Christina Landén

32

"Ett ännu bättre Raseborg Jag är intresserad av hur beslut görs i kommunen. Jag har två vuxna barn som flyttat hemifrån och tänker att jag nu har tid för annat. Kanske jag kan bidra med någonting för det gemensamma goda. För att Raseborg ska bli ännu bättre än vad det är. Jag är medlem i kvinnoförbundet och jag är intresserad av frågor som berör jämställdhet. Jag jobbar även gärna för en god anda i kommunen. Positiva framtidsplaner och projekt gör att Raseborg blir ännu attraktivare så att vi får mera inflyttning. Beslut som görs ska vara hållbara och beakta såväl invånare och miljö aspekter. Tillsammans kan vi vad som helst! "

Jag är 48 år gammal och bor i Ekenäs. Jag är utbildad småbarnspedagog och klasslärare. Jag är speciellt intresserad av frågor som berör barn och unga. Jag har arbetat på daghem och skolor både på finska och svenska. Jag för gärna barnens talan och skulle även gärna se och höra mera barn och ungas åsikter och tankar då vi gör beslut inom kommunen.
Andra viktiga ämnen för mig är jämställdhet och likabehandling samt frågor som berör miljö och hållbar utveckling.
Jag vill vara med och skapa ett ännu bättre Raseborg!

Namn: Christina Landén
Födelseår: 1972
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs
Titel: Ped. mag./Klasslärare
E-post: christina.landen@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jag är intresserad av frågor som berör jämställdhet och likabehandling. I en kommun bör det finnas planer och strategier för hur dessa syns på de kommunala arbetsplatserna.
Alla skall känna sig välkomna och lika viktiga inom kommunen. Oberoende av ålder,språk, religion, kön eller annat skall alla bli bemötta lika.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Alla i kommunen ska känna sig delaktiga i de beslut som görs. Poilitiken ska göras begriplig och beslut ska motiveras och kommuniceras så tydligt att invånarna vet vad som är på gångs. Att känna delaktighet är viktigt.
Alla är med om att forma en välmående kommun. Jag efterlyser projekt där invånarnas välmående är högst upp på listan. Hur kan vi öka känslan av samhörighet? Hur kan enskilda kommuninvånares behov och de som vill hjälpa mötas? Jag tror att vi behöver engagera även frivillig verksamhet, eftersom pengar inte finns i det oändliga.
Med oro har jag följt med hur barn och unga mår dåligt och psykologerna är överbelastade. Den ekvationen går inte ihop. Vi måste sköta om våra barn och unga tidigt så att problemen inte växer större.
Vi skulle behöva mera skattebetalare till vår kommun. Med en positiv anda och genom att tala positivt om vår kommun hoppas jag att vi kan locka flera familjer att välja just Raseborg som boningsort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Pengar, politik och det bästa för miljön kanske inte alltid är lätt att få att gå ihop. Men jag kommer att göra mitt yttersta för att föra fram att miljö och natur inte längre kan förbises. Det påverkar allas välmående.
Under pandemin har vi märkt hur viktigt det är med promenadstråk och platser där man kan vistas utomhus. Mera ställen där man kan motionera i vacker natur utan att naturen tar skada. Flera lättrafikleder kunde finnas. Kanske vi till och med kan locka turister hit med möjligheter till mångsidiga aktiviteter utomhus, och samtidigt skapa nya arbetstillfällen.
Det är vikitgt att vi har fungerande kollektivtrafik så att man kan bo i Raseborg utan att behöva ha en egen bil.

Läs mer i vårt valprogram ›