Anders Järvenpää

43

"Lyckliga invånare bygger ett framgångsrikt och jämlikt Åbo tillsammans. Vi respektar våra medmänniskor även om vi inte är överens."

Hej! Jag är Anders, åbobo sedan 50 år och livsstilscyklist samt en intensiv föreningsmänniska med över 60 års kumulativ erfarenhet av diverse förtroendeuppdrag. Jag har arbetat med telefoni i över 30 år och är sedan 20 år centralchef vid en av de mindre finska teleoperatörerna.

Som stadsfullmäktig i Åbo vill jag föra en politik som främjar den enskilda invånarens intressen med betoning på det svenska och på det långsiktiga: nära till skola, låg tröskel till vård, människonära omsorg för våra äldre, förebyggande åtgärder för att främja mental hälsa och för att motarbeta utanförskap samt en rimlig användning av våra skattemedel.

Mina fritidsintressen är tekniska och de handlar till största delen om historiska telekommunikationer och om järnvägen. Sommartid kan du träffa mig som tågklarerare vid några museijärnvägar i Finland och i Sverige. Jag värderar betalt och obetalt arbete för vårt gemensamma bästa lika högt. Ungefär hälften av allt arbete jag utför sker inom ramarna för ideell obetald talkobaserad föreningsverksamhet. Jag hävdar att vi bör försöka involvera allt fler människor i aktivt samhällsbyggande genom att delta i frivilligverksamheter och att detta i synnerhet gäller dem som är nya i vårt samhälle.

Jag tror på mångfald och respekt för andras integritet och tankar som en värdegrund för vårt samhälle. Annat vore enfaldigt. Konflikter bör lösas genom diskussioner och medling.

Vårt svenska språk är en synnerligen viktig del av min tillvaro. Jag försöker främja språkets användning så gott jag kan och speciellt inom mitt eget arbete. Vi behöver arbetsplatser både inom den privata och inom den offentliga sektorn där vi kan använda svenska obehindrat. Vi behöver hitta ytterligare incitament för majoritetsbefolkningen att lära sig och använda både svenska och främmande språk för sitt eget och samhällets bästa och för att bättre förstå världen vi lever i.

Namn: Anders Järvenpää
Födelseår: 1968
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Telefonmästare

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Det övergripande syftet med samhällets verksamhet är att tjäna människan och hennes behov som alltid bör stå i centrum men vi måste samtidigt göra något åt den stora belastningen våra livsval förorsakar vår gemensamma planet.

Vi behöver även här i Åbo arbeta tillsammans för ett samhälle som är mera skonsamt mot miljön, men det behöver inte ske på bekostnad av ett gott, innehållsrikt och bekvämt liv. Däremot måste vi vara beredda på att göra förändringar i vår ofta slösaktiga livsstil. Vi behöver exempelvis bygga fler hus i trä och färre i betong och röra oss mer för egen maskin.

Miljövänlig teknik och arbetsmetoder är dessutom i många fall även god affärsverksamhet och skapar nya arbetsplatser som ger större skatteintäkter. Skatter är nödvändiga för att få det gemensamma att fungera.

Åbo stad bör i samarbete med i första hand lokala företag försöka främja miljövänlighet och klimatsmarta lösningar inom hela sin verksamhet eftersom detta skulle gagna regionens ekonomi.

Trots att stora framsteg gjorts under senare år behöver Åbo stad genom sina dotterbolag fortsättningsvis verka för att produktionen av el och värme i allt mindre grad baserar sig på fossila bränslen.

Föråldrade tankemodeller som ger sig uttryck i att stora ytor allt jämt reserveras för privata personbilar bör överges till förmån för moderna strukturer i vilka miljö- och kretsloppstänk står i fokus. Bilen finns givetvis kvar men dess betydelse i en stadsmiljö bör minska och den bör i första hand reserveras för dem som inte har andra alternativ att röra sig. Vi ska inte göra det orimligt dyrt och krångligt att vara bilist.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Ett väl fungerande näringsliv är en av välfärdssamhällets grundpelare. Åbo stad bör arbeta för att förbättra näringslivets förutsättningar genom att skala bort onödigt krångel och byrokrati speciellt kring byggande och genom att se till att fastigheter, (järn)vägar, vatten, avlopp, ström och telekommunikationer finns tillgängliga till en rimlig kostnad.

