Caroline Högel

34

"Jag gör mitt bästa för ett gemensamt och välmående Sibbo."

Jag är född och uppvuxen i Nevas, Sibbo och har alltid varit engagerad i politik. Jag har suttit med i två ungdomsfullmäktige perioder (2013-2018), sedan kommunalvalet 2017 är jag ordinarie medlem i Fritidssektionen och sedan 2019 är jag ordinarie medlem i Bildningsutskottet. Jag är även medlem i SFPs lokalavdelning i Sibbo.
Som bäst håller jag på med min magisterutbildning i genetik och genomik vid Helsingfors Universitet.
Jag är en välvillig person med stark vilja. Jag bryr mig om omgivningen och mina medmänniskor och därför vill jag arbeta för välmående kommuninvånare, utbildning och en klimatsmart kommun.

Namn: Caroline Högel
Födelseår: 1997
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo | Nevas
Titel: Studerande
E-post: hogelcaroline@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Tvåspråkig vård och omsorg med hög kvalitet skall finnas tillgänglig för alla åldersgrupper. Kommunen skall också stöda närståendevårdarna som väljer att ta hand om deras familjemedlemmar.
Äldre som vill bo hemma skall ha möjlighet till en bra tvåspråkig hemvård och när de själv önskar eller då det är bäst för dem att flytta till ett serviceboende, så skall de ha möjlighet till det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

För att uppnå den bästa skolan eller det bästa skolsystemet i Sibbo, så måste man också fokusera på småbarnspedagogiken, de ungas välmående och andra stadiets utbildning (gymnasium och yrkesskola).
Vi är en tvåspråkig kommun och därmed skall den svenska kvaliteten i undervisningen och småbarnspedagogiken bibehållas.
Jag förespråkar mindre enheter och jag arbetar för byskolornas bevarande. Det är också viktigt med mindre gruppstorlekar i skolorna, så att varje elev får just den uppmärksamhet som hen behöver. Det är även essentiellt att de nuvarande timresurserna inte reduceras.
Byskolorna är inte en språkfråga, för att bevara byskolorna måste det få byggas i byarna så att elevantalet ökar. Familjer skall få välja om de vill att deras barn går i en finsk språklig skola, språkbad eller en svensk språklig skola, till exempel en by skola. Barn är väldigt duktiga på att lära sig nya språk i en tidig ålder och därför skulle finskspråkiga barn lära sig svenska snabbt om de skulle gå i en by skola. Ett hjälpmedel skulle vara att man anställer en hjälplärare med finska och svenska kunskaper som vid behov kan hjälpa barnen på klass 0-2. Att ha en byskola med svenska och finska elever skulle förstärka by kulturen och samhörigheten i byarna. Dessutom skulle de finsk språkliga och svensk språkliga barnen lära sig väldigt mycket av varandra!

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

En klimatsmart kommun innefattar hållbart byggande, hållbar utveckling och hållbara beslut.
Besluten som görs i kommunen skall vara långsiktiga lösningar på de problem vi har idag. De byggnader som planeras in i Sibbo skall göras så klimatsmarta som möjligt medan de är så fungerande och hållbara som möjligt. Kommunen bör även utnyttja de fastigheter som redan finns och restaurera dem ifall nödvändigt.
Kollektivtrafiken i Sibbo skall vara så ändamålsenlig som möjligt. Linjerutterna bör anpassas till invånarnas behov och anslutningsparkeringarna skall bli mera omfattande.
Sist men inte minst, så ska kommunens verksamhet vara möjligast miljö- och klimatvänlig.

Läs mer i vårt valprogram ›