Marianne Nyqvist-Mannsén

36

"My mission possible: att fortsätta bygga ett välmående, tryggt och jämlikt Närpes för oss alla som bor här "

Jag är inflyttad Närpesbo sedan 1985 och har jobbat som språklärare i finska och engelska i Närpes högstadieskola ända till 2014 då jag gick i pension, med sporadiska inhopp som vikarie efter det.
Jag är gift med Stefan och vi har en vuxen dotter och ett barnbarn.

Jag har verkat som aktiv stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamot i Närpes sedan 2013. Under dessa två perioder har jag kunnat vara med och tala för och fatta flera beslut som har påverkat utvecklingen av vår stad i en mycket positiv riktning.
Jag är fortfarande mycket motiverad och intresserad av att fortsätta som förtroendevald och att i den egenskapen vara med och fortsätta bygga ett välmående, trivsamt, tryggt och jämlikt Närpes för oss alla som bor här.

Jag engagerar mig speciellt mycket när det gäller att driva frågor för ökad jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, inkludering och mångfald. Andra viktiga frågor som jag vill fortsätta jobba för är småbarnspedagogik, skola och utbildning .

Jag är och har varit politiskt aktiv i Svenska Kvinnoförbundet och SFP under flera år. Jag är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Närpes. Jag är också medlem i Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp och medlem i partiets jämställdhetsutskott.

Som pensionär har jag gott om tid att ägna mig åt mina kommunalpolitiska förtroendeuppdrag, både inom staden och i samkommunala organ. Jag är medlem i Svenska Seniorer och i Närpes pensionärsförening och jag är förtrogen med frågor som berör pensionärernas och de äldres situation i samhället.
Som hängiven nordist är jag aktiv medlem i Nordenföreningen i Närpes. Jag är också medlem i den lokala lärarföreningen. Under de senaste åren har jag deltagit i olika hjälporganisationers frivilligverksamhet, bl.a som stödperson och företrädare för minderåriga asylsökande.

Namn: Marianne Nyqvist-Mannsén
Kommun: Närpes
Titel: Språklärare, pensionär
E-post: marianne@narpes.fi
Tel: 0503487021
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa skolan skapar vi genom att
- trygga de ekonomiska resurserna till bildningssektorn för att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda god småbarnspedagogik och en välfungerande skola och undervisning i trygga och inspirerande lärmiljöer med behöriga och motiverade lärare och god tillgång till elevvårdstjänster.
- på olika sätt satsa på lärarnas och daghemspersonalens välmående och uppehållande av arbetsmotivationen

Elevvårdstjänster ska vara närtjänster:
En förutsättning för att barn och ungdomar i vår stad ska må bra och känna sig trygga är att vi har välordnade och lättillgängliga elevvårdstjänster att erbjuda de elever och ungdomar som av olika orsaker behöver sådana.
Följderna av pandemin har börjat synas i våra skolor i form av ökad ojämlikhet, försämrade inlärningsresultat och ohälsa. Vår utmaning nu är att kartlägga dessa försämringar och hitta metoder och resurser för att kunna svara på de specifika behov av stöd som uppkommit under pandemitiden.

Läropliktsåldern höjs till 18 år fr.o.m. hösten 2021 och innebär att varje elevs fortsatta utbildning efter den grundläggande utbildningen måste tryggas. Kommunen behöver vara beredd på tilläggskostnader som reformen kan medföra.

Vi behöver värna om att de möjligheter till gymnasie- och yrkesutbildning som vi har på orten bevaras och inte försvagas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

I Närpes har vi kommit en bra bit på vägen när det gäller att skapa de formella förutsättningarna för ökad jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i vår stad.
Närpes skrev under den europeiska jämställdhetsdeklarationen år 2014 och stadens operativa jämställdhets- och likabehandlingsplan har varit i bruk sedan 2016. Flertalet av de olika jämställdhetsåtgärderna som föreskrivs i planen är förverkligade. Planen ska revideras och uppdateras i början av nya fullmäktigeperioden.

Men minst lika viktigt som att vi har våra planer och strategier i skick är att beakta jämställdhetsaspekten i 'praktiken' i stadens alla verksamheter. Det ansvaret ligger både hos tjänstepersoner, beslutsfattare och invånarna.
Det handlar egentligen om rättvis behandling och om lika rättigheter och möjligheter för alla. Det handlar om inkludering, delaktighet och om att respektera mångfald, vilket är speciellt viktigt att komma ihåg i en stad som Närpes med många nationaliteter och språk. Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska genomsyra det integrationsarbete som vi gör för att skapa likvärdighet i vårt samhälle.

Hur förverkligas jämställdheten inom småbarnspedagogiken, inom utbildningen, inom personalpolitiken och den kommunala ekonomin, inom vården, inom idrott och fritid, inom näringslivet och företagen, inom tekniska sektorn, bland förtroendevalda?
Vi behöver kartlägga hur jämställdheten och jämlikheten förverkligas i stadens olika verksamheter och serviceformer. Tycker våra invånare att de får service på jämlika grunder?
Vi behöver bedöma följderna av våra beslut ur jämställdhets- och jämlikhetssynvinkel.
Vi behöver och kan bli ännu bättre på "det här med jämställdhet" i vår stad.
I en jämställd kommun är alla vinnare!


Läs mer i vårt valprogram ›