Nina Colliander-Nyman

8

"Politik är att genom samarbete fatta goda beslut"

Jag har bott i Grankulla större delen av mitt liv och har varit aktiv i kommunalpolitiken sedan 2012, då jag invaldes för första gången. Under de två senaste fullmäktigeperioderna har jag suttit i Svenska utskottet för utbildning och småbarnsfostran, först som viceordförande och under de senaste fyra åren som ordförande.
Jag är stolt över vår stad och över den höga kvaliteten både då det gäller dagvård och skolor. Vår småbarnspedagogik och förskola fick nyligen huvudstadsregionens bästa resultat – skolvitsordet 9,2 – i en gemensam kundenkät.
Till utbildningen är jag journalist och pol.mag. och till min familj hör min man, tre barn som alla gått i dagis och skola i Grankulla, och en golden retriever.
Att Grankulla tre år i rad har rankats som den plats där de nöjdaste kommuninvånarna bor hänger ihop med en välskött ekonomi som ger möjlighet till satsningar på god service för kommuninvånare i alla åldrar – från småbarn till seniorer.
Det jag lärt mig under mina år som förtroendevald är hur viktigt det är med samarbete och kommunikation. Det gäller att kunna jobba tillsammans och över partigränserna för att kunna fatta goda beslut. Jag fortsätter gärna med det arbetet!

Namn: Nina Colliander-Nyman
Födelseår: 1967
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Pol.mag., journalist & kommunikatör
E-post: nina.colliander-nyman@kauniainen.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Bildningssektorn kommer i framtiden att vara kommunens största uppgift. Våra skolor är attraktiva och håller hög kvalitet och det gäller att fortsätta jobba för att upprätthålla den kvaliteten också framöver. I en bra skola finns det tillräckliga resurser, en välmående personal och välmående elever.
Vi kan vara stolta över våra skolor men vi skall samtidigt fortsätta utveckla dem.
Det är också viktigt att det finns tillräckligt många vuxna och assistenter i skolan.
Till skolvardagen hör också det som sker i skolan efter skoldagen. För de yngre barnen handlar det om eftermiddagsverksamheten, och för de äldre om klubbverksamhet. Grankulla har nyligen fått statsunderstöd för att köra igång den så kallade Granimodellen, som innebär att staden tillsammans med föreningarna kan ordna hobbyverksamhet för ungdomar direkt efter skoldagen. Det här är en utveckling som många har efterlyst och som kan skapa meningsfull sysselsättning för många elever genast efter skoldagens slut.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Grankullas småbarnspedagogik och förskola fick ifjol huvudstadsregionens bästa resultat - skolvitsordet 9,2 - i en gemensam kundenkät. Jag vill gärna fortsätta jobba för att våra daghem och skolor ska kunna fortsätta hålla samma höga kvalitet framöver. Det är också viktigt att barnfamiljer ges möjligheter att själva bestämma hur de vill sköta sina yngsta. Då vi behandlade budgeten i fullmäktige i december föreslog jag att vi inte skulle skära i hemvårdsstödets kommuntillägg för under tvååringar. Mitt förslag fick understöd över partigränserna och Grankulla var därmed den enda av huvudstadsregionens städer som lät bli att sänka stödet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att Grankulla tre år i rad har rankats som den plats där de nöjdaste kommuninvånarna bor hör ihop med en välskött ekonomi som därmed ger möjlighet till satsningar på god service för kommuninvånare i alla åldrar - från småbarn till seniorer. Närheten till naturen, goda förutsättningar för motion och rekreation, välfungerande närservice och närdemokrati är alla viktiga ingredienser för att kommuninvånarna skall må bra. Allt detta vill jag gärna fortsätta jobba för och värna om. I efterdyningarna av coronapandemin kommer det att behövas extra satsningar på välmående, eftersom man har sett ett ökat illamående i många åldersgrupper som en följd av social distansering och ensamhet under pandemin.

Läs mer i vårt valprogram ›