Niklas Rönnberg

731

"För ett mänskligt och framgångsrikt Helsingfors som vi med stolthet kan lämna över till kommande generationer."

Skeppsbyggnadsingenjör och företagare från Degerö. 52 år, gift och 3 barn.
Ordförande för SFP i sydöstra Helsingfors samt förtroendeuppdrag både inom och utanför partiet.
Bakgrund som yrkesfiskare och starkt engagerad i frågor som rör skärgård och Östersjöns miljö. Aktiv båtmänniska och har också en förkärlek för gamla fordon och maskiner.

Namn: Niklas Rönnberg
Födelseår: 1969
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Ingenjör/Företagare
E-post: niklas.ronnberg@kolumbus.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Staden behöver både invånare och arbetsplatser och dessa ska vara i
balans. Man ska kunna bo och jobba i Helsingfors samt kunna färdas smidigt
mellan hemmet och jobbet. Kollektivtrafiken ska utvecklas men man ska också kunna röra sig smidigt med cykel eller då det så kräver även med bil.
Miljö och kulturvärden ska beaktas i planeringen och utvecklingen av staden
ska styras av hållbarhet på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den svenska skolan ska vara tillgänglig och hålla hög klass på undervisningen.
Svensk skola och dagvård ska tryggas i familjens närmiljö och behovet av
skolor och dagvårdsplatser på svenska ska beaktas i planeringen av nya
bostadsområden. För att trygga tillgången på behörig personal för skola och
daghem måste det också finnas bostäder till överkomligt pris i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

I Helsingfors sk alla kunna leva, arbeta och bo på samma villkor, oberoende av kön, sexuell läggning, tro, ursprung eller hudfärg. Nolltolerans för diskriminering och lika lön för lika arbete. Nyinflyttade till Finland ska
ha möjlighet till integrering på svenska eller finska.

Läs mer i vårt valprogram ›