Susanne Kollin

14

" För Hangö idag och i framtiden"

Hej. Jag är återflyttare till min födelse- och barndomsstad och relativt nybliven pensionär med yrkeserfarenhet både från vård- och utbildningssektorn.
Jag vill jobba för Hangö och Hangöbornas framtid, för en levande och livskraftig stad där man oberoende av ålder också framledes kan leva och verka. Utbildningsfrågor, vård och omsorg och stadsplanering står mig nära.
En av de viktigaste frågorna under nästa mandatperiod är nog ändå att minska den nedåtgående befolkningsmängden och möjliggöra nya arbetsplatser.
Särintressen är kultur och lokalhistoria.

Namn: Susanne Kollin
Födelseår: 1956
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Pensionär
E-post: susanne_kollin@yahoo.se
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En levande stad ska erbjuda barn och ungdomar goda studiemöjligheter med början från småbarnpedagogiken till och med andra stadiet. Staden kommer redan nu att delta i ett projekt där barnen får ta del av förskoleundervisning under två års tid. På sikt ökar jämställdheten mellan barnen men också i samhället genom dylika projekt. Att även i framtiden erbjuda gymnasieundervisning på både svenska och finska i Hangö är ett måste för att bibehålla staden levande. Dessutom borde staden utgående från ett jämställdhetsperspektiv erbjuda ungdomar yrkesutbildningsmöjligheter som ett alternativ till gymnasieutbildningen.


Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Hangö sägs uppvisa en något snedvriden åldersstruktur, vilket naturligtvis också stämmer då en stor del av invånarna redan uppnått pensionsåldern. Å andra sidan är många av de äldre idag betydligt friskare och lever dessutom längre än vad tidigare generationer gjorde. Det är därför bra att minnas att hälsobefrämjande åtgärder, kulturell och social stimulans befrämjar ett sunt åldrande och ger livskvalitet för många år framåt.
Då sedan olika sjukdomstillstånd inträder är det viktigt att de äldre har möjlighet till ett tryggt boende med tillräcklig utrustning och mänskliga kontakter som den äldre kan lita på.
När social- och hälsovårdsreformen (Sote) införs är det viktigt att staden bevakar och tar aktivt del i hur äldreomsorgen förverkligas till Hangöbornas fördel.

Det är viktigt att samhället ser de äldre som en resurs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Först blev den ännu idag oumbärliga hamnen ute på udden till och därefter utvecklades Hangö till en industristad vilket den ännu idag är trots en del nedläggningar.

Förutom hamnverksamheten och industrierna finns det idag Hangöföretagare inom detaljhandeln men också inom restaurangbranschen och andra betjäningsbranscher som erbjuder personliga skräddarsydda tjänster till stadens invånare och turister. Jag anser att också dessa småföretagare behöver stöd för att överleva. Åtminstone får inte staden ta beslut som omöjliggör dessa företagares verksamhetsmöjligheter i framtiden.

Den utbyggnad av infrastrukturen som nu diskuteras och planeras i Nyland är oerhört viktig för alla företagare men också för stadens enskilda invånare.

Tiderna idag är andra och storindustrins tidevarv har gått oss förbi. Trots det finns det kvar representanter för industrin som fortfarande erbjuder arbetsmöjligheter för stadsborna, någonting vi alla kan glädja oss över.

Jag anser att det är viktigt att satsa på små- och mellanstora företag som förhoppningsvis kan bidra till ökad sysselsättning,

Lite utanför rubriken bör personer som vill etablera sig på orten erbjudas. om de så önskar, bland annat tomtmark där de kan bygga egnahemshus för sig och sin familj. Överlag borde staden kunna erbjuda mera tomtmark för intresserade stadsbor än vad den förmår göra idag.

Läs mer i vårt valprogram ›