Robert Donner

587

Medlem i stadsplaneringsnämnden, 1. ersättare i stadsfullmäktige, tre vuxna barn. Hobbyer trädgårdsskötsel, musik, filmer.

Namn: Robert Donner
Födelseår: 1967
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: dipl.ing., företagare

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Generalplanen för mellersta och norra Esbo är under arbete. Vi ska säkerställa att inga existerande småhusområden väsentligt ändras i sin karaktär.

Esbo behöver områden reserverat för småhus, konkurrenskraften gentemot grannkommunerna ska bibehållas.

Områden för närrekreation är viktiga, speciellt där byggtätheten är hög.

Invånarnas åsikt i planeringsfrågor måste beaktas.

Staden ska fortsättningsvis hålla på sig vad gäller kollektivtrafiklösningarna i samband med Västmetron.

Bilburen trafik ska också i fortsättningen möjliggöras, inte försvåras. Miljöfrågan löses med ny teknik vad gäller drivmedlet.

Läs mer i vårt valprogram ›