Hanna Holmberg-Soto

593

"En barnvänlig kommun gör trygga och hållbara val för alla"

Jag jobbar som ledande socialarbetare och är pol.mag. från Helsingfors universitet. Jag har jobbat på barnskyddet i 15 år och har i praktiken sett, vilka följderna och kostnaderna är, då barn saknar rätt till trygghet och skydd. Jag vill arbeta för att alla barn har en rättvis chans i livet, och att familjer får det stöd de behöver, enkelt och i rätt tid.

Jag är mamma till två härliga barn i lågstadieåldern och till vår familj hör också hundar och mycket fotboll. Inom min närmaste familj umgås vi på fem språk och därför vet jag dess rikedom, men också vikten av att få service och bli förstådd på sitt hemspråk.

På grund av coronakrisen och klimatförändringen behöver vi långsiktiga, miljövänliga och hållbara beslut för att öka på välmåendet i samhället och i barnens vardag och framtid. Jag tror att vi kan ha mycket nytta av de digitala lösningar som finns, samtidigt som sociala medier inte får vara en ny våld- och mobbningsplattform.

Namn: Hanna Holmberg-Soto
Födelseår: 1981
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Ledande socialarbetare, pol.mag.
E-post: holmbergsoto@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

När beslutsfattandet utgår från barnets bästa, blir resultaten i fråga som fråga väl genomtänkta och långsiktiga, med fokus också på hållbar utveckling och en trygg framtid för oss alla. Jag vill arbeta för att våra barn ska få växa upp i en trygg närmiljö, där vi vuxna tillsammans tar ansvar. Barnfamiljer ska få det stöd de behöver i rätt tid med hög kvalitet på rådgivning, dagvård och utbildning. Daghem och skolor skall vara platser med tillräckligt många trygga vuxna för alla barn. Utöver personalen finns det ännu utrymme för flera frivilliga vuxna i skolorna, som mor- och farföräldrar. Inget barn ska känna sig utesluten, ensam eller behöva vara rädd för mobbning eller våld.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

I Finland är de flesta vuxna stilla största delen av den vakna tiden och två tredjedelar av barn och unga rör inte på sig tillräckligt. Fysisk inaktivitet leder till massiva kostnader och folkhälsoproblem. Samtidigt vet vi att motion och hobbyverksamhet förebygger sociala problem och främjar delaktighet och välmående. Jag vill arbeta för att alla barn har jämlika möjligheter till hobbyn, oberoende av familjens ekonomiska situation. Det är viktigt att det finns tillräckligt med avgiftsfritt, lokalt och inspirerande motionsutbud, också utomhus. Idrottsföreningar bär en central roll och behöver stöd för att kunna erbjuda verksamhet med hög kvalitet till överkomliga priser för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Oberoende av sote-reform, måste servicen inom social- och hälsovården utvecklas, förbättras och vara lättillgängliga för alla. Jag vill arbeta för att alla ska ha tillgång till den vård och omsorg de behöver både nu, under kommande övergångsperiod och senare i det nya välfärdsområdet. Min målsättning är att vi i framtiden har innovativa lösningar och serviceformer som effektivt beaktar den enskildas behov.

Läs mer i vårt valprogram ›