Veronica Rehn-Kivi

33

"Mitt Grankulla är ett livskraftigt, tryggt och grönt villasamhälle!"

Jag har i år fyllt 65 år och har varit med i kommunalpolitiken de senaste 25 åren. Den pågående fullmäktigeperioden har jag varit ordförande för stadsstyrelsen.

Intresset för att påverka Grankullas utveckling så att den gagnar våra invånare allra bäst är fortfarande stort. Min arkitektutbildning har gett mig färdigheter att se helheter och mitt nuvarande yrke som riksdagsledamot ger mig insikter som underlättar också de kommunala besluten.

Jag är gift med Timo och vi har tre vuxna barn och deras familjer. Jag och alla mina barn har gått i skola här i Grankulla, precis som mina föräldrar och min mormor, och två av de fyra barnbarnen bor också här och går i dagis på Kasabergets daghem. Ett av mina kära barnbarn är ett specialbarn.

Jag är en stor naturvän och har alltid starkt talat för vikten av hälsofrämjande verksamhet, vilket vistelse och motion i skog och mark i högsta grad är. Genom att satsa på preventiva åtgärder kan vi bibehålla vårt välmående och minska på både kostnader och lidande som både fysisk och mental ohälsa för med sig.

Då staden utvecklas ska vi bevara vår särprägel, våra viktiga skolor, vårt rika föreningsliv och vår levande tvåspråkighet.
Särskild uppmärksamhet vill jag fästa vid att omsorgen om våra äldre och personer i behov av extra mycket stöd och hjälp är individbaserad och värdig.

Jag fortsätter gärna som förtroendevald!

Namn: Veronica Rehn-Kivi
Födelseår: 1956
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Arkitekt, riksdagsledamot
E-post: veronica.rehn-kivi@kauniainen.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunens främsta uppgift är att se till att basservicen fungerar och att invånarna får de tjänster de behöver på ett både kvalitativt och ekonomiskt hållbart sätt. I Grankulla har vi i förebyggande syfte satsat på också sådan verksamhet som inte direkt är lagstadgad men som förbättrar invånarnas välmående och på så sätt sparar på kostnader i slutändan.

Vår hälsocentral är en av våra viktigaste närtjänster och servicen vi får där ska vara högklassig och effektiv. Därför måste vi vara färdiga att lägga tillräckliga resurser på den och möjliggöra också en tillbyggnad av centralen för att bibehålla tjänsternas mångsidighet och attraktion med tanke på den kommande vårdreformen.

En av de största utmaningarna vi har just nu är ungdomarnas försämrade mentala hälsa och därför vill jag att vi prioriterar satsningar och resurser på elevvården och på tjänster som ger stöd och hjälp med låg tröskel.

Av de preventiva vårdformerna är mödra- och barnrådgivningen i en klass för sig. Men jag vill också utveckla stödtjänsterna för våra åldringar och grunda en seniorrådgivning som är lätt att nå och som hjälper de äldre att klara av vardagen. Seniorrådgivningen kunde tex utföra regelbundna hälsokontroller och utgående från klientens behov planera stödtjänster som bibehåller aktiviteten hos den äldre.

Hälsofrämjande verksamhet är likaså satsningarna vi gör på idrott och motion för både barn och vuxna, på stöd till våra föreningar för olika slag av hobbyverksamhet och på upprätthållandet av trygga gång- och cykelvägar som uppmuntar till att lämna bilen hemma.

Äldreomsorgens flaggskepp är Villa Breda, vars resurser ska vara sådana att de boende kan känna sig trygga och att de får en värdig och mänsklig vård. Också den övriga verksamheten på Breda måste fås igång igen efter coronaepidemin inklusive den populära lunchserveringen för våra seniorinvånare. Jag vill även att hemvården utvecklas så att äldre personer som behöver stöd och hjälp verkligen klarar av vardagen i sitt hem, utan att känna sig oroliga eller ensamma. Likaså ska anhörigvårdarnas situation och möjlighet till tillräcklig ersättning och rekreation tillgodoses.

En fungerande och trivsam stad betyder nöjda och välmående invånare. För att vi ska kunna bibehålla första platsen som vi i flera belåtenhetsmätningar fått måste också vår ekonomi vara i goda händer.
Det är en stor utmaning också för nästa fullmäktigeperiod!

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Grankulla är en unik helhet mitt i den snabbt växande huvudstadsregionen. Även om vår stad är näst tätast befolkad i Finland, invånare per kvadratkilometer, har vi lyckats bibehålla vår särprägel som ett småskaligt villasamhälle med naturen kring hörnet.

