Carita Backas

53

Jag är född och uppvuxen i Esbo och Helsingfors, där jag också inledde min yrkesbana som sjukskötare. Under studietiden träffade jag min man och efter en tid i Helsingfors och Nagu flyttade vi till Kimito, till min mans släktgård, där vi fortfarande bor och bedriver jordbruk.

Jag vill jobba för att hitta lösningar inför vårdreformen som är bra för kommuninvånarna och kommunen. De senaste fyra åren har jag suttit i omsorgsnämnden, i början som ersättare, senare som ordinarie medlem. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat inom vården, både med patienter och administration.

Fritidsverksamhet, såsom kultur, idrott och föreningsverksamhet stöder och uppmuntrar invånarna till olika aktiviteter, vilket är betydelsefullt för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet i alla åldrar. Här är det av största vikt att samarbetet mellan kommunen och den tredje sektorn bevaras och ytterligare förstärks eftersom kommunen ansvarar för den hälsofrämjande verksamheten även efter vårdreformen.

Fritidsbor är en viktig resurs för att kunna bibehålla och utveckla servicen och tjänsteutbudet i vår kommun.

Kommunen står nu inför stora förändringar och vi behöver mod att fatta beslut tillsammans.

Namn: Carita Backas
Födelseår: 1953
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimito
Titel: Pensionär
E-post: carita.backas@kitnet.fi
Tel: 050 544 3564

Viktiga politiska frågor