Per-Henrik Lithén

52

"Det ska vara gott och enkelt att leva i Korsholm. Det betyder att alla byar i den självständiga kommunen ska vara attraktiva och livskraftiga boendemiljöer. Invånarna ska få lättillgänglig kommunal service så nära som möjligt. Vägarna ska vara i gott skick."

Jag är 56 år och har 3 vuxna barn. Jag bor i Singsby och har sommarvilla i Iskmo. På fritiden sysslar jag med musik och går i vanliga fall också gärna ut på dans. Jag har även några skogsskiften och försöker sköta min skog efter bästa förmåga. Skogsarbete och att röra sig i skog och mark är en bra avkoppling till den stress som ibland kan råda i jobbet som klasslärare. Jag jobbar vid Solf skola.
Jag har varit politiskt aktiv i fyra fullmäktigeperioder och sitter också i kommunfullmäktige för närvarande och skulle gärna få förtroendet att fortsätta i fyra år till. I fullmäktige fattas många viktiga beslut och det är viktigt att känna till fakta och vara lyhörd på folkets vilja. Har man en åsikt ska man också stå för den på möten då det gäller.
Andra förtroendeuppdrag jag har för närvarande är fullmäktigeledamot i Österbottens förbund och medlem i det gemensamma fullmäktige för Korsholms kyrkliga samfälligheter.

Namn: Per-Henrik Lithén
Födelseår: 1964
Kommun: Korsholm
Hemort: Singsby i Norra Korsholm
Titel: klasslärare
E-post: per-henrik.lithen@netikka.fi
Tel: 050-3397646

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Skolan kommer tillsammans med samhällsbyggnad och planläggning att vara kommunens viktigaste beslutsområden efter att socialvård och hälsovård flyttar över till Österbottens välfärdsområde. För mig är det viktigt att vi prioriterar barn och ungas möjligheter till utbildning. Speciellt nu i corona-pandemins spår.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det ska vara lätt för kommuninvånarna att få kontakt med kommunen och den service som erbjuds. Byråkratin borde minskas så att det är lätt att få önskad barndagvårdsplats, ett enkelt bygglovsförfarande, smidig planläggning för företagare och planering av markområden för boende t ex. För kommunens beslutsfattare blir det även viktigt att bevaka att den service Österbottens välfärdsområde erbjuder finns tillgänglig i Korsholm, såväl hälsovård, åldringsvård, tandvård och social service. Nu i uppbyggnadsskedet är organiseringen av den framtida servicen otroligt viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Grunden för kommunens verksamhet och möjlighet att kunna erbjuda service är att vi har en sund och stabil ekonomi. Vi måste ständigt uppdatera vår detaljplaner för byggande i delcenterområden så att det ständigt finns lediga tomter. Byggrätten i byarnas delgeneralplaner bör hållas hög så att de som vill sälja tomtermark för byggande kan göra det. Samtidigt är det av största vikt att planläggningen av industritomter pågår jämsides. Det gäller att vara proaktiv så att tomten finns när företaget knackar på. Samtidigt skulle det gälla att aktivt marknadsföra kommunen för att locka till sig nyetableringar.

Läs mer i vårt valprogram ›