Björn Fant

660

"Grundskolan och gymnasiet skall vara allmänbildande och elevernas individuella behov bör beaktas. Företagens behov skall beaktas i all planering. Helsingfors bör vara företagarvänligt."

Jag är född i Österbotten och blev student från Vasa Svenska Lyceum. Efter studierna vid Helsingfors universitet blev jag fast boende i Helsingfors. Arbetet för min doktorsavhandling i fysik gjorde jag vid Forskningsinstitutet för Atomfysik i Stockholm, men arbetsgivaren under hela yrkeskarriär har varit Helsingfors universitet, där jag utfört forskningsarbete och undervisat.

Genom min utbildning har jag skaffat mig erfarenhet och kunskap att sätta mig in i svåra frågor. Av politiker i en storstad som Helsingfors kan man inte kräva att hen sätter sig in i alla projekts detaljer, men han/hon måste övervaka att kommunala upphandlingar sker med eftertanke och med omsorg om kommuninvånarna. Kvalitetskriterier ska betonas, så att vi alla får den service som vi har rätt till.

Jag är intresserad av samhällsfrågor och har energi att sätta mig in i beredningen av beslut som skall fattas i våra gemensamma angelägenheter.

Namn: Björn Fant
Födelseår: 1942
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Docent
E-post: bjorn.fant@helsinki.fi
Tel: +358505003280

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildningens centrala roll för samhällets utveckling kan inte för mycket betonas. Vår grundläggande utbildning skall vara allmänbildande och den skall beakta elevernas individuella behov. Grundskolan behöver därför resursmässigt stödas för att en individualiserad utbildning blir möjlig. På detta sätt stöds elevens individuella utveckling samtidigt som en eventuell utslagning motverkas. Alla elever har inte förutsättning eller motivation att tillgodogöra sig en teoretisk utbildning. De kan behöva träna sina praktiska färdigheter för att upprätthålla motivationen.
Gymnasiet bör vara allmänbildande. Andra stadiets yrkesutbildning ska samarbeta med närsamhällets näringsliv. I den praktiskt inriktade utbildningen är det viktigt att ta hand om alla elever så att de får ett avgångsbetyg. Vi bör medverka till att fler praktik- och lärlingsplatser skapas. Med dessa åtgärder kan vi bidra till att vår sysselsättningsgrad ökar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vid omorganisationen av social- och hälsovården skall patienten sättas i fokus, inte administrationen. Det bör vara möjligt att utgående från nuvarande strukturer utveckla hälsostationerna så, att patientservicen fungerar smidigt. Den närservice som hälsostationerna nu erbjuder får inte minskas. Lyckligtvis finns specialistvården nära i Helsingfors.

Socialservicen med äldreomsorgen inräknad hör hemma i kommunen. Äldreomsorgen i Helsingfors fungerar inte lika bra som på mindre orter och därför behövs nya insatser. Det är vår plikt att se till att hemvården och vården på anstalt fungerar så, att de äldre kan känna sig trygga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Helsingfors är en stad stadd i stark utveckling. Staden är landets motor och därför är inflyttningen från övriga delar av landet och från utlandet mycket stor. Behovet av nya bostäder är stort och detta kräver ett koncentrerat byggande, också på höjden. Särskilt fokus bör fästas vid produktionen av hyresbostäder. Människornas trivsel ska beaktas vid all planering. Den urbana miljön ska även ha grönska; grönområden och rekreationsområden vid stränderna ökar trivseln. Kollektivtrafiken måste löpa smidigt och vara så attraktiv, att privatbilisterna väljer den. Både stadens invånare och pendlare är betjänta av väl tilltagna parkeringsplatser vid tåg- och metrostationerna utanför stadens absoluta centrum.

Läs mer i vårt valprogram ›