Pia Rinne

"Ansvar, empati och hållbarhet är grunden för kommunens välmående."

Grankullabo uppvuxen i Namibia, Geneve och Helsingfors. Jag är doktor i geografi och har även lärarkompetens och företagaryrkesutbildning. Jag har jobbat inom u-landsforskning, föreningars globalfostran, projektledning och integrationsfrågor (bl.a koordinerat Grankullas och Kyrkslätts gemensamma integrationsprojekt Vår gemensamma kommuns sista år 2019). Nu jobbar jag som projektledare på Helsingfors stads ungdomstjänster, i ett projekt kring ungas välmående och goda befolkningsrelationer. Barns och ungas välmående och utbildning samt klimat- och miljöfrågor hör till mina prioriteter. Jag vill att Grankulla är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad där alla kan känna sig delaktiga, mötta och hörda.

Namn: Pia Rinne
Födelseår: 1971
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Projektledare, Fil.Dr.

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

För att Grankulla ska bli koldioxidneutralt tills 2035, måste klimatet och miljön prioriteras både i tänkesättet och i alla politiska och praktiska vardagliga beslut (i t.ex klimatsmart stadsplanering och byggande, transporter, återvinning, biodiversitet, upphandling av offentliga och privata tjänster). Jag vill ta mitt ansvar i vår resurssmarta färdplan mot ett klimatneutralt Grani 2035. Förutom att prioritera vist i besluten, bör vi stadsbor förstå att globalt och ekologist ansvar och ekosocial bildning är grunden för vår framtid. Till de klimatsmarta valen i Grankulla hör också bevarandet av vårt kulturhistoriska arv och våra grönområden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Invånarnas mentala och fysiska välmående är en prioritet för vår stad. Seniorer ska få tillräckliga tjänster också om de vill bo hemma. Personer i sårbara situationer och med specialbehov bör få tillräckligt specialstöd även under kärvare tider. "Coronaåret" har lett till ökat illamående speciellt hos unga. Nu är det dags att prioritera deras psykiska och sociala välbefinnande och återge de unga framtidshopp och en känsla av delaktighet och möjlighet att påverka.

Mobbning är ett allvarligt problem i Finland och både dagvård och skolorna bör ges de nödvändiga resurserna för att kunna vara lyhörda och uppmärksamma de unga, vara ett tryggt stöd i vardagen och kunna ingripa i ett tidigt skede. Samtidigt bör man se till att de som arbetar med barn och unga ska kunna må bra i sitt ansvarsfulla och allt mer krävande arbete. Unga ska också ha trygga mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter och familjers ekonomiska resurser får inte hindra barns och ungas möjligheter till ett uppbyggande socialt liv och till hobbyer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Alla invånare ska få känna sig delaktiga som granibor oavsett hudfärg och kulturell bakgrund. En lyckad integration beror mycket på hur vi lyckas med vår tvåvägsintegration. En bra integration innebär att vi inkluderar de nyinflyttade i våra sociala nätverk och behandlar dem jämlikt, både i bastjänsterna och i de vardagliga mötena. Rasism är ett allvarligt problem i Finland och vi måste alla bli bättre på att identifiera olika former av rasism och motarbeta all diskriminering.

Vi bör också arbeta för att både staden och stadsborna ska kunna allt bättre stöda integrationen i arbetslivet genom våra kontakter och nätverk och genom att utnyttja de arbetskraftspolitiska möjligheter som finns. Min kunskap och mina tvåspråkiga nätverk i offentliga och tredje sektorns integrationstjänster är till nytta också för Grankulla. Själv har jag bidragit till integrationen i Grankulla både genom mina frivilligaktiviteter, mitt tidigare arbete som invandrarkoordinator och i mitt samarbete med tredje sektorn och församlingarna. Jag vill också inspirera den s.k fjärde sektorn (vi aktiva stadsinvånare) att aktivt delta i att göra integrationsprocessen smidig.

Läs mer i vårt valprogram ›