Arbetsplatserna bör i huvudsak planeras så att arbetsresorna kan hållas rimliga och kan göras för egen maskin eller med tåg, spårvagn eller buss.

Åbo stad bör arbeta för en utveckling av järnvägen till Helsingfors. I väntan på en rakare linjedragning vidare från Salo borde partiellt dubbelspår anläggas på de sträckor mellan Åbo och Salo en analys visar att de ger det bästa utfallet för att förbättra tågens möjlighet att hålla tidtabellen, för att möjliggöra hög turtäthet och för att erhålla rimlig motståndskraft mot trafikstörningar.

Stadens ekonomi bör skötas med gott förstånd. Jag ogillar projekt vars kostnader inte kan förutspås. Uppenbarligen föreligger brister i vissa av Åbo stad ingångna upphandlingsavtal eftersom kostnaderna för avsevärda projektfördyringar har bekostats av oss skattebetalare. Med erfarenheter inom avtalsjuridik upplever jag detta som både orättvist och klantigt och vill se en förändring.

Vi behöver uppenbarligen mer skatteintäkter för att finansiera våra samhällsfunktioner men det borde i första ske genom ökad ekonomisk aktivitet och genom bekämpning av grå ekonomi. Skattetrycket för den enskilde borde om möjligt inte ökas och det måste löna sig att arbeta.

Inom vård och omsorg vill jag se en utveckling mot förebyggande åtgärder eftersom det är billigare att förhindra en skada än att betala för att åtgärda den när den redan har inträffat. Vi ska således sträva till att ofta genom förhållandevis enkla och billiga metoder försöka förhindra exempelvis social utslagning och mentala problem samt ge tillräckligt stöd åt våra äldre som vill bo hemma för att undvika de stora kostnader som utslagning, olyckor och sjukdom medför.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Först och främst bör vi röra oss för egen maskin, till fots och på cykel eftersom det är miljövänligt och främjar vår hälsa, motverkar sjukdomar, och bidrar således även till en god ekonomi.

När vi vill resa längre till lands bör vi använda järnvägen och åka tåg som är det mest energieffektiva fortskaffningsmedlet. Jag vill se ett regionaltågtrafiksystem på järnvägarna mellan Åbo och Salo, Loimaa och Nystad med tåg som går på fasta tider varje timme och som möjliggör arbetspendling och i framtiden även en tätare samhällsstruktur utmed banorna. Regionens järnvägar har mycket outnyttjad potential för samhällsbyggande och främjande av välstånd.

Inom Åbo bör vi satsa på säkra gång- och cykelvägar samt spårväg (för tredje gången) som sträcker sig till Reso och S:t Karins. Bussarna bör övergå till eldrift där det är rimligen möjligt och när förbränningsmotorer fortsättningsvis används bör de drivas med bränslen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Åbo stad borde dock för sin del medverka i att reda ut (miljö)problemen tillverkningen av ackumulatorer för eldrivna fordon förorsakar innan man helhjärtat går in för den utvecklingen. Även andra energilagringsformer, såsom vätgas, och deras för- och nackdelar bör beaktas.

Inom godstrafiken bör staden stöda en utveckling som främjar sjö- och järnvägstransporter exempelvis genom att i samarbete med staten utveckla finansierings- och verksamhetsmodeller för anläggandet och underhåll sidospår för industrins behov. Möjligheterna till vagnslasttrafik på järnvägen bör i samarbete med staten främjas för att underlätta näringslivets tillgång till miljövänliga transporter till ett konkurrenskraftigt pris.

Flygresor innebär ett stort slöseri med naturresurser. Åbo stad ska således inte bekosta flygresor med skattemedel och staden ska för sin del verka för att flygbränsle i framtiden beskattas enligt samma principer som bränsle för övriga fortskaffningsmedel.

Läs mer i vårt valprogram ›