Christel Lamberg-Allardt

21

"Vårt gröna, tvåspråkiga Grankulla - en stad där alla invånare trivs och mår bra "

Jag har bott i Grankulla sedan 1960 och har således kunnat följa med hur staden har förändrats under många år. Jag är gift med Jörn, har ett vuxet barn med familj , en hund och är min mammas(97 år) närståendevårdare. Mina intressen är bl.a. trädgårdsodling, musik, böcker, matlagning. Jag har arbetat på Helsingfors universitet, inom disciplinen näringslära, D-vitamin har varit och är mitt huvudintresse. Jag blev pensionerad sommaren 2017 – med gamla och nya utmaningar.
Jag har varit med i kommunalpolitiken sedan 1989, bl.a. som medlem av stadsfullmäktige och ordförande för social- och hälsovårdsnämnden. Under perioden 2012-2017 var jag – förutom ledamot av stadsfullmäktige - medlem av social- och hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden och ersättare i bildningsnämnden och under perioden 2017-2021 likaså i fullmäktige och ordförande för byggnadsutskottet och medlem i samhällstekniska utskottet.
Alla skall ha rätt och möjlighet till tryggt boende, sociala kontakter och trygga vårdsituationer. Hälso- och sjukvården bör utgå från individens behov. Vi står för tillfället inför stora utmaningar gällande kommande omstruktureringar och förändringar inom social- och hälsovården men vi skall kämpa för att vi har fungerade, tvåspråkiga, goda social- och hälsovårdstjänster i Grankulla. Hemvårdstjänsterna, äldreboendet och äldreomsorgen överlag är bra i Grankulla, men bör tryggas och också utvecklas. Jag var själv aktivt med då det första utvecklingsprogrammet för äldreomsorgen för åren 1999-2009 utformades. Det förnyades för åren 2011-2016. Nu måste en ny strategi utformas! Seniorer är en viktig resurs i samhället - vi skall ta till vara på detta och se till deras behov. Seniorer skall höras och bli hörda.
Vi skall värna om möjligheter till god hälsa – såsom sociala kontakter, kultur, motion och information on hälsosam kost. Vi skall slå vakt om vår tvåspråkighet som är en naturlig del av vår stad.
Grankulla skall vara en trivsam, grön stad som slår vakt om den unika kulturmiljön och andra miljövärden. Vi skall se till att det finns bostäder av olika storlek för olika skeden i livet för unga, för familjer och för den äldre befolkningen. Som ordförande för byggnadsnämnden och ledamot i samhällstekniska utskottet har jag fått en mer realistisk bild av hur vi kan påverka utvecklingen i vår stad i detta hänseende. Det skall vara säkert och lätt att röra sig i staden.
Jag är medlem i Grankulla pensionärer, Grankulla Gillet och Marthorna- som jag anslöt mig till vid min pensionering -jag väntar på att verksamheterna skall ta ny fart på hösten.

Namn: Christel Lamberg-Allardt
Födelseår: 1949
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Professor, pensionär
E-post: christel.lamberg-allardt@kauniainen.fi
www: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/christel-lamberg-allardt
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Det skall vara tryggt och trivsamt att bo och röra sig I Grankulla , med tillräckligt med aktiviteter. Staden skall ha en välfungerande äldreomsorg som tar hänsyn till individuella behov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Det skall finnas bostäder för personer och familjer i olika skeden av livet. Vi skall sträva till att bevara och restaurera äldre byggnader i stället för att riva. Byggandet skall vara klimatsmart. Vi skall se till att det finns tillräckligt mycket grönområden i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin skall fortsätta att vara på en sund och realistisk grund med tanke på kommande utmaningar

Läs mer i vårt valprogram ›