till en arbetsgivare, kunde nämnda person allt som oftast sysselsättas och få fast tjänst, när personalförhållande ändrats och arbetsgivaren sett att personen egenskaper och kunnande behövs. Därmed skulle arbetslösheten och utbetalningen av arbetslöshetsersättningar minskas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En välmående befolkning
En välmående befolkning och välfärd är beroende av många olika faktorer i samhället. Förutom tidigare nämnda arbete och företagande med tryggad utkomst så är bl.a utbildningen, vården, omsorgen, kulturen och idrotten och en välutbyggd infrastruktur sådana områden, som hand i hand skapar förutsättningar för välmågan på individ- och samhällsnivå.

En av de grundläggande pelarna i välmågan utgörs av en tryggad utbildning på alla nivåer, från småbarnspedagogiken till grundskolan, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen. Invandrares utbildning bör integreras i ovan nämnda alla studiestigar så effektivt som möjligt, för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för snabb och effektiv integrering i det finländska samhället.
Företagandet och arbete, studier och yrkeskompetens genererar arbetsplats, lön och skatteintäkter. Dessa i sin tur tryggar och skapar förutsättningar för välvärden för oss alla och tryggar utkomsten och uppehället inte minst för barnfamiljer, pensionärer och mindre bemedlade.

Den uppnådda välfärden och välmågan måste underhållas och vårdas. Detta sker genom effektiva förebyggande insatser och en kvalitativ individnära social-, hälso-och sjukvård samt en kundcentrerad äldreomsorg. Tidens krav på åldringsvården kräver nytänkande. Jag anser att den kan konkurrensutsättas till de delar detta kan ske på ett sätt som inte äventyrar individens rätt till kvalitativ vård. Konkurrensutsättningen bör vara baserad på en välgjord utredning och analys av ekonomiska effekter och kvalitativa konsekvenser på individnivå. Dynamiken som uppstår genom konkurrens mellan den offentliga och privata vården kommer att gynna utvecklingen. En sund samverkan mellan den offentliga och privata sektorn driver utvecklingen framåt. Detta förutsätter dock ett dynamiskt och demokratiskt samhälle med insyn och ändamålsenlig lagstiftning. Upphandling och konkurrensutsättning skall vara rättvis och beakta lokala aktörer med befintliga fastigheter och förankring i lokalsamhället.

Vi bör försvara vårt nordiska välfärdssamhälle och allas rätt till lika möjligheter. Det behövs större satsningar på utbildning, en jämlik vård och omsorg samt ett sporrande socialskydd som garanterar alla en skälig utkomst.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Tidens krav på socialskydd, åldringsvård och trygghet.

De livliga diskussioner som förekom efter att man hittade brister inom den privata åldringsvården lyfte fram mycket viktiga vårdprioriteringar i vår samtid.
Den stora frågan är hur vi skall finansiera åldringsvården i framtiden med en åldrande befolkning och relativt färre personer i produktivt arbete. Det kommer att fordra nytänkande på många områden.
Dynamiken som uppstår genom konkurrens mellan den offentliga och privata vården kommer att gynna utvecklingen i mina ögon.
Som ett exempel kan nämnas attityden till språklig service, i detta fall svenska i en övervägande finsk miljö, när en privat aktör förmår bemöta patienterna på det språk de helst talar. Det tar inte lång tid före ryktet sprider sig och inställningen till minoritetsspråket ändrar även i de offentliga vårdenheterna.
Den offentliga vården garanterar stabilitet och trygghet för såväl patienter som anställda, men utan konkurrens föreligger en risk för stagnation.
Den privata sektorn för med sig mycket nytt och förutsätter en vinst på satsat kapital. Det är närliggande att anta att den privata vårdenheten väljer det mest lönsamma arbetet, så kallat plockar russinen från kakan. Men så enkelt är det ändå inte. De privata aktörerna fortbildar sina anställda och för med sig nya tankesätt och ett bemötande av sina klienter som många kan ta lärdom av.
Med de utmaningar som kommer att tillta de kommande åren, behövs en sund samverkan mellan den offentliga och privata sektorn för att driva utvecklingen framåt.
Detta förutsätter dock ett dynamiskt och demokratiskt samhälle med insyn och ändamålsenlig lagstiftning. Upphandling och konkurrensutsättning skall vara rättvis och beakta lokala aktörer med befintliga fastigheter och förankring i lokalsamhället.

För att kunna tillgodose medborgarnas grundlagsenliga rättigheter både nu och i framtiden vad gäller språk, kultur och identitet så är det en absolut nödvändighet att eftersträva att det även i framtiden skall finnas förvaltningar med svenska som förvaltningsspråk. Vid strukturella förändringar inom olika offentliga förvaltningsområden bör det i beredningen och beslutsfattandet fästas särskild uppmärksamhet vid att den språkliga servicen inom olika sektorer till alla delar skall fungera på likvärdiga grunder för både svensk- som finskspråkiga invånare.

Människor som blir äldre skall uppmuntras och ges rådgivning och stödas på ett sätt som gör det möjligt att utvecklas i sitt åldrande. Detta på ett sätt som gör det möjligt för dem att känna sig trygga och kunna bo hemma så länge som möjligt. En god nivå skall garanteras inom äldreomsorgen, hemvården och hemsjukvården. Garantipensionen bör vara av sådan storlek att det tryggar en skälig utkomst även för äldre människor.


Läs mer i vårt valprogram ›