Eva-Lena Gästrin

595

"En fungerande vardag för familjerna i Esbo"

Jag är lokalpolitiker i Esbo. Sedan 2017 är jag medlem av Esbo stadsfullmäktige och ha också många andra förtroendeuppdrag, bla är jag medlem av Nämnden Svenska Rum där vi behandlar skolfrågor i Esbo.

För mig är värderingar som trygghet, jämlikhet och hållbar utveckling viktiga. Servicen ska fungera så att familjerna har det bra. Alla familjer är olika och har olika behov. Samma lösning passar inte för alla och det behövs flexibilitet. Ingen får diskrimineras.

Jag är sjukskötare och också simlärare och företagare.

Jag bor i Gröndal i Esbo med min son. Som barn har jag också bott i Fågelberga och Mäkkylä.

Namn: Eva-Lena Gästrin
Födelseår: 1979
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Sjukskötare (högre YH), simlärare, företagare
E-post: egastrin@gmail.com
www: https://www.evalenagastrin.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det finns många olika sorters familjer och det är viktigt att servicen fungerar så att familjerna har det bra oberoende om man är en barnfamilj, en familj med ensamförälder, en familj utan barn, singel eller något annat. Alla beslut som fattas bör beakta att familjerna är olika och har olika behov. Samma lösning passar inte alla och det behövs flexibilitet. Ingen grupp får diskrimineras då beslut fattas.

Som invandrare bör man kunna integreras också på svenska, om man så själv önskar. Alternativet med fördelar och nackdelar bör presenteras för invandrarna så de kan fatta ett informerat beslut

Bra och fungerande service som utgår ifrån invånarnas behov kostar pengar. Då det finns ett behov av att spara behöver man se till att servicen hålls på en bra nivå och istället se till att servicen ordnas på ett effektivt sätt; utan överlappningar och onödiga funktioner och med möjligast lite byråkrati.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Alla barn har rätt till en trygg skolgång, utan mobbning. Skolvägen skall vara trygg och möjligast kort. Eleven skall självständigt kunna ta sig till skolan antingen gående/cyklande eller med en direkt bussförbindelse. Ifall skolskjuts behövs i form av skoltaxi skall den ordnas till barnets båda adresser, ifall barnet skulle ha två hem.

Elever med specialbehov skall få det stöd som behövs för att kunna gå i skola på lika villkor som andra elever. Alla barn som behöver eftermiddags- och morgonvård skall få det, oberoende ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Det är viktigt att det är lätt för kommuninvånarna att göra val som är bra för miljön. Det skall tex vara lätt att återvinna. Man skall inte behöva ta sig en lång väg till en återvinningsstation utan de skall finnas nära invånarna.
Företag skall uppmuntras till att återvinna avfall och göra miljömedvetna val.

Läs mer i vårt valprogram ›