Marianne Nyqvist-Mannsén

"My mission possible: att fortsätta bygga ett välmående, tryggt och jämlikt Närpes för oss alla som bor här "

Jag är inflyttad Närpesbo sedan 1985 och har jobbat som språklärare i finska och engelska i Närpes högstadieskola ända till 2014 då jag gick i pension, med sporadiska inhopp som vikarie efter det.
Jag är gift med Stefan och vi har en vuxen dotter och ett barnbarn.

Jag har verkat som aktiv stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamot i Närpes sedan 2013. Under dessa två perioder har jag kunnat vara med och tala för och fatta flera beslut som har påverkat utvecklingen av vår stad i en mycket positiv riktning.
Jag är fortfarande mycket motiverad och intresserad av att fortsätta som förtroendevald och att i den egenskapen vara med och fortsätta bygga ett välmående, trivsamt, tryggt och jämlikt Närpes för oss alla som bor här.

Jag engagerar mig speciellt mycket när det gäller att driva frågor för ökad jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, inkludering och mångfald. Andra viktiga frågor som jag vill fortsätta jobba för är småbarnspedagogik, skola och utbildning .

Jag är och har varit politiskt aktiv i Svenska Kvinnoförbundet och SFP under flera år. Jag är ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Närpes. Jag är också medlem i Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp och medlem i partiets jämställdhetsutskott.

Som pensionär har jag gott om tid att ägna mig åt mina kommunalpolitiska förtroendeuppdrag, både inom staden och i samkommunala organ. Jag är medlem i Svenska Seniorer och i Närpes pensionärsförening och jag är förtrogen med frågor som berör pensionärernas och de äldres situation i samhället.
Som hängiven nordist är jag aktiv medlem i Nordenföreningen i Närpes. Jag är också medlem i den lokala lärarföreningen. Under de senaste åren har jag deltagit i olika hjälporganisationers frivilligverksamhet, bl.a som stödperson och företrädare för minderåriga asylsökande.

Namn: Marianne Nyqvist-Mannsén
Kommun: Närpes
Titel: Språklärare, pensionär
E-post: marianne@narpes.fi
Tel: 0503487021
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

I Närpes har vi kommit en bra bit på vägen när det gäller att skapa de formella förutsättningarna för ökad jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i vår stad.
Närpes skrev under den europeiska jämställdhetsdeklarationen år 2014 och stadens operativa jämställdhets- och likabehandlingsplan har varit i bruk sedan 2016. Flertalet av de olika jämställdhetsåtgärderna som föreskrivs i planen är förverkligade. Planen ska revideras och uppdateras i början av nya fullmäktigeperioden.

Men minst lika viktigt som att vi har våra planer och strategier i skick är att beakta jämställdhetsaspekten i 'praktiken' i stadens alla verksamheter. Det ansvaret har både tjänstpersoner och beslutsfattare.
Det handlar egentligen om rättvis behandling och om lika rättigheter och möjligheter för alla och om att respektera mångfald, vilket är speciellt viktigt att komma ihåg i en stad som Närpes med många nationaliteter och språk.

Hur förverkligas jämställdheten inom småbarnspedagogiken, inom utbildningen, inom personalpolitiken och den kommunala ekonomin, inom vården, inom idrott och fritid, inom näringslivet och företagen, inom tekniska sektorn, bland förtroendevalda?
Vi behöver kartlägga hur jämställdheten och jämlikheten förverkligas i stadens olika verksamheter.
Vi behöver bedöma följderna av våra beslut ur jämställdhets- och jämlikhetssynvinkel.
Vi behöver och kan bli ännu bättre på "det här med jämställdhet" i vår stad!Läs mer i vårt valprogram ›