Vårt centrala läge och olika statliga avtal förutsätter att vi också tar ansvar för att ta emot flera invånare. Den nuvarande strategin är att Grankullas invånartal växer med högst 1 % per år. Det är för att vi ska klara av att bygga ut infran för en större mängd stadsbor, dvs. daghemsplatser, skolor och hälsovård, och naturligtvis välplanerade bostadstomter. Under de senaste åren har tillväxttakten varit så stor att det inte finns orsak att ändra på vår startegi. SFP:s gemensamma vilja är att andelen familjebostäder utgör hälften av den kommande bostadsproduktionen och att våra småhusområden inte ändras till höghustomter.

I Grankulla har stadsplaneringen alltid utgått från att det gröna finns på tomterna, och den principen anser jag fortfarande vara viktig. Jag vill att tomternas naturområden, speciella träd eller öppna bergspartier och en planterad tomtdel mot gatan ska hållas utanför byggrutan oberoende av om det är frågan om småhus- eller höghusbyggande. Också bevarandet av våra kulturmiljöer ska beaktas då nya planer uppgörs. Det gäller också våra stadsbildsmässigt viktiga vägar med granhäckar och stenmurar.

Centrumområdet, den egentliga kärndelen i vår by, är äntligen färdigbyggt och den urbana arkitekturen med stenbelagda ytor och öppenhet är stilren och enkel. Nu är det viktigt att vi möjliggör mera aktivitet på torget, som marknadsstånd, evenemang, uteserveringar mm., som gör vårt centrum till ett levande och gemensamt vardagsrum för oss grankullabor. Vi måste se till att företag lockas till och företagsamhet lönar sig i vår stad.

Planeringen av stadshustomten stampar på stället och riktlinjerna för den planeringen ska vara de samma som för övriga bostadstomter, dvs. för stadsbilden och miljön viktiga delar av området ska bevaras och de nya byggnaderna ska hålla samma skala som omgivningen. Att bygga något helt unikt på denna centrala plats i vår stad attraherar mig som arkitekt och jag är öppen för nya ideer för planeringen. Men i detta skede ser jag ingen brådska i att gå vidare. Också Stadshusets, alltså själva byggnadens öde måste klarna.

Grankullas utveckling måste grunda sig på hållbarhet och det gäller i högsta grad också byggandet. Klimatsmarta lösningar ska vara en självklarhet och bestämmelser om trähusbyggande, grästak, energieffektivitet mm. ska kunna ingå i våra detaljplaner. Det är också viktigt att tomternas andel vattengenomträngande ytor är tillräckligt stor.

En trivsam och välplanerad stadsmiljö påverkar vårt välmående mera än vi kunde tro!

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Grankulla har en stark kulturhistorisk bakgrund som våra tidigaste invånare, grundarna av aktiebolaget Grankulla, våra föreningar och olika företag har varit med om att skapa. Kulturen och föreningslivet har fortfarande en mycket viktig ställning i vår stad och är en av våra framgångsfaktorer.

I framtiden kommer bildningssektorn att handha en stor andel av hela kommunens verksamhet. Det är viktigt att vi satsar på trygga och kvalitativa daghem och högklassiga och stimulerande skolor för våra barn och unga, för de båda språkgrupperna. Men minst lika betydelsefulla är åtgärderna vi gör för att hålla våra invånare aktiva i vardagen och delaktiga i samhället.

Genom att erbjuda möjligheter till motion och idrott på våra många idrottsplatser och hallar, kurser på Medborgarinstitutet, kulturkvällar på Vallmogård, konserter i Nya Paviljongen eller seniorträffar på Villa Junghans bidrar vi inte bara till våra invånares välmående utan ger samtidigt arbetstillfällen för artister mm.

Föreningarna står för en betydande andel av kultur- och idrottsutbudet, vilket är välkommet, men eftersom det ofta är en win-win situation är det viktigt att kommunen kan stöda verksamheten då det behövs, och med lika kriterier för de olika aktörerna.

Ungdomsgårdens sanering påbörjas inom kort och verksamheten i huset kan efter det äntligen återgå till det normala. Satsningarna på barn och unga måste nu prioriteras, därför är alla åtgärder som stöder en balanserad uppväxttid nödvändiga. En gratis hobby för varje barn- kampanjen stöder jag varmt. Likaså är stödet staden ger till Konstskolan, Finlands äldsta, och Musikinstitutet nödvändiga för en fortsatt verksamhet.

Jag stöder en fortsatt satsning på kultur och idrott och på en levande tvåspråkig verksamhetsmiljö. Det gagnar oss alla!

Läs mer i vårt valprogram ›