Marianne Sieviläinen

618

"En fungerande vardag nära Dej!"

Jag jobbar inom fastighetsbranschen och bor i Övitsböle sedan 27 år tillbaka. Jag är inflyttad vandabo och bådde de första åren i Myrbacka.

I min familj ingår man och tre döttrar av vilka två har flugit ur boet och har egna familjer. Jag har också tre barnbarn via vilka jag kan följa med hur familjelivet med småbarn löper i vår stad.

Under pågående period fungerar jag som suppleant i fullmäktige och stadsstyrelsen samt som stadsstyrelsens representant i svenska sektionen.

Namn: Marianne Sieviläinen
Födelseår: 1963
Kommun: Vanda
Hemort: Övitsböle
Titel: Key Account Manger, AFF
E-post: msievilainen@gmail.com
Tel: 050-5999619
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Vi skall satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik för att alla barn skall få en så bra start i livet som möjligt. Vi skall också se till att det finns tillräckligt med vuxna på daghemmen för att dagismiljön skall vara trygg.

Övergången från dagis till förskola och vidare till skolan skall vara så smidig som möjlig. Särlösningar för barn med specialbehov skall beaktas redan i dagis för att undgå mobbning och marginalisering i ett senare skede under skolgången.

Det svenska dagisnätet skall bibehållas och gärna utvecklas för att kunna betjäna familjernas behov. Möjligheterna att samarbeta med privata aktörer bör alltid utvärderas och övervägas då svenska dagistjänster utvecklas.

Samarbetet med Helsingfors universitet bör intensifieras för att locka unga småbarnspedagogik studerande till Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi skall satsa på förebyggande tjänster för alla åldersgrupper inom hälsovården. Om den planerade social- och hälsovårdsreformen fullföljs kommer den förebyggande hälsovården att finnas kvar i kommunerna.

Tjänsterna skall kunna erbjudas och anlitas utan långa köer. Speciellt mentalvårdstjänsterna bör få tilläggsresurser så som också åldringsvården.
Många ungdomar mår psykiskt dåligt i dagens samhälle. Vi måste försäkra oss om att ungdomar har tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel och utan långa köer.

Våra äldre invånare bör få kvalitativ hemhjäp då det behövs. Diskussionerna kring ett äldre boende på svenska i Västra Vanda bör drivas vidare.

Motion och idrott bidrar också till välmående och står mitt hjärta nära. I tillägg till stora enstaka idrottsprojekt bör man också satsa på lokala idrottsmöjligheter, såsom utomhusleder och idrottsparker i de olika stadsdelarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi skall snygga upp våra äldre stadsdelar och bygga nytt, och vid behov tätare där infrastrukturen finns färdigt, som t.ex. vid ringbanan.

Stadens mångfald med olika slag av bebyggelse, friluftsområden samt skog och mark skall bevaras och beaktas i stadsplaneringen. Gamla kulturlandskap skall sparas för kommande generationer.

Privata markägare skall ha rätt till sin egen mark. Eventuell planeringen av privat mark skall ske tillsammans med markägarna.

Tillsynen och upphandligen av kommunala byggprojekt bör förbättras för att undgå mögelbyggnader och inneluftsproblem. Vi har inte råd att använda skattemedel till ansvarslöst byggande!

Andvändingen av trä bör utvidgas också då vi bygger kommunala officiella byggnader. Alla åtgärder som bidrar till sunda och miljövänliga hus bör prioriseras.

Läs mer i vårt valprogram ›