Jan-Erik "JEJE" Eklöf

587

"Vill arbeta för en god vård på patientens modersmål, en välmående skolungdom och ett rättvist samhälle var kommuninvånarnas intressen i högre grad tas i beaktande vid stadsplanering. Staden bör betala marknadspriser när staden löser in mark för bostadsbyggen."

Jag har alltid haft ett stort intresse för idrotts- och föreningsverksamheten. Speciellt fotboll ligger nära mitt hjärta. Jag arbetar som verksamhetsledare för Stafettkarnevalen. För tillfället är jag viceordförande i HIFK fotbollsförening och ordförande för HIFK Fotboll Ab. Spelar även fotboll i HIFK:s seniorlag. Jag har sedan 2006 arbetat med att utveckla den svenskspråkiga servicen inom Helsingfors Nylands sjukvårdsdistrikt, som ordförande för HUS nämnd för den språkliga minoriteten. Nämnden utarbetade det första tvåspråkighets programmet redan 2007, vilket vi nu uppdaterade 2020. Jag satt med i arbetsgruppen för byggandet av Dickursby kyrka och är glad över att svenska språket har en synlig ställning i kyrkan. Under de senaste åren har jag haft nöjet att leda mötena i Vanda svenska församlingsråd. Samarbetet med kyrkoherden har varit såväl resultatinriktat som gott. Blev invald i Kyrkofullmäktige med flest personliga röster i hela Vanda och sitter även med i gemensamma Kyrkorådet. Jag är styrelsemedlem i fastighetsbolaget som ägs av Kyrkan i Vanda. Valdes 2018 till viceordförande för samfällighetens fastighetsdirektion. Förra året valdes jag även in i Borgå stifts stiftsfullmäktige. Det blir en hel del möten mao varvat med fotboll och fotbolls matcher.

Namn: Jan-Erik "JEJE" Eklöf
Födelseår: 1966
Kommun: Vanda
Hemort: Bäckby
Titel: Verksamhetsledare
E-post: jan-erik.eklof@sfp.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det viktigaste i kommunen är att vi har välmående kommuninvånare. Det handlar om att vi har ett fungerande hälsovårdssystem, som ger vård på patientens modersmål. Forskning visar att språket är en viktig komponent i en lyckad vårdsituation. Språket påverkar även patientsäkerheten. Vårdpersonalen bör förstå patienten till hundra procent och patienten bör förstå vårdpersonalen och vårdföreskrifterna. Välmåendet handlar även om att våra unga skall känna sig trygga i skolan och att skolan förhindrar och motarbetar alla former av mobbing. Dagens skolungdom mår även fysiskt dåligt. Varje elev skall motiveras till att röra på sig minst en timme under skoldagen. Det kan handla om att tillsammans med eleverna planera meningsfulla aktiviteter under rasterna, pausgymnastik och innovativa sätt att baka in motion och rörelse i undervisningen. Välmående handlar även om att kommuninvånarna får en rättvis behandling av kommunen. Det måste bli ett slut på tvångsinlösningar, var staden roffar åt sig privatpersoners marker för att göra stora vinster på att bygga nya bostadsområden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Vanda stad skall fortsätta med att samarbeta med idrottsföreningar för att kunna erbjuda kommuninvånarna mångsidiga möjligheter till motion och idrott. Inom föreningarna finns det stor kunskap om hur man borde förbättra invånarnas möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Investeringar i idrott och motion är en investering för framtiden. Samhällsnyttan av fotbollen i Finland beräknas vara 770 miljoner euro per år. I direkta inbesparingar inom hälsovården talar vi om en summa på 358 miljoner euro. Samhället drar även direkt ekonomisk nytta av allt frivilligt arbete som görs inom idrottsföreningar. Fotbollen motverkar även utanförskap och minskar på kriminellt beteende, samt motarbetar mental ohälsa. Dessa inbesparingar och den nytta som jag nämner ovan gäller alltså enbart vad fotbollen för med sig för samhället. När det gäller hela idrotts- och fritidssektor torde nyttan vara mångdubbel.

Läs mer i vårt valprogram ›