Marika Törnqvist

58

"Rasborg en stad med en framtid att trivas i."

Jag har arbetat hela mitt liv inom vården och varit företagare i vårdbranchen i 25år
Jag är gift med Harry och vi har tre utflugna barn. Till min familj hör även en hund och två katter.
Vi bor i Ekenäs och har vårt sommarparadis i Kimito därifrån jag är hemma.

Namn: Marika Törnqvist
Födelseår: 1959
Kommun: Raseborg
Titel: företagare/pensionär
E-post: marika.tornqvist@pp.inet.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Den bästa vården

Har hela mitt liv jobbat för människors välbefinnande. Inom psykiatriska vården, inom akutvården inom missbrukarvård, inom handikappservicen och varit privatföretagare i 25år inom hemservice för äldre. Har på nära håll sett de äldres behov av omsorg och vård. Jag har mött anhöriga i nöd över sina egna och jag har haft många diskussioner med maka/make som inte har ork, men vilja att sköta sina egna.
Vi måste ha tillräckligt med serviceboende för våra äldre, tillräckligt med intervallplatser, och en hemvård med god kvalitet och tillräckligt med personal. Här ser jag också att det behövs ett boende för unga sjuka, där de behöver vård dygnet runt. Demenssjukdomar och andra sjukdomar blir allt vanligare hos yngre, då tänker jag att det bör finnas en egen plats för våra yngre invånare.
Jag vill utveckla hemvården och serviceboende på det sätt, att det ger valmöjligheter åt invånarna, vill de bo hemma eller vill de bo på ett serviceboende. De äldre bör få vara delaktiga i beslut som gäller deras boende och livskvalitet.
Den psykiatriska vården bör vi värna om, och ge social trygghet åt dessa klienter.Trygga deras förmåner på samma sätt som andra funktionshindrade.
Jag vill jobba för alla olika funktionshindrades rättigheter till ett jämlikt bemötande. Tillgänglighet är av central betydelse när det gäller funktionshindrades möjligheter att leva och verka i samhället. Rätt till utomstående hjälp, assistenter och rätten till en färdtjänst som är användarvänlig på alla sätt
Trots att vården kommer att skötas av ett Välfärdsområde så måste vi på lokal nivå se att våra invånare får en vård som har en lokal förankring. Människor på ort och ställe som håller i trådarna för vården för oss raseborgare. Det är vi själva, vi raseborgare som vet våra behov. Vi måste aktivt och kritiskt vara med i arbetet gällande den vården som planeras för oss i Raseborg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Bättre kommunikation mellan stad och företagare.
Att vara företagare inom vården, med många uppdrag och många anställda, har varit en viktig fas i livet för mig. Det har gjort mig ödmjuk inför människors olika öden och gett mig förståelse vad det är att vara företagare. Att vi i staden har företagare som lyckas och som orkar driva livskraftiga företag gagnar oss alla. Då tjänar vi våra invånare, på bästa sätt. En livskraftig kommun med industri och företag som ger skatteintäkter och arbetsplatser ger också ett trevligt klimat. Här tänker jag att det kunde finnas ett tätare och bättre samarbete mellan staden och företagarna. Det bör ske mera transaktioner lokalt. Vad kan företagen erbjuda stadens olika avdelningar, att bli bekanta med varandra, att efterfrågan och utbud möts på lokal nivå. Hur medvetna är de olika tjänstemännen om lokala företags utbud och prissättningar.?

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Ser att vi behöver få mera resurser till daghemmen och skolorna för att vi skall få en skola/daghem som alla kan känna sig trygga i. Varje barn har rätt till integritet, vi måste ha nolltolerans för mobbning. Vi bör säkerställa att det i skolorna och daghemmen finns kompetens, tid och resurser att snabbt och med låg tröskel ingripa i barn och ungas problem. Vi bör ge verktyg och redskap för personalen. Det skall vara självklart, en grundrättighet för de minsta i vårt samhälle, att leva utan rädsla, våld, diskriminering och mobbning. Vi bör främja likvärdighet och jämlikhet. Vi bör ha elevvården kvar inom kommunen. Om inte så undergräver det skolornas möjligheter till förebyggande av utanförskap och mobbning, hjälp i ett tidigt skede. Skolpsykologer och kuratorer bör finnas i skolorna, nära barnen och lärarna
Vi skall även ge redskap och verktyg åt barnen genom stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter redan i småbarnspedagogiken och i skolans första klasser. Detta för att förebygga mobbning.

Läs mer i vårt valprogram ›