Isabella "Bella" Alen

3

"I Raseborg ska alla invånare leva ett bra liv"

Jag är den oslipade politikern, 48-åringen, trebarnsmamman som har gråa hårstrån vid tinningen och skrattrynkor runt ögonen. Min hemort är Raseborg. Jag är född i Karis, uppvuxen i en företagarfamilj, och tack vare kärleken flyttade jag sedan till Ekenäs.

Jag är väldigt ärlig och rak i min kommunikation. Kanske lite väl rak kan en del tycka. Men om vi inte kan prata om problem så tror jag inte heller att vi kan hitta lösningar på dem. Att sopa saker under mattan har sällan hjälpt.

Politik är ingen enmans show, det är tillsammans med invånare, förtroendevalda och tjänstemän som vi når de bästa resultaten.

Jag är nu efter fyra år ännu mera övertygad om att en politiker med mina värderingar behövs i vår stad.

Jag tror att en bra politiker har ett utvecklat kontaktnät och känner till andras styrkor och kompetenser.

Som politiker vill jag lyssna på invånarnas vardagsproblem. Vad är det som håller dig vaken klockan fyra på natten? Är det funderingar kring dina barns skolgång, framtida jobb möjligheter eller funderar du om dina nära anhöriga får en bra äldrevård.

Bästa hälsningar,
Bella

Namn: Isabella "Bella" Alen
Födelseår: 1972
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs, Raseborg
Titel: Alumnkoordinator / studiesekreterare
E-post: bella.alen@hotmail.com
Tel: 0407032128
www: https://bellaalen.blogspot.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Alla barn och elever i Raseborg ska få en god och likvärdig utbildning, oavsett var i staden de bor. Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. För att uppnå detta vill jag säkra att det finns tillräckligt med resurser och assistenter. Assistenter som ska hjälpa lärarna med det praktiska arbetet i skolan. Därmed får lärarna möjlighet att ägna sig åt det de är utbildade till, att undervisa.

Jag kommer också aktivt att jobba för att ett barns skolresa tidsmässigt inte blir för lång. Skoltransporten ska vara kostnadseffektiv men absolut inte på skolbarnens bekostnad.

Alla barn har rätt till ett hälsosamt liv och jag kommer även i fortsättningen att jobba för att Raseborgs kostpolicy följs. Vi ska erbjuda stadens barn och elever mat lagad av bra råvaror som ger god hälsa och hållbar utveckling. Vi ska fortsätta att minska på mängden halvfabrikat. Maten ska produceras så nära kunden som möjligt. Våra barn och ungdomar ska tycka om maten och måltiderna ska serveras i en trivsam miljö. Jag vill att vi ska främja en hälsosam livsstil.

Vi måste satsa på våra skolgårdar och lekisgårdar. Dessa platser ska stimulera barnen till rörelse.

IT i skolorna har kommit för att stanna och vi bör se till att vi har bra redskap för både personal och skolbarn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det ska vara enkelt att bo och leva i Raseborg. Behoven ser olika ut beroende på var man befinner sig i livet. Jag vill att Raseborg ska erbjuda olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt, inflytelserikt och bra liv som möjligt.

Hobbyer är en viktig del av välmående. Motion ökar välbefinnande, oberoende om det är bollspel, simning, gymnastik, skidning eller något annat. Jag vill att staden ska stärka kommuninvånares och medborgarorganisationers delaktighet i fritidsverksamheten i och med att motion och fritidssysselsättning är en viktig del av välmående för familjer.

Jag vill att man mera aktivt lyssnar på ungas önskningar och behov. Unga har rätt att vara med och bygga upp Raseborg.

Jag vill också att vi ska lyssna på de äldre invånarnas önskemål och behov så att de har möjlighet till ett liv på sina egna villkor. En känsla av delaktighet stärker välbefinnandet och förebygger ensamhet.

Jag tycker det är viktigt att säkerställa att de äldre på våra boende får god kost och daglig aktivitet samt motion enligt vad den egna hälsan tillåter

Jag tycker också det är väldigt viktigt att staden finns som starkt stöd för alla ensamvårdare. De ska känna att det är en låg tröskel för att ta kontakt för att orka i vardagen.

Jag vill att vi ska erbjuda våra äldre invånare möjligheter att motionera och ägna sig åt kulturella aktiviteter. Jag vill också att vi i fortsättningen mera aktivt erbjuder äldre att komma till tals i beslutsfattandet genom äldrerådet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Raseborg har idag många utmaningar, bland annat befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen och det ekonomiska läget. Saker man inte kan sopa under mattan och tro att de försvinner av sig själv.

Jag vill se en satsning för att öka befolkningen, främst i åldern mellan 25 - 40. Raseborg ska attrahera ”familjebildare” till staden. Vi ska också satsa på arbetspendling, göra det enkelt för dessa familjer att bo och leva i Raseborg.

Närheten till en vacker natur är viktigt för staden när det gäller att locka besökare men det är också en resurs för de som bor i Raseborg.

Jag vill att den unika lokala identiteten i de mindre orterna ska bevaras. Värdet av de små orternas karaktär är viktigt för Raseborg. Vår landsbygd ska utvecklas och vara levande. Jag vill att Raseborg ska erbjuda en god bebyggd miljö där det ska finnas goda möjligheter till boende både på landsbygd och i tätort.

Näringslivet är en viktig faktor för staden som helhet. Det krävs hårt arbete för en positiv utveckling. Jag vill att staden ska ha ett gott samarbete med näringslivet. När ett nytt företag kontaktar staden ska det finnas en god beredskap och tillgång till mark och lokaler och information. Jag vill att staden ska erbjuda ett bra företagsklimat och det ska vara enkelt att etablera, driva och utveckla företag i Raseborg.

En förutsättning för att näringslivet ska vara starkt i vår stad är att se till att vi också kan erbjuda utbildning på alla nivåer i staden. Därför är samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och andra lärosäten i vår stad av stor betydelse.

Läs mer i vårt valprogram ›