Tomas Björkroth

18

"Fungerande vardag - hållbar framtid"

Biolog (FM), enhetschef på Axxell Brusaby. Arbetar med och för ett hållbart användande av naturen.

Gift, tre barn, bor i Norrbystrand i Pargas.

Förtroendeuppdrag:
Ordförande för SFP:s kommunorganisation i Pargas, medlem i bildningsnämnden, vice ordförande i bildningsnämndens svenska sektion, ersättare i stadsfullmäktige.
Ordinarie medlem i SFP:s partifullmäktige.

Fritidsintressen: jakt, golf, aktiv fritid med familjen.

Verksamhetsledare för Pargas jaktvårdsförening.

Namn: Tomas Björkroth
Födelseår: 1970
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: FM, enhetschef
E-post: tomas.bjorkroth@axxell.fi
Tel: 044 739 7276
www: http://tomasbjorkroth.com/

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för ett fungerande Pargas.

För mig innebär en fungerande kommun god service för oss som redan bor här, att staden utvecklas och välkomnar inflyttning.

Att ro iland social- och hälsovårdsreformen så att vi alla får den service vi behöver, då vi behöver den, kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna under den kommande fullmäktigeperioden.

Skärgårdsvägen är en livsnerv som sammanlänkar hela kommunen, där broarna över Rävsundet och Hessund är oumbärliga för industrin och näringslivet.

Digitala förbindelser är lika viktiga för en fungerande vardag. Staden behöver vara delaktig i att bygga ut nätet så att det når alla och kapaciteten räcker till.

Samarbetet med tredje sektorn är guld värt för kommuninvånarna, och för kommunen. Det är vi bra på i Pargas och det skall vi värna om. Det behöver också finnas en rättvisa och jämlikhet beträffande förutsättningar och kommunens stöd till de olika verksamheterna.

I Pargas fungerar tvåspråkigheten för båda språkgrupperna. Få kommuner har ett språkklimat som välkomnar både finska och svenska – i vardagen syns det t ex som att du blir bemött på ditt eget modersmål både på hälsocentralen och i matbutiken.

Kommunikationen i kommunalt beslutsfattande behöver utvecklas. Detta är samtidigt mitt vallöfte: det skall finnas en dialog innan och en uppföljning efter ett beslut.

Beträffande utbildning och miljöfrågor hänvisar jag till nästa kapitel 😊

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Stadens uttalade målsättning är att vara attraktiv för barnfamiljer. Ett mångsidigt utbildningsutbud har en självklar plats i den diskussionen.

I Pargas har vi en geografi som gör att vårt skolnät ser annorlunda ut än i de flesta andra kommuner; vi har förhållandevis fler och mindre skolor. Om du väljer boplats utgående från skola så har du en mångfald av alternativ att välja mellan. Ändå är kostnaden för skolorna på nationell medelnivå och resultaten på toppnivå.

Investeringen i kreativt lärcenter där de finska och svenska högstadierna och gymnasierna utnyttjar samma utrymmen sticker ut. Att också yrkesutbildaren Axxell blir en del av helheten gör centret unikt. Kreativt lärcenter gagnar alla kommundelar.

I Pargas har det öppna språkklimatet möjliggjort att man inom bildningen har en mångspråksstrategi som välkomnar mångfald och kommunikativa färdigheter (att jämföra t ex med en tvåspråkighetsstrategi).

Småbarnspedagogik, skolor och i synnerhet möjligheten till andra stadiets utbildning på den egna hemorten är viktigt för kommunens dragningskraft. Under de senaste tjugo åren är det framför allt barnfamiljer som flyttat till Pargas och utbildningsutbudet har en avgörande roll då man gör beslutet att flytta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

De två stora miljöhoten idag är klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. De globala målen och överenskommelserna behöver konkretiseras i handling, också i kommunerna.

I staden fattar tjänstemän och förtroendevalda mindre och större beslut varje dag. Jag vill arbeta för att det i Pargas finns en helhetssyn på hur de små besluten tillsammans påverkar vår närmiljö.

Avfallsservicen behöver fungera på lika villkor i hela kommunen. Staden behöver fortsätta arbeta för att minska sitt koldioxidavtryck.

Vi behöver utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Det är varken miljömässigt eller socialt hållbart att alla transporter sker med egna bilar.

I Pargas bor vi i eller vid gränsen av Skärgårdshavets biosfärområde. I alla beslut behöver beakta vår unika skärgårdsnatur så att också kommande generationer kan njuta av den.

Samtidigt utmanar jag alla andra kommunalvalskandidater att göra miljöaspekten till en del av era små och stora beslut både i vardagen, och i era valprogram.

Det börjar med de små besluten i vardagen.

Läs mer i vårt valprogram ›