Jessica Lerche

25

"Vill arbeta för ett tryggt, aktivt, trivsamt Grankulla med bästa möjliga service, och omsorg om dem som behöver den mest!"

Jag är utbildad pedagogie magister och arbetar som utvecklingschef vid föreningen Luckan, som producerar bl.a. stöd-, samhälls- och kulturtjänster för barn och unga, nyanlända och invandrare. Under största delen av mitt aktiva arbetsliv har jag främst arbetat inom området utbildning, ungdom och omsorg. Som ung arbetade jag som Granis första gängarbetare, ett viktigt förebyggande arbete som jag är stolt över att ha fått vara med om att utforma.
Mamma till 2 vuxna döttrar. Växt upp sedan tonåren i Grani, fött och fostrat mina barn och begravt mina föräldrar, och både jobbat och varit aktiv här i föreningslivet och i politiken (3 fullmäktigeperioder). Under min fritid är jag engagerad i olika förtroendeuppdrag och i kultur- och föreningsverksamhet.
Mina fokusområden är:
* Omsorg om våra barn och unga. Satsa på förebyggande arbete, tidigt ingripande för att motverka utslagning och ensamhet
* Omsorg och trygghet i livets alla skeden. Vill jobba för att vi blir väl omhändertagen då vi behöver extra stöd. Stöd skall erbjudas i ett så tidigt skede som möjligt så att både lidande för den enskilde individen och resurser sparas.
* Dagis, skola och utbildning av bästa kvalitet. Goda trygga miljöer som värnar om de ungas och personalens ork och välmående. De ungas medbestämmande och delaktighet i beslutsfattandet skall synas i planering och verkställandet
* Våra äldre bemöts med värdighet och omtanke, och får god service
* Vårt mångsidiga utbud av fritidsmöjligheter - föreningar, kultur och motionsmöjligheter - för alla åldrar ger livskvalitet och är Granis flaggskepp - det vill jag värna om.
* Vår goda service tryggas genom tillgång av kunnig tvåspråkig personal och av våra driftiga närföretagare
* De ekonomiskt kärva tiderna kräver välövervägda hållbara beslut, det handlar om att prioritera basservicen
* Ett hållbart miljömedvetet tänkande behöver genomsyra alla beslut. Värna om våra grönområden, vi vill inte leva i en asfaltdjungel. Jag är inte för något ormhus.
* Ett levande centrum för ung som gammal som erbjuder trivsamma mötesplatser. Det är allas vår sak att trygga vår service genom att flitigt nyttja våra tjänsteföretag och handla i våra affärer

Mina specialområden
* Bred kompetens om tredje sektorn och organisationsfältet i landet.
• Förebyggande arbete som stödjer barn och unga, antimobbningsarbete
• Projektproffs speciellt sektorövergripande utvecklingsprojekt och fundraising (EU-projekt)
• Utbildningsfrågor och kulturarbete

Förtroendeuppdrag
Medlem i styrelser och styrgrupper som stödjer barn och unga, kultur- och föreningsfältet samt motverkande av missbruk.
Axplock: Stadsfullmäktige 1997-2009, skol-, bildnings- eller ungdomsnämnden, 1997-2017,Grani äldreråd 2013-2015, Partifullmäktige ersättare SFP 2017-2020, Utskottet för bildning & småbarnsfostran, ersättare 2018-

Varför ställer jag upp igen?
Coronakrisen har gjort att jag ännu mer förstått betydelsen av närsamhället då vi alla befinner oss i ett sårbart och utsatt läge. Jag vill kavla upp ärmarna för att göra min samhällsinsats i det jag kan och vet bäst!

Namn: Jessica Lerche
Födelseår: 1963
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: utvecklingschef, ped.mag.
E-post: jessica.lerche@grankulla.fi
Tel: 0503733925
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Satsningar på den livslånga lärandet - en god småbarnspedagogik och
utbildning - är investeringar vi inte kan pruta på. För att våra barn och ungdomar skall ha de bästa förutsättningarna i livet är en god grundutbildning den bästa starten vi kan ge dem. Yrkesutbildningen och ungdomsverkstäder behöver också extra stöd i dessa kärva tider.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Barnperspektivet skall beaktas i alla kommunala
beslut, om vi vill bygga ett hållbart samhälle för våra unga. Grani skall erbjuda en trygg, trivsam och aktiv livs- och uppväxtmiljö för våra barn. Alla medel för att bekämpa droger, fysiskt och psykiskt våld och missbruk bör utnyttjas. De ungas medbestämmande och delaktighet i
beslutsfattandet skall synas i planering och
verkställandet i kommunen. Förebyggande verksamhet skall ha högsta prioritet,
såsom elevvård (som hoppas hålls i kommunens
regi), specialundervisning, mångsidig
fritidsverksamhet samt åtgärder som bekämpar
utslagning och marginalisering.
Stöd skall erbjudas i ett så tidigt skede som möjligt så att både lidande för den enskilde individen och resurser sparas. Integration av invandrare på svenska behöver också sin särskilda betoning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin i balans – men hur?
Ekonomiska stora utmaningar väntar bakom hörnet.
Vi kommer att i allt ökad utsträckning vara tvungna att hushålla med pengarna. I första hand bör vi satsa på basservicen och på en hållbar utveckling för de kommande generationerna. Vi vill bibehålla Granis självständighet i gott fungerande samarbete med våra grannkommuner som tidigare.
En sund ekonomi är förutsättning för en välmående kommun och dess invånare i alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›