Paola Stenvall

746

Jag heter Paola Stenvall och studerar geografi vid Helsingfors universitet för första året.
Jag ställer upp i kommunalvalet för första gången, eftersom jag vill att ungas perspektiv tas mera i beaktande inom beslutsfattandet då det är vi som kommer leva med följderna.
Jag vill att Helsingfors är en stad där pålitliga beslutsfattare är i ständig dialog med invånarna och gör besluten baserat på fakta. På detta sätt bygger vi en både socialt och ekologiskt hållbar framtid.

Vallöften

1. Jag lovar att stå på utbildningssidan. Mitt Helsingfors investerar i barn, ungdomar och studenter. Beslut baseras på vetenskaplig forskning.
2. Jag lovar att arbeta för jämställdhet. Jag vill se ett Helsingfors, där ingen diskrimineras på grund av hudfärg, religion, kön eller något annat. Helsingfors är en stad för alla.
3. Jag lovar att arbeta för att Helsingfors stad är företrädare inom klimat- och miljöfrågor. Klimat och miljö måste prioriteras i alla politiska beslut.

Namn: Paola Stenvall
Födelseår: 2000
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Geografistuderande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill se ett Helsingfors där alla får sin röst hörd och har möjlighet att leva ett hållbart, jämlikt och bra liv oavsett vem man är. Det skall inte vara en skillnad på vad ens etnisk tillhörighet, socioekonomisk ställning, funktionsvariation, kön, ålder eller sexuell läggning är.
Staden ska se till att hälsovårdstjänsterna är fungerande och lättillgängliga. Det behövs satsning på fler servicepunkter för psykisk hälsa som är tillgängliga med låg tröskel och diskussionshjälp bör också säkerställas.

Satsning på mental hälsa är mycket viktigt då det idag är många, speciellt unga, som kämpar med psykiska problem. Enligt olika undersökningar lider cirka 20–25 procent av ungdomar av någon psykisk störning.
Mer resurser bör läggas på att unga enkelt och snabbt kan få tillgång till professionellt stöd på sitt eget modersmål. Ett steg för att uppnå detta är att säkerställa att det finns tillräckligt med kuratorer, skolpsykologer och annan stödpersonal på alla utbildnings stadier.
Det har redan nu noterats en ökning i psykiskt illamående i anslutning till Corona krisen så därför är det extra viktigt att satsa på mental hälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Helsingfors ska göra långsiktiga och hållbara beslut som gynnar framtiden.
Staden måste snabbt minska växthusgasutsläppen genom att bland annat förbättra energieffektiviteten i uppvärmningen av fastigheter och genom investeringar inom den förnyelsebara- och utsläppsneutrala energisektorn och hållbara lösningar inom byggbranschen, livsmedelsproduktion och kollektivtrafiken.
Stadsplaneringen och bostadspolitiken ska vara smart. I Helsingfors är andelen unga och studerande i genomsnittet fler än i andra Finlands städer och största delen av de som flyttar till Helsingfors är ensamboende. Detta bör också uppmärksammas i stadsplaneringen genom att se till att det finns tillräckligt med små bostäder.
Helsingfors ska säkerställa att vi har tillräcklig bra och mångsidig service, arbetsplatser och hälsovårdstjänster samtidigt som vi gör våra beslut med klimatet i fokus och arbetar på att minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck.
Helsingfors ska understöda närproduktion och inhemska varor då deras koldioxidfotavtryck är mycket mindre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Högklassig utbildning genom alla stadier är det mest effektiva sättet att skapa jämlikhet och minska segregation. Segregation mellan skolor bör också motverkas. Det skall inte vara en skillnad var du har gått i skola, utbildningen bör vara lika i alla skolor på alla stadier oberoende av område var skolan befinner sig.
Coronapandemin har ökat ojämlikheten i vårt samhälle i flera olika sektorer och då också i utbildning. Då utbildning är så viktigt för hur vårt samhälle är uppbyggt behövs det nu om någonsin mer resurser på alla olika utbildningsnivåer.

Läs mer i vårt valprogram ›